Вы тут

Як швейцарскія хакеісты вярнуліся на п'едэстал праз 60 гадоў


Кра­і­на гор, сы­ру, га­дзін­ні­каў і шчас­лі­вых лю­дзей — усё гэ­та, без­умоў­на, пра Швей­ца­рыю. Якое мес­ца тут зай­мае спорт моц­ных і ад­важ­ных муж­чын?

27-24

Ці­ка­васць гле­да­чоў да ха­кея ў Швей­ца­рыі вель­мі вы­со­кая, мат­чы ад­роз­ні­ва­юц­ца вя­лі­кай на­вед­валь­нас­цю. Ха­кей­ны клуб Бер­на (SСB) з'яў­ля­ец­ца лі­да­рам у Еў­ро­пе. Яго мат­чы пры­хо­дзяць па­гля­дзець у ся­рэд­нім 15,8 тысячы ба­лель­шчы­каў.

Гіс­то­рыя швей­цар­ска­га ха­кея вель­мі доў­гая, але не вель­мі яр­кая. Ха­кей там па­чаў раз­ві­вац­ца ў па­чат­ку ХХ ста­год­дзя, а чле­нам ІІHF (Між­на­род­ная фе­дэ­ра­цыя ха­кея з шай­бай) швей­цар­цы з'яў­ля­юц­ца з 1908 го­да, гэ­та зна­чыць, з са­ма­га яе за­сна­ван­ня. Усе ха­кей­ныя да­сяг­нен­ні швей­цар­цаў ад­бы­лі­ся да 1953 го­да, а са­мыя вя­лі­кія пос­пе­хі бы­лі ў пе­ры­яд па­між дзвю­ма су­свет­ны­мі вой­на­мі.

1953 год стаў апош­нім (да 2013-га), ка­лі Швей­ца­рыя бы­ла пры­зё­рам чэм­пі­я­на­таў све­ту. На Алім­пій­скіх гуль­нях прад­стаў­ні­кі аль­пій­скай кра­і­ны двой­чы па­ды­ма­лі­ся на трэ­цюю пры­ступ­ку п'е­дэс­та­ла. Гэ­тыя да­сяг­нен­ні да­ту­юц­ца да­лё­кі­мі 1928-м і 1948-м га­да­мі.

У су­час­ным ха­кеі збор­ную Швей­ца­рыі пры­ня­та лі­чыць моц­ным «се­рад­няч­ком»: яна зна­хо­дзіц­ца на 7 мес­цы ў су­свет­ным рэй­тын­гу ІІHF. Усе ча­ка­юць ад яе як мі­ні­мум вы­ха­ду ў плэй-оф, але так ужо скла­ла­ся — не лі­чаць прэ­тэн­дэн­там на ме­да­лі. Мяр­куй­це са­мі: збор­ная па­ста­ян­на зна­хо­дзіц­ца дзесь­ці ў ся­рэ­дзі­не элі­ты, зай­ма­ю­чы 7—9 мес­цы.

На чэм­пі­я­на­це све­ту 2010 го­да Швей­ца­рыя за­ва­я­ва­ла вы­со­кае пя­тае мес­ца, а ўжо праз год апус­ці­ла­ся на дзя­вя­ты ра­док. Чэм­пі­я­нат све­ту 2012 го­да атры­маў­ся для швей­цар­скай ка­ман­ды пра­валь­ным. Па­чаў­шы з пе­ра­мо­гі над Ка­зах­ста­нам і Бе­ла­рус­сю, швей­цар­цы па­цяр­пе­лі пяць па­ра­жэн­няў за­пар, пры­чым не толь­кі ад гроз­ных збор­ных Фін­лян­дыі, Ка­на­ды, ЗША і Сла­ва­кіі, але і ад збор­най Фран­цыі. У вы­ні­ку яны за­ня­лі толь­кі шос­тае мес­ца ў гру­пе і не вый­шлі ў плэй-оф. Ня­гле­дзя­чы на пра­вал, ква­лі­фі­ка­цый­ных ач­коў ха­пі­ла, каб атры­маць пу­цёў­ку на Алім­пі­я­ду ў Со­чы.

