01 снежня, аўторак

Вы тут

Салодкія святы з «Камунаркай»


Ша­ка­лад­ны па­да­ру­нак каш­тоў­ны для ча­ла­ве­ка лю­бо­га ўзрос­ту. Тра­ды­цыю да­рыць цу­кер­кі на Но­вы год пры­ду­ма­лі шмат га­доў та­му, але за доў­гі час іс­на­ван­ня яна не стра­ці­ла сва­ёй ак­ту­аль­нас­ці.

10-25

Ра­ней па­да­рун­кі па­ка­ва­лі са­ма­стой­на: куп­ля­лі раз­на­стай­ныя цу­кер­кі, да роз­на­ка­ля­ро­ва­га рос­сы­пу да­да­ва­лі ша­ка­лад­кі і ба­тон­чы­кі. Сён­ня та­кой не­аб­ход­нас­ці ня­ма: пра на­ва­год­нюю ра­дасць ад са­лод­кіх па­да­рун­каў па­кла­па­ці­ла­ся прад­пры­ем­ства «Ка­му­нар­ка».

Да но­ва­га го­да Ка­ня прад­пры­ем­ства вы­ра­бі­ла ка­ля міль­ё­на па­да­рун­каў. Ка­роб­кі з са­лод­кім змес­ці­вам ства­ры­лі на лю­бы густ: ад 300 гра­маў да двух з па­ло­вай кі­ла­гра­маў. Раз­на­стай­ны і вы­гляд у іх: ад тра­ды­цый­ных кар­дон­ных ка­ро­бак да па­да­рун­каў у фор­ме школь­на­га ран­ца, плю­ша­вых ца­цак.

10-16

На­пя­рэ­дад­ні Но­ва­га го­да су­пра­цоў­ні­кам «Ка­му­нар­кі» да­вя­ло­ся пра­ца­ваць у асаб­лі­вым рэ­жы­ме: акра­мя па­да­рун­каў, якія тра­пі­лі на пры­лаў­кі бе­ла­рус­кіх крам, яны фар­мі­ра­ва­лі так­са­ма ін­ды­ві­ду­аль­ныя свя­точ­ныя на­бо­ры для ар­га­ні­за­цый.

Про­даж па­да­рун­каў не спы­ня­ец­ца і пас­ля на­ва­год­ніх свят: са­лод­кія ка­роб­кі пра­цяг­ва­юць пры­но­сіць ра­дасць і свя­точ­ны на­строй у да­мы бе­ла­ру­саў.

10-15

Лю­боў Бя­ля­е­ва. Фо­та аў­та­ра.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Што мяняецца з 1 снежня

Што мяняецца з 1 снежня

Вырасце памер пенсiй: па ўзросце, за выслугу гадоў, па iнвалiднасцi, з прычыны страты кармiцеля. 

Грамадства

​Што павiнны зрабiць на прадпрыемствах, каб папярэдзiць распаўсюджванне COVID-19

​Што павiнны зрабiць на прадпрыемствах, каб папярэдзiць распаўсюджванне COVID-19

Мiнiстэрства аховы здароўя распрацавала рэкамендацыi па прафiлактыцы каранавiруснай iнфекцыi ў арганiзацыях.

Грамадства

Бонусы для альтруiстаў могуць быць прадугледжаны законам аб валанцёрскай дзейнасцi

Бонусы для альтруiстаў могуць быць прадугледжаны законам аб валанцёрскай дзейнасцi

Пра гэтыя i iншыя прапановы ў законапраект аб валанцёрскай дзейнасцi разважалi эксперты падчас круглага стала.

Грамадства

«Да штыка ён пяро прыраўняў». Узгадваем ваеннага карэспандэнта Канстанціна Сіманава

«Да штыка ён пяро прыраўняў». Узгадваем ваеннага карэспандэнта Канстанціна Сіманава

28 лістапада 2020 года спаўняецца 105 гадоў з дня нараджэння вядомага рускага пісьменніка, ваеннага карэспандэнта і журналіста Канстанціна Сіманава.