Вы тут

У Бал­га­рыі ўвя­дуць штра­фы за са­ма­стой­ны ра­монт аў­та­ма­бі­ля


Ула­ды кра­і­ны збі­ра­юц­ца ўнес­ці ў за­кон «Аб да­рож­ным ру­ху» нор­му штра­фу за са­ма­стой­ны ра­монт аў­то, па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц­твы.

Па звест­ках Bulgarіa Today, кож­ны сэр­віс­ны цэнтр, які зай­ма­ец­ца ра­мон­там або аб­слу­гоў­ван­нем транс­парт­ных срод­каў, па­ві­нен прай­сці рэ­гіст­ра­цыю ў вы­ка­наў­чым агенц­тве Аў­та­ма­біль­най ад­мі­ніст­ра­цыі. Сён­ня ў Бал­га­рыі ня­ма дак­лад­ных звес­так пра коль­касць сэр­віс­ных цэнт­раў у кра­і­не. Ус­клад­ніць но­вы за­кон і тое, што ў кра­і­не ня­ма ні­я­ка­га рэг­ла­мен­ту для гэ­та­га ві­ду дзей­нас­ці, у су­вя­зі з чым лю­бы мо­жа зай­мац­ца ра­мон­там аў­та­ма­бі­ляў. Па­мер штра­фу для фі­зіч­ных асоб скла­дзе 1000 ле­ваў, або пры­клад­на 500 еў­ра. Аў­та­ўла­даль­ні­кам бу­дзе да­зво­ле­на са­ма­стой­на вы­кон­ваць толь­кі дроб­ны ра­монт па ін­струк­цыі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як праходзіў ваенна-гістарычны фестываль «Мір-1812»

Як праходзіў ваенна-гістарычны фестываль «Мір-1812»

Трэці раз ваенна-гістарычны фестываль «Мір-1812» на два дні перанёс пасёлак больш чым на два стагоддзі назад. 

Грамадства

Ці заўсёды выгадна афармляць бальнічны

Ці заўсёды выгадна афармляць бальнічны

Сярод знаёмых у мяне ёсць шмат жанчын, якія звяртаюцца да ўрача пры любым занядужанні і пры кожнай магчымасці афармляюць бальнічны ліст. 

Культура

Чаму сучаснае беларускае кіно «невялікае»?

Чаму сучаснае беларускае кіно «невялікае»?

Пісьменнік і дысідэнт Андрэй Сіняўскі, калі расказваў пра ўтрыраваную дробязнасць савецкай «цывілізацыі», прывёў у прыклад аповесць Міхаіла

Грамадства

Беларусь і Расія зблізілі пазіцыі па праграме рэалізацыі дагавора аб Саюзнай дзяржаве

Беларусь і Расія зблізілі пазіцыі па праграме рэалізацыі дагавора аб Саюзнай дзяржаве

Аб гэтым заявіў старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч на сустрэчы са старшынёй Савета Федэрацыі Валянцінай Мацвіенка.