Но­вая ад­праў­ная кроп­ка ў гіс­то­рыі збор­най

Чэм­пі­я­нат све­ту 2013 го­да зай­мае асоб­нае мес­ца для збор­най Швей­ца­рыі. На гру­па­вым эта­пе ка­ман­да атры­ма­ла сем пе­ра­мог у ся­мі мат­чах, уклю­ча­ю­чы вік­то­рыі над збор­ны­мі Ка­на­ды, Шве­цыі і Чэ­хіі. У чвэрць­фі­на­ле швей­цар­цы пе­рай­гра­лі ўсё тых жа чэ­хаў з лі­кам 2:1, а ў паў­фі­на­ле пе­ра­маг­лі аме­ры­кан­цаў з лі­кам 3:0. У вы­ра­шаль­ным мат­чы збор­най Швей­ца­рыі су­праць­ста­я­лі гас­па­да­ры тур­ні­ру шве­ды, і на фі­наль­ную гуль­ню ў швей­цар­цаў ба­наль­на не ха­пі­ла сіл — яны са­сту­пі­лі 5:1. Але, за­ва­я­ваў­шы ся­рэб­ра­ныя ме­да­лі, паў­та­ры­лі свой пос­пех 78-га­до­вай даў­ні­ны. У аэ­ра­пор­це Цю­ры­ха гуль­цоў збор­най су­стра­ка­лі больш за дзве ты­ся­чы ба­лель­шчы­каў і мо­ра чыр­во­ных сця­гоў.

Ува­га да дро­бя­зяў — пры­кме­та са­праўд­на­га май­стра

Шон Сімп­сан — гэ­та гіс­то­рыя швей­цар­ска­га ха­кея. Трэ­нер ады­гры­вае вя­лі­кую ро­лю ў гэ­тай збор­най. Ка­на­дзец уз­на­чаль­вае ўсю ха­кей­ную сіс­тэ­му ў Швей­ца­рыі з 2009 го­да. Мно­гія спе­цы­я­ліс­ты тры­умф у 2013-м лі­чаць ме­на­ві­та яго за­слу­гай. Сімп­сан па­клі­каў у збор­ную сем на­віч­коў, у ка­ман­дзе — пяць ча­ла­век з Klоtеn Flуеrs (клу­ба, які за­няў толь­кі дзя­вя­тае мес­ца па вы­ні­ках рэ­гу­ляр­на­га чэм­пі­я­на­ту NLА), ня­ма ні­вод­на­га ча­ла­ве­ка з Frіbоurg — Gоttеrоn (клу­ба, які вый­граў у «рэ­гу­ляр­кі» і дай­шоў да фі­на­лу плэй-оф мяс­цо­ва­га пер­шын­ства), ня­ма ні­вод­на­га гуль­ца НХЛ. Швей­цар­скія жур­на­ліс­ты з та­кім скла­дам прад­ра­ка­лі Сімп­са­ну пра­вал. Але ка­на­дзец пры­вёў збор­ную да п'е­дэс­та­ла. Паст­фак­тум спе­цы­я­ліс­ты ска­жуць, што «фіш­кай» Сімп­са­на ста­ла раз­мер­ка­ван­не гуль­ня­во­га ча­су. Гэ­та ты­чыц­ца не толь­кі па­ля­вых гуль­цоў, але і ва­ра­та­роў. Трэ­нер пры­вёз на чэм­пі­я­нат ча­ты­ры звё­ны, якія ў вы­ні­ку «пе­ра­бе­га­лі» шве­даў, ка­над­цаў і аме­ры­кан­цаў.

Хі­лер — Плюс — Ёсі = алім­пій­скія над­зеі

На Алім­пій­скіх гуль­нях у Со­чы ад Швей­ца­рыі ча­ка­лі на­ступ­ных ме­да­лёў і як мі­ні­мум уда­лай гуль­ні. Але над­зеі не спраў­дзі­лі­ся. У ча­ты­рох мат­чах ха­ке­іс­ты за­кі­ну­лі толь­кі тры шай­бы, у вы­ра­шаль­ным па­ядын­ку прай­гра­лі ла­ты­шам і не пра­бі­лі­ся ў чвэрць­фі­нал. І ха­ке­іс­ты, і трэ­не­ры за­ста­лі­ся не­за­да­во­ле­ны­мі сва­ёй пра­цай і пры­зна­лі сваё вы­ступ­лен­не ня­ўда­лым.

