Вы тут

Мёд пры за­хвор­ван­нях


У па­раў­на­нні з чыс­тым цук­рам мёд не раз­драж­няе слі­зіс­тую кі­шэч­ні­ка і ляг­чэй за­свой­ва­ец­ца ныр­ка­мі. Мёд — гэ­та как­тэйль з вуг­ля­во­даў, бял­коў, фер­мен­таў, ві­та­мі­наў і мі­не­раль­ных рэ­чы­ваў. Ён дзей­ні­чае як на­ту­раль­ны ан­ты­бі­ё­тык.

Пры пра­сту­дзе змеш­ва­юць з на­сто­ем кве­так лі­пы, ягад ма­лі­ны, ліс­ця пад­бе­лу (па 1 ст. л. мё­ду і тра­вы або ягад на 1 шклян­ку ва­ды). За­мест тра­вя­но­га на­стою мож­на вы­ка­рыс­тоў­ваць цёп­лае ма­ла­ко. Пры­маць 3 ра­зы на дзень за 2 га­дзі­ны да яды і пе­рад сном.

Пры ане­міі, сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых за­хвор­ван­нях, хва­ро­бах пе­ча­ні, ны­рак, кі­шэч­ні­ка, жоў­це­ва­га пу­зы­ра, пры не­ўро­зах (рас­строй­ствах сну, хра­ніч­най стом­ле­нас­ці), а так­са­ма міг­рэ­нях што­дня ўжы­ва­юць па 100 г мё­ду (дзе­ляць на 3–6 пры­ёмаў). Курс — 1–2 ме­ся­цы.

Пры ка­лі­це, гаст­ры­це, яз­ве пры­ма­юць мёд за 1,5–2 га­дзі­ны да яды: ра­ні­цай і ве­ча­рам — па 30 г, удзень — 40 г. Мож­на прос­та раз­вес­ці мёд у цёп­лай ва­дзе і піць як чай.

Пры за­хвор­ван­нях ды­халь­ных шля­хоў — па 1 ч. л. кож­ныя 3 га­дзі­ны. Пе­рад тым, як пра­глы­нуць, па­тры­маць у ро­це па­ру хві­лін.

* Мёд — ма­гут­ны алер­ген. Ка­лі вы па­елі мё­ду і пас­ля гэ­та­га з'я­ві­лі­ся вы­сып­ка, па­чыр­ва­нен­ні, ацё­кі, за­дыш­ка, ва­ні­ты ці па­нос, зна­чыць, ён вам су­праць­па­ка­за­ны.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Сувораўскае вучылішча вачыма яго навучэнцаў

Сувораўскае вучылішча вачыма яго навучэнцаў

Быць сувораўцам ва ўсе часы было прэстыжна. 

Культура

Харвацкі кінафестываль ZаgrеbDох даследуе рэгіён вялікім экранам

Харвацкі кінафестываль ZаgrеbDох даследуе рэгіён вялікім экранам

Балканскія краіны паўсталі перад гледачом з іх надзённым.

Эканоміка

Новыя жыллёвыя ўмовы. Абараніць уласнікаў, спажыўцоў і пастаўшчыкоў паслуг

Новыя жыллёвыя ўмовы. Абараніць уласнікаў, спажыўцоў і пастаўшчыкоў паслуг

Пра новаўвядзенні, якія дэпутаты мусяць разгледзець на вясновай сесіі.