15 студзеня, пятніца

Вы тут

Пра­фе­сія, якую выбіраюць сэр­цам


На­пя­рэ­дад­ні пра­фе­сій­на­га свя­та на тэ­ры­то­рыі ад­ной з вай­ско­вых час­цей Мі­ніс­тэр­ства ўнут­ра­ных спраў прад­стаў­ні­кі эліт­на­га пад­раз­дзя­лен­ня пра­дэ­ман­стра­ва­лі сваю аса­біс­тую вы­вуч­ку і бо­е­га­тоў­насць. Па­ка­заль­ныя вы­ступ­лен­ні ро­ты га­на­ро­вай вар­ты, па­ка­заль­ныя за­ня­ткі па ру­ка­паш­ным баі і па так­ты­цы агуль­на­вай­ско­ва­га бою ро­ты спе­цы­яль­на­га пры­зна­чэн­ня, дэ­фі­ле аў­та­ма­біль­най бры­га­ды за­ста­ві­лі ахаць і охаць усіх пры­сут­ных. А ра­зам з тым пе­ра­ка­нац­ца ў пра­фе­сі­я­на­ліз­ме тых, хто днём і ноч­чу пад­трым­лі­вае пра­ва­па­ра­дак і бяс­пе­ку ў на­шай кра­і­не.

1Ва­ен­на­слу­жа­чыя ўнут­ра­ных войскаў ра­зам з су­пра­цоў­ні­ка­мі ор­га­наў уну­ра­ных спраў за­бяс­печ­ва­юць спа­кой на ву­лі­цах га­ра­доў, бяс­пе­ку на гра­мад­ска-па­лі­тыч­ных і куль­тур­на-ві­до­вішч­ных ме­ра­пры­ем­ствах, па­чы­на­ю­чы ад між­на­род­на­га фес­ты­ва­лю мас­тац­тваў «Сла­вян­скі ба­зар у Ві­цеб­ску» і за­кан­чва­ю­чы звы­чай­ным фут­боль­ным мат­чам.

Ад пра­фе­сі­я­на­ліз­му прад­стаў­ні­коў унут­ра­ных вой­скаў за­ле­жыць на­дзей­насць ахо­вы вы­праў­лен­чых уста­ноў і асаб­лі­ва важ­ных дзяр­жаў­ных аб'­ек­таў. Пад­раз­дзя­лен­ні па кан­ва­і­ра­ван­ню за­бяс­печ­ва­юць па­спя­хо­вае функ­цы­я­на­ван­не су­до­вых і след­чых ор­га­наў рэс­пуб­лі­кі. Спе­цы­я­ліс­ты са­пёр­на-пі­ра­тэх­ніч­ных струк­тур, ры­зы­ку­ю­чы сва­ім жыц­цём, абяс­шкодж­ва­юць вы­бу­хо­ва­не­бяс­печ­ныя прад­ме­ты. Ме­на­ві­та ва­ен­на­слу­жа­чыя ўнут­ра­ных вой­скаў бу­дуць за­бяс­печ­ваць ахо­ву і пра­ва­па­ра­дак на Бе­ла­рус­кай АЭС.

— Прад­стаў­ні­кі ўнут­ра­ных вой­скаў — лю­дзі, якія вы­бра­лі пра­фе­сію па сэр­цы, якія ма­ры­лі сю­ды тра­піць, — рас­ка­заў на­чаль­нік упраў­лен­ня ідэа­ла­гіч­най ра­бо­ты га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня ка­ман­ду­ю­ча­га ўнут­ра­ны­мі вой­ска­мі пал­коў­нік Алег БЕ­ЛЯ­КОЎ. — Вя­до­ма, ад­на­го жа­дан­ня тут ма­ла: па­трэб­на вы­дат­нае зда­роўе, вы­дат­ная фі­зіч­ная пад­рых­тоў­ка. Аб прэ­сты­жы пра­фе­сіі свед­чыць ха­ця б тое, што, ка­лі па­чы­на­ец­ца ад­бор пад­час пры­зыў­ных ка­мі­сій, то сю­ды трап­ля­юць леп­шыя з леп­шых. А на фа­куль­тэт унут­ра­ных вой­скаў Ака­дэ­міі МУС ні­ко­лі не бы­вае не­да­бо­ру.

Сё­ле­та прад­стаў­ні­коў унут­ра­ных войскаў ча­кае яшчэ адзін ад­каз­ны эк­за­мен. Ме­на­ві­та на гэ­тых спе­цы­я­ліс­тах ля­жыць ад­каз­насць за бяс­пе­ку на чэм­пі­я­на­це све­ту па ха­кеі, які прой­дзе ў Мін­ску.

— Унут­ра­ныя вой­скі і ін­шыя сі­ла­выя струк­ту­ры ак­тыў­на рых­ту­юц­ца да пра­цы пад­час су­свет­на­га пер­шын­ства: пра­во-
д­зяц­ца трэ­ні­роў­кі, ад­пра­цоў­ва­юц­ца дзе­ян­ні на вы­па­дак узнік­нен­ня над­звы­чай­ных сі­ту­а­цый, эва­ку­а­цыі заў­зя­та­раў, фа­нац­кіх бес­па­рад­каў, — за­зна­чыў на­мес­нік мі­ніст­ра ўнут­ра­ных спраў Бе­ла­ру­сі — ка­ман­ду­ю­чы ўнут­ра­ны­мі вой­ска­мі ге­не­рал-ма­ёр Юрый КА­РА­ЕЎ. — Афі­цэ­ры ўнут­ра­ных вой­скаў прай­шлі кур­сы анг­лій­скай мо­вы і змо­гуць на по­бы­та­вым уз­роў­ні мець зно­сі­ны з за­меж­ны­мі гас­ця­мі, да­па­ма­гаць ім у вы­пад­ку не­аб­ход­нас­ці. Мы пра­цяг­ва­ем на­шу пад­рых­тоў­ку. Удас­ка­на­лен­ню не мо­жа быць мя­жы. І толь­кі пас­ля та­го, як чэм­пі­я­нат скон­чыц­ца, мож­на бу­дзе ка­заць пра тое, на­коль­кі мы бы­лі да яго га­то­выя і на­коль­кі доб­ра спра­ві­лі­ся са сва­і­мі за­да­ча­мі.

Ве­ра­ні­ка КА­НЮ­ТА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Калі маці як дзіця, або Як пасябраваць з самымі роднымі людзьмі, якія на старасці гадоў сталі асаблівымі

Калі маці як дзіця, або Як пасябраваць з самымі роднымі людзьмі, якія на старасці гадоў сталі асаблівымі

Што рабіць, калі нечакана маці або бацька сталі вельмі настойліва заяўляць пра сябе?

Культура

Слухаць сняжынкі, сачыць за ростам травы. Янка Сіпакоў не любіў тусовак  і лічыў адзіным багаццем кнігі

Слухаць сняжынкі, сачыць за ростам травы. Янка Сіпакоў не любіў тусовак і лічыў адзіным багаццем кнігі

Вось ужо дзесяць гадоў, як пісьменнік Янка Сіпакоў застаўся ў сваіх кнігах — і тых, што падарыў, а найперш, у тых, што напісаў... А споўнілася б яму сёння 85 гадоў.

Грамадства

Як прайсці тэхагляд ва ўмовах ажыятажу?

Як прайсці тэхагляд ва ўмовах ажыятажу?

«Ахвотных настолькі многа, што скончыліся бланкі».