Вы тут

Празмернасць сну не менш не­бяс­печ­ная, чым яго не­да­хоп


Пра шко­ду не­да­хо­пу сну ўра­чы ка­жуць па­ста­ян­на. Вя­до­ма, што не­да­сы­пан­не вы­лі­ва­ец­ца ў вя­лі­кую коль­касць праб­лем са зда­роў­ем. Але і праз­мер­ны сон не­бяс­печ­ны, пі­ша The Tіmes of Іndіa.

Па­вод­ле слоў спе­цы­я­ліс­таў, ча­ла­век пе­ра­спаў, ка­лі ён ад­чу­вае пры­ліў дры­мот­нас­ці і стом­ле­нас­ці ўдзень, уклю­ча­ю­чы сі­ту­а­цыі, ка­лі ча­ла­век за­сы­нае на пра­цы або за ру­лём, на­ват ка­лі шмат спаў ноч­чу. Да сімп­то­маў на­ле­жаць так­са­ма пе­ра­па­ды на­строю, па­вы­ша­ная раз­драж­няль­насць, не­маг­чы­масць скан­цэнт­ра­вац­ца. Ня­рэд­ка гэ­тыя праб­ле­мы вы­яў­ля­юц­ца ў лю­дзей з атлус­цен­нем або з аб­струк­тыў­ным апноэ сну. Пры гэ­тым праз­мер­на пра­цяг­лы сон па­гра­жае на­бо­рам ва­гі, як і не­да­хоп сну; гі­пер­та­ні­яй, уз­рас­тан­нем ры­зы­кі ня­шчас­ных вы­пад­каў. Ме­ды­кам вя­до­мы фе­но­мен па­вы­ша­най дры­мот­нас­ці, вы­клі­ка­ны пры­ёмам ле­каў, не­адэ­кват­най коль­кас­цю га­дзін сну, па­змен­най пра­цай, рас­трой­ства­мі сну і псі­ха­ла­гіч­ны­мі праб­ле­ма­мі.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

«Догляд займае не больш за хвіліну». Як правяраюць наведвальнікаў перад уваходам у фан-зону?

«Догляд займае не больш за хвіліну». Як правяраюць наведвальнікаў перад уваходам у фан-зону?

Пералік рэчаў, забароненых да праносу, змешчаны на ўваходзе ў кантрольна-прапускны пункт.

Эканоміка

Што мы купляем праз інтэрнэт, і чаму айчынны гандаль у сеціве прайграе

Што мы купляем праз інтэрнэт, і чаму айчынны гандаль у сеціве прайграе

Электронны гандаль у нашай краіне працягвае расці. 

Грамадства

Мінчанка трымае ў аднапакаёвай кватэры жывога пітона

Мінчанка трымае ў аднапакаёвай кватэры жывога пітона

У Машы Афанасій жыве каля года. Такі незвычайны падарунак ёй зрабіў сябар.