Вы тут

Но­выя ва­ры­ян­ты ка­а­пе­ра­цыi


Учо­ра Прэ­здэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пра­вёў су­стрэ­чу з краў­нком Рэс­пуб­лкi Мар­до­вiя Ра­сiй­скай Фе­дэ­ра­цыi Ула­дзмрам Вол­ка­вым. Бе­ла­рус­кi кi­раў­нiк пра­па­на­ваў Мар­до­вii пра­пра­ца­ваць но­выя ва­ры­ян­ты ка­а­пе­ра­цыi для вы­пус­ку вы­со­ка­тэх­на­ла­гiч­на­га кан­ку­рэн­та­здоль­на­га бе­ла­рус­ка-ра­сiй­ска­га пра­дук­ту.

«Трэ­ба пра­пра­ца­ваць но­выя ва­ры­ян­ты ка­а­пе­ра­цыi, за­дзей­нi­чаў­шы для гэ­та­га не толь­кi наш вы­твор­чы, але i на­ву­ко­ва-тэх­на­ла­гiч­ны i кад­ра­вы па­тэн­цы­ял для вы­пус­ку вы­со­ка­тэх­на­ла­гiч­на­га кан­ку­рэн­та­здоль­на­га бе­ла­рус­ка-ра­сiй­ска­га пра­дук­ту», — ска­заў Прэ­зi­дэнт.

Па­вод­ле слоў кi­раў­нi­ка дзяр­жа­вы, раз­вiц­цё ўсе­ба­ко­ва­га су­пра­цоў­нiц­тва з рэ­гi­ё­на­мi Ра­сii за­ста­ец­ца ад­ным з важ­ней­шых пры­яры­тэ­таў для Бе­ла­ру­сi. «На­шы пра­мыя кан­так­ты без пе­ра­боль­шан­ня мож­на на­зваць ас­но­вай ганд­лё­ва-эка­на­мiч­ных су­вя­зей дзвюх кра­iн», — ад­зна­чыў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

На яго дум­ку, эка­но­мi­кi Бе­ла­ру­сi i Мар­до­вii ў не­чым па­доб­ныя i ў мно­гiм да­паў­ня­юць ад­на ад­ну. «Та­му, лi­чу, не па­мы­лю­ся, на­зваў­шы асноў­ны­мi на­прам­ка­мi ўза­е­ма­дзе­ян­ня вы­твор­чую ка­а­пе­ра­цыю, аг­ра­пра­мыс­ло­вы комп­лекс, бу­даў­нi­чую, iна­ва­цый­ную сфе­ры», — ска­заў Прэ­зi­дэнт. Ра­зам з тым ён кан­ста­та­ваў, што аб'­ёмы ўза­ем­на­га ганд­лю Бе­ла­ру­сi з Мар­до­вi­яй у мi­ну­лым го­дзе знi­зi­лi­ся ў па­раў­на­ннi з 2012 го­дам больш чым у два ра­зы i скла­лi ка­ля $50 млн. А ў да­кры­зiс­ным 2008 го­дзе гэ­ты па­каз­чык скла­даў пры­клад­на $170 млн. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пе­ра­ка­на­ны, што не­аб­ход­на пе­ра­адо­лець не­га­тыў­ныя тэн­дэн­цыi i ад­на­вiць уз­ро­вень ганд­лё­ва-эка­на­мiч­ных ад­но­сiн. «Гэ­та на­ша га­лоў­ная з ва­мi за­да­ча», — ска­заў Прэ­зi­дэнт.

Бе­ла­русь га­то­ва за­бяс­печ­ваць мар­доў­скiх парт­нё­раў шы­ро­кiм спект­рам аў­та­ма­бiль­най, да­рож­на-бу­даў­нi­чай, сель­ска­гас­па­дар­чай, па­са­жыр­скай, ка­му­наль­най тэх­нi­кi, у тым лi­ку з вы­ка­ры­стан­нем уза­е­ма­пры­маль­ных фi­нан­са­вых iн­стру­мен­таў i ў рам­ках вы­твор­чай ка­а­пе­ра­цыi.

Кi­раў­нiк дзяр­жа­вы пад­крэс­лiў, што Мар­до­вiя, як i Бе­ла­русь, мае раз­вi­тую пра­мыс­ло­васць, а гэ­та доб­рая ба­за для раз­вiц­ця ка­а­пе­ра­цыi. «Пры пра­пра­цоў­цы но­вых ва­ры­ян­таў ка­а­пе­ра­цыi, дзе пла­ну­ец­ца за­дзей­нi­чаць на­ву­ко­ва-тэх­на­ла­гiч­ны i кад­ра­вы па­тэн­цы­ял, трэ­ба па­шы­раць су­пра­цоў­нiц­тва ВНУ i на­ву­ко­ва-да­след­чых ар­га­нi­за­цый», — ска­заў Прэ­зi­дэнт.

Як вя­до­ма, у маi 2014 го­да ў Мiн­ску прой­дзе чэм­пi­я­нат све­ту па ха­кеi, а Мар­до­вiя рых­ту­ец­ца да ар­га­нi­за­цыi мат­чаў чэм­пi­я­на­ту све­ту па фут­бо­ле ў 2018 го­дзе, які пройдзе ў Расіі. Як лi­чыць Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка, мар­доў­скi бок мо­жа вы­ка­рыс­тоў­ваць во­пыт бе­ла­рус­кiх бу­даў­нi­коў. Акра­мя та­го, у Бе­ла­ру­сi вы­раб­ля­юць буд­ма­тэ­ры­я­лы, лiф­та­вае аб­ста­ля­ван­не i га­то­вы за­бяс­пе­чыць па­трэб­нас­цi мар­доў­скiх бу­даў­нi­коў.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка так­са­ма за­кра­нуў тэ­му раз­вiц­ця су­вя­зей у гу­ма­нi­тар­най сфе­ры. «Вы нам не чу­жыя лю­дзi — нас тры­ва­ла звяз­вае агуль­ная куль­ту­ра i гiс­то­рыя», — ска­заў кi­раў­нiк дзяр­жа­вы. На яго дум­ку, шмат аб чым свед­чыць той факт, што юбi­лей­ны­мi ме­да­ля­мi «70 га­доў вы­зва­лен­ня Рэс­пуб­лi­кi Бе­ла­русь ад ня­мец­ка-фа­шысц­кiх за­хоп­нi­каў» бу­дуць уз­на­га­ро­джа­ны больш за 120 жы­ха­роў Мар­до­вii, якiя пры­ма­лi ўдзел у ба­я­вых дзе­ян­нях i вы­зва­лен­нi Бе­ла­ру­сi.

Прэ­зi­дэнт пад­крэс­лiў, што на пе­ра­га­во­рах бе­ла­рус­кi бок га­то­вы мак­сi­маль­на апе­ра­тыў­на раз­гле­дзець усе пра­па­но­вы i вый­сцi на кан­крэт­ныя да­моў­ле­нас­цi ў мэ­тах па­шы­рэн­ня ўза­е­ма­вы­гад­на­га су­пра­цоў­нiц­тва з Мар­до­вi­яй.

Паводле матэрыялаў БЕЛТА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

З 2000 года ў Беларусі выяўлена 4421 злачынства, звязанае з гандлем людзьмі.

Эканоміка

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Пра што абавязкова трэба падумаць перад тым, як браць на сябе фінансавыя абавязацельствы перад банкам?

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.