Вы тут

Ад­сту­паць ад мэт не бу­дзем


Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­цвяр­джае па­зі­цыю бе­ла­рус­ка­га бо­ку аб не­аб­ход­нас­ці лік­ві­да­цыі ўсіх вы­клю­чэн­няў і аб­ме­жа­ван­няў у бу­ду­чым Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе.

Аб гэ­тым кі­раў­нік дзяр­жа­вы за­явіў, пры­ма­ю­чы з дак­ла­дам прэм'­ер-мі­ніст­ра Мі­ха­і­ла Мяс­ні­ко­ві­ча. Пад­час дак­ла­ду Прэ­зі­дэнт па­ці­ка­віў­ся вы­ні­ка­мі су­стрэ­чы кі­раў­ні­коў ура­даў «трой­кі» ў Маск­ве, якая пра­хо­дзі­ла 15 кра­са­ві­ка. «Гэ­та вель­мі важ­на на­пя­рэ­дад­ні су­стрэ­чы кі­раў­ні­коў дзяр­жаў у Мін­ску 29 кра­са­ві­ка. Гэ­та па­він­на быць этап­ная, фун­да­мен­таль­ная су­стрэ­ча, па­коль­кі пас­ля ўжо не за­ста­ец­ца ча­су на да­пра­цоў­ку і пад­пі­сан­не фак­тыч­на да­га­во­ра аб эка­на­міч­ным са­ю­зе», — ад­зна­чыў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка так­са­ма па­ці­ка­віў­ся, як парт­нё­ры, і перш за ўсё Ра­сій­ская Фе­дэ­ра­цыя, ус­пры­ма­юць пра­па­но­вы бе­ла­рус­ка­га бо­ку. «А яны (пра­па­но­вы. — БЕЛ­ТА) аб­са­лют­на нар­маль­ныя. Ка­лі мы бу­ду­ем са­юз і імк­нём­ся да та­го, каб тут не бы­ло ні­я­кіх ме­жаў, зна­чыць, не па­він­на быць ні­я­кіх вы­клю­чэн­няў і аб­ме­жа­ван­няў у пе­ра­мя­шчэн­ні та­ва­раў, ра­бо­чай сі­лы, ка­пі­та­лу. Гэ­та асноў­ная мэ­та. Та­му мы з гэ­та­га зы­хо­дзім, — ска­заў Прэ­зі­дэнт. — Шмат на гэ­ты конт, вя­до­ма, спе­ку­ля­цый, ні­бы­та мы ста­вім са­бе свае мэ­ты і г.д. Як быц­цам мы па­він­ны пра­сле­да­ваць мэ­ты Еў­ра­са­ю­за ці ЗША...».

«Кож­ны мае свае мэ­ты, але мы цал­кам згод­ны з ты­мі мэ­та­мі, якія дэк­ла­ра­ва­ны, і ады­хо­дзіць ад гэ­та­га ні ў якім вы­пад­ку не ма­ем на­ме­ру. Мы так­са­ма шмат што страч­ва­ем. У па­раў­на­нні з Ра­сі­яй мы не­вя­лі­кая кра­і­на і ра­зу­ме­ем, ча­го гэ­та нам мо­жа каш­та­ваць. Але, тым не менш, ка­лі вы­ра­шы­лі, мы ў гэ­тым кі­рун­ку дзей­ні­ча­ем»,  — да­даў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы пад­час ра­бо­чай су­стрэ­чы даў шэ­раг да­ру­чэн­няў па эка­на­міч­ных пы­тан­нях, звя­за­ных з ін­вес­ты­цый­най пра­гра­май, рэа­лі­за­цы­яй асоб­ных пра­ек­таў. Ён па­ста­віў за­да­чу ак­ты­ві­за­ваць ра­бо­ту па праб­лем­ных прад­пры­ем­ствах у лёг­кай пра­мыс­ло­вас­ці, ін­шых аб'­яд­нан­нях і гас­па­дар­чых та­ва­рыст­вах, за якія ад­каз­вае ўрад.

Выбар рэдакцыі

Культура

Больш за 100 літаратараў з усіх рэгіёнаў краіны возьмуць удзел у мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства

Больш за 100 літаратараў з усіх рэгіёнаў краіны возьмуць удзел у мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства

Свята, якое ўжо традыцыйна ладзіцца ў першую нядзелю верасня, сёлета прымае Слонім.

Грамадства

Як працуюць сядзелкі

Як працуюць сядзелкі

Попыт на сядзелак ці медсясцёр, якія могуць даглядаць цяжка хворых людзей на даму, пастаянна расце.