Вы тут

Ін­вес­та­ры… дрэн­ныя і доб­рыя


Ад­на ба­за­вая ве­лі­чы­ня. Па­чы­на­ю­чы з гэ­тай «стар­та­вай» аў­кцы­ён­най ца­ны, у на­шай кра­і­не мож­на ку­піць бу­дын­кі. Пры гэ­тым ёсць толь­кі ад­на ўмо­ва: у на­бы­тай ма­ё­мас­ці трэ­ба ажыц­цяў­ляць прад­пры­маль­ніц­кую дзей­насць і ства­рыць пра­цоў­ныя мес­цы. Та­кім чы­нам дзяр­жа­ва не толь­кі пай­шла насу­стра­ч лю­дзям, якія хочуць зай­мац­ца біз­не­сам, але і ства­ры­ла для іх спры­яль­ныя ўмо­вы. А як рас­па­ра­джа­юц­ца на­бы­тым на аў­кцы­ё­нах прад­пры­маль­ні­кі ў асоб­на ўзя­тым го­ра­дзе Ор­ша?

— Не ўсе так зва­ныя ін­вес­та­ры сум­лен­ныя ў ста­сун­ках з дзяр­жа­вай. У пры­ват­нас­ці, па­ру­шэн­ні за­ка­на­даў­ства бы­лі ўста­ноў­ле­ны пад­час пра­вер­кі фір­мы, якая на аў­кцы­ё­не на­бы­ла ка­ля 50 бу­дын­каў і збу­да­ван­няў. Апош­нія зна­хо­дзі­лі­ся ў гас­па­дар­чым вя­дзен­ні Ар­шан­ска­га за­во­да жа­ле­за­бе­тон­ных вы­ра­баў, — па­ве­да­мі­лі «Звяз­дзе» ў Ка­мі­тэ­це дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю Ві­цеб­скай воб­лас­ці.

Вы­свет­лі­ла­ся, што вы­твор­часць не бы­ла на­ла­джа­на. Ад­па­вед­на, не з'я­ві­лі­ся і но­выя пра­цоў­ныя мес­цы. Пры гэ­тым рэ­ві­зо­ры схапіліся за га­ло­вы, ка­лі вы­свет­лі­ла­ся, што з бу­дын­каў бы­лі вы­цяг­ну­ты вар­вар­скім спо­са­бам і не­за­кон­на пра­да­дзе­ны ме­та­ліч­ныя кан­струк­цыі ва­гой звыш 450 тон на су­му больш за 750 міль­ё­наў руб­лёў.

А вось ін­шы ін­вес­тар, вы­ку­піў­шы бу­ды­нак сві­нар­ні­ка ў Ор­шы, ажыц­ця­віў рэ­кан­струк­цыю.

— Бу­ды­нак сві­нар­ні­ка на тэ­ры­то­рыі бы­ло­га ва­ен­на­га га­рад­ка доў­гі час не вы­ка­рыс­тоў­ваў­ся і яго да­лей­шая экс­плу­а­та­цыя бы­ла маг­чы­май толь­кі пас­ля пра­вя­дзен­ня ка­пі­таль­на­га ра­мон­ту або рэ­кан­струк­цыі. Бу­ды­нак не­ад­на­ра­зо­ва вы­стаў­ляў­ся на про­даж на аў­кцы­ё­не, у тым лі­ку са зні­жэн­нем па­чат­ко­вай ца­ны про­да­жу, але не быў пра­да­дзе­ны ў су­вя­зі з ад­сут­нас­цю за­явак, — рас­тлу­ма­чы­лі ў кант­роль­ным ве­дам­стве.

Урэш­це бу­ды­нак пра­да­лі на аў­кцы­ё­не ў 2010 го­дзе. Ці­ка­ва, што пад­час тар­гоў ца­на па­вя­лі­чы­ла­ся аж у 1886 ра­зоў. І сві­нар­нік «пай­шоў з ма­ла­тка» за 66 міль­ё­наў руб­лёў. Пас­ля маш­таб­най рэ­кан­струк­цыі бу­дын­ка част­ка пло­шчаў бы­ла зда­дзе­на ў арэн­ду пры­ват­на­му прад­пры­ем­ству. На фір­ме ства­ры­лі 11 ра­бо­чых мес­цаў. Ле­тась вы­ра­бі­лі пра­дук­цыю (ПВХ-вы­ра­бы. — Аўт.) на су­му 3,3 міль­яр­да руб­лёў. Прад­пры­ем­ства пры­быт­ко­вае. Ся­рэд­няя зар­пла­та ра­бот­ні­каў — больш за 4,2 міль­ё­на руб­лёў. Фір­ма не мае за­па­зы­ча­нас­ці па па­дат­ках і пе­рад фон­дам са­цы­яль­най аба­ро­ны. Вось та­кіх бы ін­вес­та­раў па­больш!

Аляк­сандр ПУК­ШАН­СКІ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Жыхар Жодзіна Генадзь Пузанкевіч даехаў на веласіпедзе з Беларусі да Уладзівастока

Жыхар Жодзіна Генадзь Пузанкевіч даехаў на веласіпедзе з Беларусі да Уладзівастока

Ён кожны дзень імкнуўся пераадольваць не менш за сто кіламетраў.

Грамадства

Як «Звязда» парушальнікаў адпачынку з міліцыяй шукала

Як «Звязда» парушальнікаў адпачынку з міліцыяй шукала

Апошнімі цёплымі дзянькамі многія мінчане стараюцца скарыстацца напоўніцу і па магчымасці адпачыць на прыродзе, хай сабе і ў межах горада.

Культура

Спявак Аляксандр Гелах: Як толькі паступіў, пачаў шукаць работу

Спявак Аляксандр Гелах: Як толькі паступіў, пачаў шукаць работу

Малады тэнар, які прыйшоў у Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр Беларусі ў 2015-м, звярнуў на сябе ўвагу аматараў оперы адразу.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Танцуй... Пакуль не замужам?