25 красавіка, серада

Вы тут

Ра­зум­ні­кі з БДУ


Сту­дэнц­кая ка­ман­да БДУ «Паў­сюль яны» ста­ла аб­са­лют­ным пе­ра­мож­цам ІХ ад­кры­та­га чэм­пі­я­на­ту ВНУ Ра­сіі па ін­тэ­ле­кту­аль­ных гуль­нях. У збор­ную пры­зё­раў увай­шлі сту­дэн­ты геа­гра­фіч­на­га фа­куль­тэ­та дру­га­курс­нік Іван Зай­коў і пя­ці­курс­нік Ста­ні­слаў Алім­паў, сту­дэнт­ка трэ­ця­га кур­са Ін­сты­ту­та жур­на­ліс­ты­кі Вік­то­рыя Вол­ка­ва, чац­вёр­та­курс­ні­ца фа­куль­тэ­та ра­дыё­фі­зі­кі і кам­п'ю­тар­ных тэх­на­ло­гій Але­на Гар­ды­нец, пя­ці­курс­нік ме­ха­ні­ка-ма­тэ­ма­тыч­на­га фа­куль­тэ­та Ві­таль Ка­ла­чоў і трэ­ця­курс­нік гіс­та­рыч­на­га фа­куль­тэ­та Аляк­сандр Ма­ро­заў.

 

Чэм­пі­я­нат пра­во­дзіў­ся па ча­ты­рох дыс­цып­лі­нах: «Што? Дзе? Ка­лі?», «Хет-трык», «Свая гуль­ня» і «Маз­га­вы штурм». Су­ма на­бра­ных ба­лаў па ўсіх дыс­цып­лі­нах і да­зво­лі­ла ка­ман­дзе БДУ стаць аб­са­лют­ным чэм­пі­ё­нам. У фі­наль­ным па­ядын­ку чэм­пі­я­на­ту ўдзель­ні­ча­лі больш як 45 ка­манд з Ра­сіі і тры з Бе­ла­ру­сі. А праз ад­бо­рач­ныя ту­ры прай­шлі больш як 1,5 ты­ся­чы ка­манд са 123 ВНУ Ра­сіі, Укра­і­ны, Лат­віі, Бе­ла­ру­сі і Мал­до­вы.

Ар­га­ні­за­та­ра­мі ін­тэ­ле­кту­аль­най гуль­ні вы­сту­пі­лі Санкт-Пе­цяр­бург­скі фі­лі­ял Між­на­род­най аса­цы­я­цыі клу­баў «Што? Дзе? Ка­лі?», які ўзна­чаль­вае ві­цэ-прэ­зі­дэнт МАК Аляк­сандр Друзь, пра­фкам сту­дэн­таў Ні­жа­га­род­ска­га на­цы­я­наль­на­га да­след­ча­га ўні­вер­сі­тэ­та імя М. Ла­ба­чэў­ска­га, клуб ін­тэ­ле­кту­аль­ных гуль­няў Санкт-Пе­цяр­бург­ска­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та аэ­ра­кас­міч­на­га пры­бо­ра­бу­да­ван­ня «Аэ­ра­брэйн» і Ні­жа­га­род­скі ін­тэ­ле­кту­аль­ны клуб.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Спорт

Штотыднёвы спартыўны агляд «Звязды»

Штотыднёвы спартыўны агляд «Звязды»

Расказваем пра перамогу нашых тэнісістак над Славакіяй у плэй-оф Кубка Федэрацыі, чарговы поспех беларускага баксёра на міжнародным рынгу.

Эканоміка

Якія змены на другасным рынку жылля

Якія змены на другасным рынку жылля

Пачатак года на рынку жылля выступае перыядам «разварушвання» для пакупнікоў. 

Грамадства

Вучэнні ў Печах у асобах

Вучэнні ў Печах у асобах

У Печах прайшлі провады ваеннабавязаных.