Вы тут

Калі да людзей з любоўю...


Паш­таль­ён ад­дзя­лен­ня су­вя­зі Грыц­ке­ві­чы Ня­свіж­ска­га ра­ё­на Ва­лян­ці­на Лось ста­ла пры­зё­рам кон­кур­су «Прыз — руп­лі­ва­му паш­таль­ё­ну» па пад­піс­цы на га­зе­ту «Звяз­да» ў чац­вёр­тым квар­та­ле мінулага года ся­род сва­іх ка­лег з Мін­скай воб­лас­ці.

Ад­дзя­лен­не паш­то­вай су­вя­зі Грыц­ке­ві­чы аб­слу­гоў­вае ча­ты­ры на­се­ле­ныя пунк­ты — 790 жы­ха­роў. Пры гэ­тым на по­шце пра­цуе ўся­го тры ча­ла­ве­кі: на­чаль­нік і два паш­таль­ё­ны.

— Усе мы вель­мі цес­на звя­за­ны з людзь­мі. І заў­сё­ды па­він­ны зна­хо­дзіць з імі агуль­ную мо­ву, быць вет­лі­вы­мі, доб­ра­зыч­лі­вы­міі, — сцвяр­джае на­чаль­нік ад­дзя­лен­ня су­вя­зі Іна Дра­чэн­ка. — Ва­лян­ці­на Лось пра­цуе ў нас пяць га­доў, вель­мі доб­ры спе­цы­я­ліст, ве­дае сваю спра­ву, лю­біць лю­дзей.

— А «Звяз­да» ў нас ка­рыс­та­ец­ца па­пу­ляр­нас­цю. Мно­гія га­ды не­раз­луч­ныя з ёй га­лоў­ны бух­гал­тар СВК «Грыц­ке­ві­чы» Ган­на Хом­ка, бух­гал­та­ры Ган­на Чар­на­бай, Ма­рыя Ка­за­ке­віч, эка­на­міст Свят­ла­на Ма­ла­фей, — рас­па­вя­ла Ва­лян­ці­на Кан­стан­ці­наў­на.

Пош­ту да­стаў­ляе Ва­лян­ці­на Кан­стан­ці­наў­на як пра­ві­ла на ве­ла­сі­пе­дзе. І трэ­ба доб­ра па­кру­ціць пе­да­лі, каб свое­ча­со­ва аб'­ехаць усіх ад­ра­са­таў. Ся­род клі­ен­таў Ва­лян­ці­ны Лось шмат ста­рых, пен­сі­я­не­раў, у тым лі­ку і адзі­но­кіх. А ім па­трэб­ны не толь­кі га­зе­ты ды ча­со­пі­сы, але і звы­чай­ная ча­ла­ве­чая ўва­га, спа­га­да. Ка­му, як не паш­таль­ё­ну, яны мо­гуць рас­ка­заць пра свае тур­бо­ты, «ба­ляч­кі». У асо­бе Ва­лян­ці­ны Кан­стан­ці­наў­ны лю­дзі зна­хо­дзяць удзяч­ную су­раз­моў­цу, якая па­спа­чу­вае, неш­та па­ра­іць. А ка­лі трэ­ба, то і вы­ка­нае лю­бы за­каз: ра­зам з ка­рэс­пан­дэн­цы­яй пры­вя­зе спа­жы­вец­кія та­ва­ры, ле­кі, пра­дук­ты хар­ча­ван­ня.

У сель­ска­га паш­таль­ё­на шмат аба­вяз­каў: афарм­лен­не пад­піс­кі, да­стаў­ка пе­ры­ё­ды­кі, пен­сій, апла­та ка­му­наль­ных па­слуг... Яны, як і са­цы­яль­ныя ра­бот­ні­кі, жа­да­ныя і ча­ка­ныя гос­ці ў кож­ным до­ме. І шка­да, што не ў кож­ны ідуць са «Звяз­дой».

Тац­ця­на ЛА­ЗОЎ­СКАЯ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прадпрымальнікі запусцілі сацыяльную ініцыятыву, каб сэканоміць сродкі бюджэту, але вымушаны за гэта плаціць

Прадпрымальнікі запусцілі сацыяльную ініцыятыву, каб сэканоміць сродкі бюджэту, але вымушаны за гэта плаціць

На ўпарадкаванне пасля прыклееных паперак выдаткоўваюцца велізарныя сродкі.