Вы тут

Іна­ва­цый­нае раз­віц­цё ідзе


Але па­каз­чы­кі маг­лі б стаць леп­шы­мі

Та­кую дум­ку вы­ка­заў прэмер-мі­ністр Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч на па­ся­джэн­ні Прэ­зі­ды­у­ма Са­ве­та Мі­ніст­раўпад­часяко­га раз­гля­да­лі­ся вы­ні­кі вы­ка­нан­ня Дзяр­жаўнай пра­гра­мы іна­ва­цый­на­га раз­віц­ця Бе­ла­ру­сі на 2011-2015 га­ды.

Дзя­ку­ю­чы іна­ва­цый­на­му склад­ні­ку ў на­шай эка­но­мі­цы, на дум­ку кі­раў­ні­ка ўра­да, маг­чы­мы і вы­хад на між­на­род­ныя рын­кі, і пад­тры­ман­не кан­ку­рэн­та­здоль­нас­ці ўнут­ра­на­га рын­ку. «Ка­лі па­гля­дзець на вы­ні­кі мі­ну­лых га­доў, то ды­на­мі­ка іна­ва­цый­на­га раз­віц­ця ста­ноў­чая: до­ля іна­ва­цый­ных ар­га­ні­за­цый у нас ужо да­сяг­ну­ла 26% (гэ­та рост пры­клад­на на 3 пра­цэнт­ныя пунк­ты за апош­нія два-тры га­ды), рас­це так­са­ма до­ля ад­гру­жа­най іна­ва­цый­най пра­дук­цыі (ка­ля 18%) і вы­со­ка­тэх­на­ла­гіч­ны экс­парт (у ме­жах 10 млрд до­ла­раў)», — ад­зна­чыў Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч.

Ад­нак прэм'­ер-мі­ністр упэў­не­ны, што з улі­кам та­го па­тэн­цы­я­лу, якім ва­ло­дае Бе­ла­русь, гэ­тыя па­каз­чы­кі маг­лі б быць леп­шы­мі. Пе­ра­шка­джае гэ­та­му, па сло­вах прэм'­е­ра, у тым лі­ку не заў­сё­ды доб­ра­сум­лен­нае стаў­лен­не да вы­ка­нан­ня гэ­тай стра­тэ­гіч­най дзяр­жаў­най за­да­чы. Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч на­га­даў, што пас­ля вы­ха­ду Ука­за кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы № 357 ад 7 жніў­ня 2012 го­да «Аб па­рад­ку фар­мі­ра­ван­ня і вы­ка­ры­стан­ня срод­каў іна­ва­цый­ных фон­даў» па­ра­дак фі­нан­са­ван­ня іна­ва­цый­ных пра­ек­таў змя­ніў­ся ў леп­шы бок.

Аляк­сандр Шу­мі­лін, стар­шы­ня Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та па на­ву­цы і тэх­на­ло­гі­ях, за­явіў, што за апош­нія два га­ды рэа­лі­за­цыі пра­гра­мы за­ста­ло­ся вы­ка­наць 169 пра­ек­таў. Ад­нак пас­ля іх рэ­ві­зіі пра­па­ну­ец­ца па­кі­нуць толь­кі 51. «Мы збі­ра­ем­ся скан­цэнт­ра­ваць рэ­сур­сы на рэа­лі­за­цыі толь­кі тых пра­ек­таў, у якіх праг­на­зу­ем рэ­аль­ны эфект», — па­ве­да­міў Аляк­сандр Шу­мі­лін. Ён жа вы­ка­заў­ся і на­конт праб­ле­мы ўка­ра­нен­ня ай­чын­ных рас­пра­цо­вак: «Да­вай­це не па­раў­ноў­ваць ука­ра­нен­не і пра­дук­цыю. На жаль, не па ўсіх пра­ек­тах мы атрым­лі­ва­ем тую пра­дук­цыю, якую ха­це­лі б. Лю­бы іна­ва­цый­ны пра­ект — гэ­та ры­зы­ка. Нель­га ска­заць, што 100% усіх пра­ек­таў, якія мы пра­фі­нан­су­ем, ад­на­знач­на бу­дуць за­па­тра­ба­ва­ныя і эфек­тыў­ныя».

---------

На­га­да­ем, што два тыд­ні та­му бы­ла апуб­лі­ка­ва­на Па­ста­но­ва Са­ве­та Мі­ніст­раў № 187 «Аб вы­зна­чэн­ні су­ад­но­сін вы­дат­каў на да­сле­да­ван­ні і рас­пра­цоў­кі но­вых пра­дук­таў, па­слуг і ме­та­даў іх вы­твор­час­ці (пе­ра­да­чы), но­вых вы­твор­чых пра­цэ­саў да аб'­ёму ад­гру­жа­най пра­дук­цыі (ра­бот, па­слуг)», якая вы­зна­чы­ла нар­ма­ты­вы вы­дат­каў на іна­ва­цыі для вы­твор­чых ар­га­ні­за­цый дзярж­сек­та­ра. Та­кі за­хад так­са­ма бу­дзе спры­яць раз­віц­цю іна­ва­цый у кра­і­не.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…

Эканоміка

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

У бiзнес-колах Гродзеншчыны лiчаць, што меры па падтрымцы эканомiкi з'явiлiся своечасова.