Вы тут

Базавая — да 150 тыс. рублёў


Ба­за­вую ве­лі­чы­ню ў Бе­ла­ру­сі пла­ну­ец­ца па­вя­лі­чыць у трэ­цім-чац­вёр­тым квар­та­ле 2014 го­да да 150 ты­сяч руб­лёў. Аб гэ­тым па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц­твы са спа­сыл­кай на на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня раз­віц­ця бан­каў­скіх пла­цеж­ных кар­так і элект­рон­ных гро­шай На­цы­я­наль­на­га бан­ка Бе­ла­ру­сі Люд­мі­лу Стэ­фа­но­віч.

Па яе сло­вах, гэ­тае пы­тан­не ця­пер аб­мяр­коў­ва­ец­ца ў Мі­ніс­тэр­стве фі­нан­саў. Да­рэ­чы, прад­стаў­ні­кі вы­шэй­зга­да­на­га ве­дам­ства на­пры­кан­цы мі­ну­ла­га го­да ка­за­лі аб пла­нах па па­ве­лі­чэн­ні ба­за­вай ве­лі­чы­ні. Ця­пер стаў вя­до­мы пры­клад­ны час гэ­та­га па­ве­лі­чэн­ня. На­га­да­ем, што «ба­за­вая» апош­нім ча­сам па­вы­ша­ла­ся двой­чы: у 2012 го­дзе з 35 да 100 ты­сяч руб­лёў і ў 2013-м яшчэ на 30 ты­сяч. Ця­пе­раш­ні яе па­мер — 130 ты­сяч руб­лёў.

На што паў­плы­вае но­вае па­вы­шэн­не «ба­за­вай»? На роз­ныя штра­фы, збо­ры і ін­шыя пла­ця­жы. Да ба­за­вай ве­лі­чы­ні ў нас пры­вя­за­ны па­ме­ры са­цы­яль­ных вы­плат, на­прык­лад, да­па­мог і сты­пен­дый, і шмат­лі­кія штра­фы, а так­са­ма стаў­кі дзяр­жаў­най пош­лі­ны і арэнд­най пла­ты. Так, звы­чай­на па­ло­ву «ба­за­вай» мы пла­цім за вы­раб но­ва­га паш­пар­та або па­свед­чан­ня кі­роў­цы. Зы­хо­дзя­чы з па­ме­ру ба­за­вай ве­лі­чы­ні, раз­ліч­ва­ец­ца арэнд­ная пла­та пры зда­чы ў арэн­ду аб'­ек­таў, якія зна­хо­дзяц­ца ў дзяр­жаў­най улас­нас­ці. Па­вы­сіц­ца «кошт» жа­ніць­бы або раз­во­ду. Лю­быя па­ру­шэн­ні за­ко­на так­са­ма бу­дуць больш біць па кі­шэ­ні (на­прык­лад, штраф для «зай­цоў»). Па­да­ра­жэе афарм­лен­не за­вя­шчан­няў, да­га­во­раў да­рэ­ння і ін­шых да­ку­мен­таў.

Ула­дзі­слаў СОЎ­ПЕЛЬ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

З 2000 года ў Беларусі выяўлена 4421 злачынства, звязанае з гандлем людзьмі.

Эканоміка

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Пра што абавязкова трэба падумаць перад тым, як браць на сябе фінансавыя абавязацельствы перад банкам?

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.