Швей­ца­рыя — Бе­ла­русь

Усё ж та­кі ад­зна­чым моц­ныя ба­кі швей­цар­цаў, што вель­мі ак­ту­аль­на для бе­ла­рус­кай збор­най на­пя­рэ­дад­ні чэм­пі­я­на­ту све­ту. Швей­ца­рыя заў­сё­ды сла­ві­ла­ся сва­ёй бліс­ку­чай ва­ра­тар­най шко­лай. Мно­гія з яе вы­ха­ван­цаў гу­ля­юць у НХЛ. Мо­жам вы­ка­заць зда­гад­ку, што ў Мін­ску ме­на­ві­та гэ­та ста­не ко­зы­рам швей­цар­цаў. Кі­пер «Ана­хай­ма» Хі­лер — пер­шы ну­мар у клу­бе. Бе­ра імк­нец­ца да гэ­та­га ў «Кал­га­ры». Акра­мя та­го, моц­ныя ва­ра­та­ры гу­ля­юць і ў швей­цар­скай лі­зе. Плюс на­дзей­ная аба­ро­на: во­пыт­ны Марк Штрайт і ма­ла­ды аба­рон­ца «Нэш­ві­ла» Ра­ман Ёсі. Ёсі ўжо пры­зна­ны MVР ЧС-2013, удзель­нік трох Алім­пій­скі х­гуль­няў уні­вер­саль­ны Ма­ты­яс Зе­гер мо­жа быць лі­да­рам не толь­кі на лё­дзе, але і за яе мя­жой, а так­са­ма зна­ка­мі­тыя Фю­рэр і Блін­дэн­ба­хер. Кас­цяк на­па­да­ючых скла­да­юць гуль­цы швей­цар­скай лі­гі: Анд­рэс Ам­бюль («Да­вос»), Ма­ты­яс Бі­бер, Сі­мон Бо­дэн­ман (абод­ва — «Кло­тэн»), Лу­ка Кун­ці, Мо­рыс Трахс­лер, Ра­ман Вік (усе — «Цю­рых»), Ра­ян Гард­нер, Мар­цін Плюс (абод­ва — «Берн» ). Ім мо­гуць да­па­маг­чы і НХЛаў­цы Да­м'ен Бру­нер, Сы­мон Мо­зэр і Ні­но Ні­дэ­рай­тэр.

Збор­ная Бе­ла­ру­сі на хат­нім чэм­пі­я­на­це згу­ляе са Швей­ца­ры­яй у чац­вёр­ты дзень тур­ні­ру — 12 мая. Ка­ман­ды су­стра­ка­лі­ся на ся­мі чэм­пі­я­на­тах све­ту. Ста­тыс­ты­ка пе­ра­мог — на ба­ку аль­пій­цаў, пры­чым час­цей за ўсё мат­чы за­кан­чва­лі­ся з пе­ра­ва­гай швей­цар­цаў у ад­ну шай­бу.

Зу­сім ня­даў­на, 21 снеж­ня 2013 го­да, збор­ныя згу­ля­лі та­ва­рыс­кі матч у рам­ках тур­ні­ру «Аро­за Чэ­лендж». Асноў­ны час і авер­тайм не змаг­лі вы­явіць пе­ра­мож­цу — бе­ла­ру­сы атры­ма­лі пе­ра­мо­гу ў се­рыі бу­лі­таў.

Раз­ва­жа­ю­чы пра склад ка­ман­ды Швей­ца­рыі, не вар­та ра­біць ага­вор­ку пра тое, што вя­ду­чыя яе ха­ке­іс­ты, якія гу­ля­юць у НХЛ, мо­гуць не пры­ехаць у Бе­ла­русь. Па­пя­рэд­ні чэм­пі­я­нат све­ту па­ка­заў, што зма­гац­ца за ме­да­лі гэ­тая ка­ман­да мо­жа і з гуль­ца­мі на­цы­я­наль­на­га пер­шын­ства. Тым больш што швей­цар­ская лі­га да­стат­ко­ва моц­ная. Ня­ўда­лае вы­ступ­лен­не ў Со­чы мо­жа стаць да­дат­ко­вым сты­му­лам, каб сур'­ёз­на пад­рых­та­вац­ца да чэм­пі­я­на­ту све­ту — 2014.

Да­р'я Ла­ба­жэ­віч.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…

Эканоміка

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

У бiзнес-колах Гродзеншчыны лiчаць, што меры па падтрымцы эканомiкi з'явiлiся своечасова.