Вы тут

Маск­ва і Кі­еў пра­вод­зяць ва­ен­ныя ву­чэн­ні


Як вы­ні­кае з па­ве­дам­лен­няў укра­ін­скіх СМІ, у на­прам­ку да пе­ра­коп­ска­га пе­ра­шый­ка, які злу­чае Крым­скі паў­вост­раў з «вя­лі­кай зям­лёй», па­ча­лі ру­хац­ца ўкра­ін­скія вой­скі — у тым лі­ку БТР і тан­кі: уз­бро­е­ныя сі­лы Укра­і­ны пра­вод­зяць рап­тоў­ныя ву­чэн­ні ў Хер­сон­скай воб­лас­ці. Пад­ра­бяз­нас­цяў аб па­за­пла­на­вых ма­неў­рах ня­шмат. Так, па ін­фар­ма­цыі шэ­ра­гу мяс­цо­вых вы­дан­няў, для ўдзе­лу ў ад­пра­цоў­цы ву­чэб­ных за­дач за­дзей­ні­ча­на ў тым лі­ку бро­не­тэх­ні­ка з Льво­ва: у вы­хад­ныя ві­да­воч­цы на­зі­ра­лі, як ка­ло­на БТР вы­яз­джае за ме­жы го­ра­да, на­кі­роў­ва­ю­чы­ся на паў­днё­вы ўсход. У На­ва­град-Ва­лын­скім Жы­то­мір­скай воб­лас­ці за­ўва­жы­лі пад­рых­тоў­ку да вы­ез­ду на «ней­кія вя­лі­кія ву­чэн­ні» 30-й асоб­най ме­ха­ні­за­ва­най бры­га­ды. Ра­сій­скія вай­скоў­цы па­ра­лель­на з укра­ін­скі­мі па­ча­лі но­выя «рап­тоў­ныя» маш­таб­ныя ву­чэн­ні, на гэ­ты раз — у па­вет­ра­на-дэ­сант­ных вой­сках. «Ды­ві­зі­ён­ныя ка­манд­на-штаб­ныя ву­чэн­ні з Іва­ноў­скім злу­чэн­нем ПДВ стар­та­ва­лі 11 са­ка­ві­ка. Уся­го ў ву­чэн­нях бу­дзе за­дзей­ні­ча­на ка­ля 4000 дэ­сант­ні­каў, 36 па­вет­ра­ных суд­наў ва­ен­на-транс­парт­най і вай­ско­вай авія­цыі», — па­ве­да­міў прад­стаў­нік прэс-служ­бы Мі­на­ба­ро­ны. Пад­час ву­чэн­няў упер­шы­ню за больш чым 20 га­доў прой­дзе ма­са­вая вы­сад­ка дэ­сан­ту: у ёй пры­муць удзел ка­ля 3500 вай­скоў­цаў. Мес­цы пра­вя­дзен­ня дэ­сант­най апе­ра­цыі ка­ман­да­ван­не злу­чэн­нем атры­мае пад­час ву­чэн­няў. Кі­руе ма­неў­ра­мі ка­ман­ду­ю­чы ПДВ ге­не­рал-пал­коў­нік Ула­дзі­мір Ша­ма­наў, які мае вя­лі­кі во­пыт ба­я­вых дзе­ян­няў у Чач­ні.

Выбар рэдакцыі

Культура

Што сiмвалiзуе ўнiкальны габелен з выявай Мацi-Беларусi, i хто ўвасоблены ў вобразе франтавой медсястры

Што сiмвалiзуе ўнiкальны габелен з выявай Мацi-Беларусi, i хто ўвасоблены ў вобразе франтавой медсястры

У Гродне падчас святкавання Дня Незалежнасцi прадстаўлены габелен, якi выткалi спецыяльна да 75-годдзя Вялiкай Перамогi. 

Грамадства

Запусцілі найноўшы спецыялiзаваны комплекс для падрыхтоўкi судовых экспертаў

Запусцілі найноўшы спецыялiзаваны комплекс для падрыхтоўкi судовых экспертаў

Дзяржаўнаму камiтэту судовых экспертыз споўнiлася сем гадоў.