Вы тут

Вы­ба­ры мо­гуць пад­штурх­нуць Кве­бек да ад­дзя­лен­ня ад Ка­на­ды


У Ка­на­дзе пра­хо­дзяць да­тэр­мі­но­выя вы­ба­ры ў пар­ла­мент фран­ка­моў­най пра­він­цыі Кве­бек. На дум­ку на­зі­раль­ні­каў, ад вы­ні­ку га­ла­са­ван­ня бу­дзе за­ле­жаць, ці вы­ра­шыц­ца пы­тан­не аб ад­дзя­лен­ні Кве­бе­ка ад Ка­на­ды, а так­са­ма тое, як урад бу­дзе су­праць­ста­яць ра­ды­каль­ным іс­ла­міс­там і ін­шым рэ­лі­гій­ным тэн­дэн­цы­ям. Як пі­ша Toronto Sun, кве­бек­цы бу­дуць га­ла­са­ваць пад ба­ра­бан­ны дро­б, тры­ма­ю­чы ў ро­зу­ме абя­цан­не прэм'­ер-мі­ніст­ра Па­лін Ма­руа да­маг­чы­ся ад­дзя­лен­ня ад Ка­на­ды. У 1980 го­дзе, ка­лі Кве­бек­ская пар­тыя так­са­ма зна­хо­дзі­ла­ся ва ўла­дзе, 60% на­сель­ніц­тва не пад­тры­ма­ла се­па­ра­тыс­таў. У 1995 го­дзе за ад­дзя­лен­не га­ла­са­ва­ла ўжо 49,4% удзель­ні­каў рэ­фе­рэн­ду­му.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Дарогі Беларусі ацэняць у зорках. ​Сістэма дапамогі кіроўцу, «штучны зрок» і нулявыя выкіды СО2

Дарогі Беларусі ацэняць у зорках. ​Сістэма дапамогі кіроўцу, «штучны зрок» і нулявыя выкіды СО2

Незалежны інстытут аўдытараў дарожнай бяспекі будзе створаны ў Беларусі.

Культура

Прывіды беларускіх муроў. Балі ў разбураным замку

Прывіды беларускіх муроў. Балі ў разбураным замку

Бона Сфорца не была ў Белым Ковелі, але танцуе там у выглядзе прывіду.