Вы тут

Ста­ра­даў­нія бу­дын­кі шу­ка­юць ін­вес­та­раў


Сён­ня ў Ма­гі­лё­ве раз­гля­да­ец­ца пы­тан­не аб тым, як вяр­нуць жыц­цё бу­дын­кам, што зна­хо­дзяц­ца ў цэнт­ры го­ра­да і ства­ра­юць яго гіс­та­рыч­нае аблічча. Вы­ра­ша­на па­чаць з пя­ці з іх, якія з'яў­ля­юц­ца жы­лы­мі. Ча­ты­ры па­бу­да­ва­ны яшчэ да рэ­ва­лю­цыі, адзін у 1953 го­дзе.

— Ін­вес­та­ры, якія возь­муц­ца за рас­пра­цоў­ку пра­ект­на-каш­та­рыс­най да­ку­мен­та­цыі і ад­наў­лен­не гэ­тых да­моў, ма­юць маг­чы­масць па­бу­да­ваць тут да­дат­ко­выя па­мяш­кан­ні і раз­мяс­ціць там свае офі­сы ці ін­шыя аб'­ек­ты, — ка­жа на­чаль­нік аддзе­ла жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі Ма­гі­лёў­ска­га гар­вы­кан­ка­ма Ігар Дань­коў. — Гэ­та вель­мі пры­ваб­ная пра­па­но­ва. Сён­ня па­бу­да­ваць неш­та ў гіс­та­рыч­най част­цы го­ра­да не­маг­чы­ма, а ку­піць — вель­мі до­ра­га.

За­ста­ец­ца да­даць, што бу­дын­кі, якія зна­хо­дзяц­ца па ву­лі­цы Пер­ша­май­скай, Пі­я­нер­скай і ў Па­жар­ным за­вул­ку, па­він­ны за­ха­ваць ста­тус жы­лых, а вось дом па за­вул­ку Ка­мі­са­ры­яц­ка­му, № 17 пла­ну­ец­ца вы­вес­ці з раз­ра­ду жы­лых і цал­кам ад­даць пад ства­рэн­не знач­на­га для Ма­гі­лё­ва аб'­ек­та. На­даць дру­гое жыц­цё ма­гі­лёў­скім бу­дын­кам мо­гуць на­ват за­меж­ныя ін­вес­та­ры. Га­лоў­нае, каб іх на­ме­ры бы­лі сур'­ёз­ны­мі, а густ да­зво­ліў не па­ру­шыць са­ма­быт­ны ар­хі­тэк­тур­ны стыль ста­ра­даў­няй част­кі го­ра­да.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Аляксандра Герасіменя: У кожнага свой рэцэпт поспеху

Аляксандра Герасіменя: У кожнага свой рэцэпт поспеху

Аляксандра Герасіменя — сапраўдны баец, а яшчэ — клапатлівая маці і жонка. І проста працавіты чалавек, які не ведае перашкод.

Грамадства

Якія сацыяльныя ініцыятывы беларусаў атрымалі прызнанне на Sосіаl Wееkеnd

Якія сацыяльныя ініцыятывы беларусаў атрымалі прызнанне на Sосіаl Wееkеnd

Прыз сімпатый гледачоў заваявала ініцыятыва «Школа бацькоўства».

Грамадства

Гісторыя дзяўчыны, якая перамагла анарэксію

Гісторыя дзяўчыны, якая перамагла анарэксію

Здараецца, што ў пагоні за прыгожай фігурай некаторыя дзяўчаты зусім перастаюць есці.

Грамадства

Успаміны былой вязніцы пра Саласпілскі лагер смерці

Успаміны былой вязніцы пра Саласпілскі лагер смерці

Яна добра памятае той летні дзень. За акном сталі чутныя роў матацыклаў і нямецкая гаворка.