Вы тут

Празмернасць сну не менш не­бяс­печ­ная, чым яго не­да­хоп


Пра шко­ду не­да­хо­пу сну ўра­чы ка­жуць па­ста­ян­на. Вя­до­ма, што не­да­сы­пан­не вы­лі­ва­ец­ца ў вя­лі­кую коль­касць праб­лем са зда­роў­ем. Але і праз­мер­ны сон не­бяс­печ­ны, пі­ша The Tіmes of Іndіa.

Па­вод­ле слоў спе­цы­я­ліс­таў, ча­ла­век пе­ра­спаў, ка­лі ён ад­чу­вае пры­ліў дры­мот­нас­ці і стом­ле­нас­ці ўдзень, уклю­ча­ю­чы сі­ту­а­цыі, ка­лі ча­ла­век за­сы­нае на пра­цы або за ру­лём, на­ват ка­лі шмат спаў ноч­чу. Да сімп­то­маў на­ле­жаць так­са­ма пе­ра­па­ды на­строю, па­вы­ша­ная раз­драж­няль­насць, не­маг­чы­масць скан­цэнт­ра­вац­ца. Ня­рэд­ка гэ­тыя праб­ле­мы вы­яў­ля­юц­ца ў лю­дзей з атлус­цен­нем або з аб­струк­тыў­ным апноэ сну. Пры гэ­тым праз­мер­на пра­цяг­лы сон па­гра­жае на­бо­рам ва­гі, як і не­да­хоп сну; гі­пер­та­ні­яй, уз­рас­тан­нем ры­зы­кі ня­шчас­ных вы­пад­каў. Ме­ды­кам вя­до­мы фе­но­мен па­вы­ша­най дры­мот­нас­ці, вы­клі­ка­ны пры­ёмам ле­каў, не­адэ­кват­най коль­кас­цю га­дзін сну, па­змен­най пра­цай, рас­трой­ства­мі сну і псі­ха­ла­гіч­ны­мі праб­ле­ма­мі.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Тры гады таму прозвішча Трыкоза ўжо было на слыху.

Грамадства

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Кіраўнік Брэсцкага гарвыканкама адмеркаваў рэзанансную тэму раскопак на тэрыторыі гета.

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.