Вы тут

...А перамог — быхаўчанін


Спя­вак з Ма­гі­лёў­шчы­ны Сяр­гей Ваўч­коў пе­ра­мог у тэ­ле­ві­зій­ным шоу «Го­лас-2»

Га­лоў­ная інт­ры­га шоу на Пер­шым ка­на­ле Расіі, якое доў­жы­ла­ся 4 ме­ся­цы і ўдзел у якім пры­ма­ла не ад­на ты­ся­ча спе­ва­коў, рас­кры­тая. Яго пе­ра­мо­жца — наш зям­ляк з Бы­ха­ва. Ад­ной з трох кам­па­зі­цый, якія пра­гу­ча­лі ў яго вы­ка­нан­ні, ста­ла тая са­мая арыя міс­та­ра Ік­с, што так кра­ну­ла Аляк­санд­ра Град­ска­га пад­час «сля­по­га пра­слу­хоў­ван­ня» і за­ах­во­ці­ла за­браць Сяр­гея ў сваю ка­ман­ду. У фі­наль­ным па­ядын­ку са­пер­ні­ка­мі спя­ва­ка бы­лі са­мыя моц­ныя вы­ка­наў­цы — Ці­на Куз­ня­цо­ва, Ге­ла Гу­ра­лія, На­ргіз За­кі­ра­ва. Але за Сяр­гея свае га­ла­сы ад­да­лі 75% (!) слу­ха­чоў. Та­ко­га на­ват спя­вак не ча­каў.

9-9

— Мы атры­ма­лі аж 600 SMS-па­ве­дам­лен­няў, — ад­зна­чыў яго брат Ула­дзі­мір Ваўч­коў. Пад­час вы­ступ­лен­ня Сяр­гея ён быў яго пра­моў­та­рам у Бы­ха­ве, ства­раў ма­соў­ку для пад­трым­кі бра­та ў Маск­ве — Аўт.) — Пі­са­лі на­ват з Фран­цыі і Кі­тая. Ка­лі б у бе­ла­ру­саў бы­ла маг­чы­масць пры­маць удзел, га­ла­соў, ду­маю, бы­ло б на­шмат больш. Ка­лі чы­таў сло­вы пры­знан­няў у сац­сет­ках, ду­ша ра­да­ва­ла­ся. Гэ­та не пер­шы пос­пех бра­та. Ён быў лаў­рэ­а­там 1-ай прэ­міі між­на­род­на­га кон­кур­су «Ра­ман­сі­я­да», зай­маў пры­за­выя мес­цы ў між­на­род­ных кон­кур­сах у Поль­шчы і Гер­ма­ніі. Але ме­на­ві­та гэ­ты пра­ект зра­біў яго вя­до­мым. Усім вя­лі­кі дзя­куй за пад­трым­ку. На пра­ек­це Сяр­гея на­зва­лі га­лоў­ным го­ла­сам кра­і­ны. Сва­ім вы­ка­нан­нем ён за­ва­я­ваў сэр­цы ра­сі­ян.

У якас­ці пры­за Сяр­гей Ваўч­коў атры­маў кант­ракт з са­май сла­ву­тай у Еў­ро­пе гу­ка­за­піс­валь­най кам­па­ні­яй Unіversal Musіc. Да­рэ­чы, ка­лісь­ці баць­кі прад­каз­ва­лі свай­му та­ле­на­ві­та­му сы­ну кар'­е­ру юрыс­та. Яны ка­за­лі: му­зы­ка — гэ­та не пра­фе­сія, не трэ­ба ад­да­ваць ся­бе на жаб­рац­кае іс­на­ван­не. Але ма­ра пе­ра­маг­ла. Не­каль­кі га­доў на­зад Сяр­гей кі­нуў усё і пе­ра­ехаў у Маск­ву. Ця­пер ён сту­дэнт ін­сты­ту­та тэ­ат­раль­на­га мас­тац­тва. А на пра­ек­це, акра­мя ін­шых сва­я­коў, яго пад­трым­лі­ва­ла ка­ха­ная жон­ка На­тал­ля. Для яе пе­ра­мо­га Сяр­гея так­са­ма ста­ла вя­лі­кім па­да­рун­кам.

Пас­ля та­го, як баць­кі спе­ва­ка вяр­ну­лі­ся з Маск­вы, дзе яны ра­зам з Сяр­ге­ем пры­ма­лі ўдзел у здым­ках пра­гра­мы Анд­рэя Ма­ла­ха­ва, іх за­пра­сі­лі на на­ва­год­ні пры­ём да стар­шы­ні Бы­хаў­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Дзміт­рыя Ка­ле­е­ва. Ён вы­ка­заў удзяч­насць за вы­ха­ван­не та­ле­на­ві­та­га сы­на і ра­зам з па­да­рун­ка­мі ўру­чыў квет­кі і пад­зяч­ны ліст.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Тры гады таму прозвішча Трыкоза ўжо было на слыху.

Грамадства

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Кіраўнік Брэсцкага гарвыканкама адмеркаваў рэзанансную тэму раскопак на тэрыторыі гета.

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.