Вы тут

Сфе­ра стра­ха­вых па­слуг па­тра­буе ўзмоц­не­на­га кант­ро­лю


Та­кую за­да­чу Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­ста­віў на на­ра­дзе па пы­тан­нях удас­ка­на­лен­ня стра­ха­вой дзей­нас­ці ў Бе­ла­ру­сі.

Як ін­фар­му­юць кант­ра­лю­ю­чыя і пра­ва­ахоў­ныя ор­га­ны, сфе­ра стра­ха­ван­ня пад­верг­ну­та ры­зы­цы сур'­ёз­ных зло­ўжы­ван­няў, ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт. «Як мне дак­лад­ва­юць, у Бе­ла­ру­сі з'я­ві­лі­ся дзял­кі, якія зай­ма­юц­ца рас­паў­сюдж­ван­нем ся­род бе­ла­ру­саў стра­ха­вых по­лі­саў за­меж­ных ар­га­ні­за­цый і вы­ва­дам ва­лю­ты з кра­і­ны. Гэ­та па­ру­шэн­не за­ка­на­даў­ства! Але гэ­тыя са­мыя дзял­кі ўжо які год па­збя­га­юць ад­каз­нас­ці! У чым спра­ва?» — звяр­нуў­ся кі­раў­нік дзяр­жа­вы да пры­сут­ных на на­ра­дзе.

«Пад­крэс­лі­ваю, кант­роль за фі­нан­са­вы­мі па­то­ка­мі па­ві­нен быць па­ста­ян­ны. Нель­га да­пус­каць уцеч­кі ва­лю­ты з кра­і­ны! Як і нель­га да­зва­ляць пэў­ным дзял­кам рас­клад­ваць па кі­шэ­нях гро­шы, якія ім прак­тыч­на не на­ле­жаць і не па­він­ны на­ле­жаць», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

У якас­ці пры­кла­ду зло­ўжы­ван­няў у стра­ха­вой сфе­ры Прэ­зі­дэнт пры­вёў на­шу­ме­лы ў мі­ну­лым го­дзе вы­па­дак з Бе­ла­рус­кім на­род­ным стра­ха­вым пен­сій­ным фон­дам. «Пры­ват­ная стра­ха­вая кам­па­нія за кошт срод­каў па­спя­хо­вых дзяр­жаў­ных прад­пры­ем­стваў за­бяс­печ­ва­ла звыш­пры­бы­так у міль­яр­ды руб­лёў для сва­іх ак­цы­я­не­раў! Вя­до­ма, пас­ля май­го ўмя­шан­ня там на­вя­лі па­ра­дак. Але гэ­та ста­ла пад­ста­вай для больш кры­тыч­на­га по­гля­ду на стра­ха­вы на­гляд. Та­му бы­лі да­дзе­ны ад­па­вед­ныя да­ру­чэн­ні ўра­ду, Ка­мі­тэ­ту дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю, Мін­фі­ну», — ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

У су­вя­зі з гэ­тым пад­рых­та­ва­ны пра­ект ука­за, на­кі­ра­ва­ны на комп­лекс­нае ўдас­ка­на­лен­не пра­ва­во­га рэ­гу­ля­ван­ня стра­ха­вой дзей­нас­ці, які Прэ­зі­дэнт вы­нес на аб­мер­ка­ван­не на на­ра­дзе. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што ча­кае аб'­ек­тыў­най ацэн­кі рэ­аль­на­га ста­ну спраў у стра­ха­вой га­лі­не: якія там ёсць праб­ле­мы, што не­аб­ход­на зра­біць для па­вы­шэн­ня кан­ку­рэн­та­здоль­нас­ці стра­ха­вых ар­га­ні­за­цый, на­рошч­ван­ня аб'­ёмаў стра­ха­вых па­ступ­лен­няў і ўклю­чэн­ня фі­нан­са­вых па­то­каў у эка­но­мі­ку.

«Нель­га за­бы­ваць, што сфе­ра стра­ха­ван­ня з'яў­ля­ец­ца ад­ным са стра­тэ­гіч­ных сек­та­раў эка­но­мі­кі. Яна пры­зна­ча­на не толь­кі слу­жыць га­ран­ты­яй аба­ро­ны ма­ё­мас­ных ін­та­рэ­саў гра­ма­дзян і прад­пры­ем­стваў, але і за­бяс­печ­ваць пры­ток у на­род­ную гас­па­дар­ку даў­га­час­ных фі­нан­са­вых рэ­сур­саў, так зва­ных доў­гіх гро­шай», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. Па­вод­ле яго слоў, гэ­та сфе­ра па­він­на пра­ца­ваць дак­лад­на, без збо­яў, фар­мі­ру­ю­чы не­аб­ход­ныя стра­ха­выя рэ­зер­вы і ра­цы­я­наль­на на­кі­роў­ва­ю­чы фі­нан­са­выя па­то­кі ў ін­та­рэ­сах дзяр­жа­вы і гра­ма­дзян.

Ня­гле­дзя­чы на тое, што для раз­віц­ця стра­ха­вой сіс­тэ­мы зроб­ле­на ня­ма­ла, наш на­цы­я­наль­ны стра­ха­вы ры­нак ад­стае ад еў­ра­пей­скіх кра­ін, а так­са­ма ад на­шых парт­нё­раў па Адзі­най эка­на­міч­най пра­сто­ры. У Еў­ро­пе ўзро­вень удзе­лу стра­ха­ван­ня ў эка­но­мі­цы ў тры ра­зы вы­шэй­шы, чым у нас. Па су­ме ўзно­саў на ду­шу на­сель­ніц­тва мы іс­тот­на ад­ста­ём. На­прык­лад, ка­лі ў нас яна скла­дае $80, то ў Ра­сіі — амаль $200, пры­вёў ліч­бы Прэ­зі­дэнт.

«Тут вы­сно­ва ві­да­воч­ная: па­тэн­цы­ял стра­ха­вой дзей­нас­ці ў на­шай кра­і­не яшчэ да­лё­ка не рэа­лі­за­ва­ны. Па­трэб­ны сур'­ёз­ныя ме­ры, сты­му­лю­ю­чыя яе больш ды­на­міч­нае раз­віц­цё», — лі­чыць Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. На яго дум­ку, на­спе­ла не­аб­ход­насць вы­вес­ці гэ­ту най­важ­ней­шую сфе­ру фі­нан­са­вых па­слуг на больш вы­со­кую сту­пень раз­віц­ця.

Па­вод­ле па­ве­дам­лен­няў Бел­ТА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Школы Гомельшчыны прайшлі праверку на гатоўнасць да навучальнага года

Школы Гомельшчыны прайшлі праверку на гатоўнасць да навучальнага года

Сё­ле­та ў да­школь­ныя ўста­но­вы ра­ё­на прый­дзе 2 700 ма­лых.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Чый боршч найлепш і навошта гарод гарадзіць.

Грамадства

​Моладзь пры ўладкаванні на працу жадае заробак у тысячу рублёў

​Моладзь пры ўладкаванні на працу жадае заробак у тысячу рублёў

Хоць толькі збіраюцца выйсці на рынак працы.