Вы тут

У ап­ты­маль­ныя тэр­мі­ны


У Мін­скай воб­лас­ці ран­нія яра­выя зер­не­выя і зер­не­ба­бо­выя па­се­я­ны на пло­шчы 130 тыс. гек­та­раў — звыш 50% ад за­пла­на­ва­на­га. Пер­шы­мі сяў­бу за­вяр­шы­лі сель­гас­ар­га­ні­за­цыі Ста­ра­да­рож­ска­га ра­ё­на. У цэ­лым жа за­кон­чыць па­сяў­ную гэ­тых куль­тур у цэнт­раль­ным рэ­гі­ё­не пла­ну­юць у ап­ты­маль­ныя тэр­мі­ны — за 8-10 дзён.

Аг­ра­рыі пя­ці ра­ё­наў пры­сту­пі­лі да па­сад­кі буль­бы, а ў Мін­скім, Ма­ла­дзе­чан­скім і Ня­свіж­скім — га­род­ні­ны. Акра­мя та­го, у паў­днё­вых ра­ё­нах, та­кіх, як на­прык­лад, Лю­бан­скі і Слуц­кі, па­ча­лі се­яць лён, у Ка­пыль­скім, Мін­скім і Са­лі­гор­скім — ку­ку­ру­зу, у ін­шых — цук­ро­выя бу­ра­кі. За вы­клю­чэн­нем двух ра­ё­наў, усю­ды вя­дзец­ца сяўба ад­на­га­до­вых траў.

Як па­ве­да­мі­лі ў Ка­мі­тэ­це па сель­скай гас­па­дар­цы і хар­ча­ван­ні Мі­набл­вы­кан­ка­ма, ме­ра­пры­ем­ствы па­сяў­ной ідуць у ад­па­вед­нас­ці з гра­фі­кам, усе гас­па­дар­кі за­бяс­пе­ча­ны не­аб­ход­най тэх­ні­кай, энер­га­на­сы­ча­ныя трак­та­ры пра­цу­юць у 2-3 зме­ны. Акра­мя та­го, ка­лі гэ­та не­аб­ход­на, пры­цяг­ва­ец­ца тэх­ні­ка з пра­мыс­ло­вых прад­пры­ем­стваў і ар­га­ні­за­цый рай­цэнт­раў і ста­лі­цы.

Тац­ця­на ЛА­ЗОЎ­СКАЯ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Жыхар Жодзіна Генадзь Пузанкевіч даехаў на веласіпедзе з Беларусі да Уладзівастока

Жыхар Жодзіна Генадзь Пузанкевіч даехаў на веласіпедзе з Беларусі да Уладзівастока

Ён кожны дзень імкнуўся пераадольваць не менш за сто кіламетраў.

Грамадства

Як «Звязда» парушальнікаў адпачынку з міліцыяй шукала

Як «Звязда» парушальнікаў адпачынку з міліцыяй шукала

Апошнімі цёплымі дзянькамі многія мінчане стараюцца скарыстацца напоўніцу і па магчымасці адпачыць на прыродзе, хай сабе і ў межах горада.

Культура

Спявак Аляксандр Гелах: Як толькі паступіў, пачаў шукаць работу

Спявак Аляксандр Гелах: Як толькі паступіў, пачаў шукаць работу

Малады тэнар, які прыйшоў у Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр Беларусі ў 2015-м, звярнуў на сябе ўвагу аматараў оперы адразу.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Танцуй... Пакуль не замужам?