Вы тут

У Дзярждуму Расii ўнес­лі за­кон аб за­ба­ро­не дзі­ця­чых кон­кур­саў пры­га­жос­ці


Да­ку­мент унес­лі член фрак­цыі «Адзі­най Ра­сіі» Аляк­сей Жу­раў­лёў і член фрак­цыі ЛДПР Сяр­гей Жы­га­раў. На іх дум­ку, дзе­ці не па­він­ны ўдзель­ні­чаць у ме­ра­пры­ем­ствах, звя­за­ных з ацэн­кай і дэ­ман­стра­цы­яй іх знеш­нас­ці. Дэ­пу­та­ты пра­па­ноў­ва­юць за­нес­ці ў Ко­дэкс аб ад­мі­ніст­ра­цый­ных пра­ва­па­ру­шэн­нях па­праў­кі, па­вод­ле якіх за до­пуск дзя­цей да ўдзе­лу ў кон­кур­сах пры­га­жос­ці фі­зіч­ных асоб бу­дуць штра­фа­ваць на 4-5 ты­сяч ра­сій­скіх руб­лёў, служ­бо­вых асоб — на 40-50 ты­сяч, а юры­дыч­ных асоб — на су­му ад 800 ты­сяч да міль­ё­на руб­лёў. Так­са­ма пра­па­ну­ец­ца пры­пы­няць дзей­насць аштра­фа­ва­ных юры­дыч­ных асоб на тэр­мін да 90 су­так. Аштра­фа­ва­ных ін­ша­зем­цаў і асоб без гра­ма­дзян­ства дэ­пу­та­ты ма­юць на­мер вы­сы­лаць за ме­жы РФ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як сучасныя палешукі рыхтуюцца да свята Уваскрэсення Хрыстовага

Як сучасныя палешукі рыхтуюцца да свята Уваскрэсення Хрыстовага

Аўтар «Звязды» расказвае на прыкладзе сваёй сям'і.

Культура

ЗЕНА: Ад сцэны не стамляюся!

ЗЕНА: Ад сцэны не стамляюся!

Графік у артысткі вельмі насычаны.

Грамадства

Звыклыя выключнасці. Ці можна зразумець «лічбавае племя»?

Звыклыя выключнасці. Ці можна зразумець «лічбавае племя»?

Даследаванне «Пакаленне «Z» у пытаннях і адказах» было прадстаўлена падчас навуковага стэндапа, арганізаванага для навучэнцаў профільных педагагічных класаў у БДПУ.

Грамадства

Ежа ці сімвал? Самы час зацікавіцца роспісам яек

Ежа ці сімвал? Самы час зацікавіцца роспісам яек

Карэспандэнт «Звязды» схадзіла на майстар-клас па стварэнні «пісанак».