Вы тут

У Бал­га­рыі ўвя­дуць штра­фы за са­ма­стой­ны ра­монт аў­та­ма­бі­ля


Ула­ды кра­і­ны збі­ра­юц­ца ўнес­ці ў за­кон «Аб да­рож­ным ру­ху» нор­му штра­фу за са­ма­стой­ны ра­монт аў­то, па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц­твы.

Па звест­ках Bulgarіa Today, кож­ны сэр­віс­ны цэнтр, які зай­ма­ец­ца ра­мон­там або аб­слу­гоў­ван­нем транс­парт­ных срод­каў, па­ві­нен прай­сці рэ­гіст­ра­цыю ў вы­ка­наў­чым агенц­тве Аў­та­ма­біль­най ад­мі­ніст­ра­цыі. Сён­ня ў Бал­га­рыі ня­ма дак­лад­ных звес­так пра коль­касць сэр­віс­ных цэнт­раў у кра­і­не. Ус­клад­ніць но­вы за­кон і тое, што ў кра­і­не ня­ма ні­я­ка­га рэг­ла­мен­ту для гэ­та­га ві­ду дзей­нас­ці, у су­вя­зі з чым лю­бы мо­жа зай­мац­ца ра­мон­там аў­та­ма­бі­ляў. Па­мер штра­фу для фі­зіч­ных асоб скла­дзе 1000 ле­ваў, або пры­клад­на 500 еў­ра. Аў­та­ўла­даль­ні­кам бу­дзе да­зво­ле­на са­ма­стой­на вы­кон­ваць толь­кі дроб­ны ра­монт па ін­струк­цыі.

Выбар рэдакцыі

Культура

Акцёр Віктар Манаеў: Жыццё само па сабе з'яўляецца камедыяй

Акцёр Віктар Манаеў: Жыццё само па сабе з'яўляецца камедыяй

Размова пра сучаснае стаўленне да культуры, гастролі Купалаўскага тэатра ў савецкія часы і здымкі ў фільме «Ідзі і глядзі».

Грамадства

Зваршчык з Мсціслава стварае ўнікальныя жалезныя скульптуры

Зваршчык з Мсціслава стварае ўнікальныя жалезныя скульптуры

Аляксандра Папова ў Мсціславе ведаюць усе.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Пра куфэрак и вяртанне блуднага мужа.