Вы тут

«Тэ­ры­то­рыя» ма­ло­га біз­не­су бу­дзе па­шы­рац­ца


Прадпрымальнікаў падтрымаюць даступнымі крэдытамі.

Вы­ні­кі ра­бо­ты Мін­шчы­ны па раз­віц­ці ма­ло­га і ся­рэд­ня­га прад­пры­маль­ніц­тва пра­ана­лі­за­ва­ны пад­час вы­яз­ной на­ра­ды-се­мі­на­ра ў Ма­ла­дзеч­не з удзе­лам на­мес­ні­ка
Прэм'­ер-мі­ніст­ра Бе­ла­ру­сі Пят­ра Пра­ка­по­ві­ча, на­мес­ні­ка стар­шы­ні Мі­набл­вы­кан­ка­ма Аляк­санд­ра Тур­чы­на, прад­стаў­ні­коў Мінск­ага аб­лас­но­га і га­рад­ско­га вы­кан­ка­маў, дзе­ла­вых ко­лаў.

Удзель­ні­кі на­ра­ды акрэс­лі­лі рэ­зер­вы і маг­чы­мас­ці пры­ват­на­га сек­та­ра, які зай­мае чвэрць у эка­но­мі­цы кра­і­ны.

— У на­ступ­ным го­дзе ўдзель­ная ва­га ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су па­він­на быць не менш за 30%, а да 2020-га трэ­ба вый­сці на 50%. Гэ­та вель­мі вя­лі­кі рост. Але ад яго за­ле­жыць бу­ду­чы­ня Бе­ла­ру­сі. Ка­лі мы да­сяг­нем та­кіх па­каз­чы­каў, то змо­жам увай­сці ў лік кра­ін, што ма­юць вы­со­кі ўзро­вень эка­на­міч­на­га раз­віц­ця, — пад­крэс­ліў ві­цэ-прэм'­ер. — Са­мае га­лоў­нае — гэ­та ра­бо­та на мес­цах. Боль­шасць пы­тан­няў трэ­ба вы­ра­шаць у воб­лас­ці і ра­ё­нах па прын­цы­пе «ад­на­го акна», без бю­ра­кра­тыі, пры мак­сі­маль­ных фі­нан­са­вай, ад­мі­ніст­ра­цый­най і ма­раль­най пад­трым­цы. Што ты­чыц­ца ра­шэн­няў на ўзроў­ні рэс­пуб­лі­кі, яны так­са­ма вы­зна­ча­ны. Гэ­та, перш за ўсё, да­ступ­насць крэ­дыт­ных рэ­сур­саў.

Са­праў­ды, та­кая праб­ле­ма іс­нуе. У чым удзель­ні­кі на­ра­ды пе­ра­ка­на­лі­ся яшчэ раз пры на­вед­ван­ні фі­лі­яла №1 СТАА «Бе­лар-Ды­зайн», што ў Ра­даш­ко­ві­чах. Прад­пры­ем­ства вы­пус­кае дэ­ка­ра­тыў­ную кас­ме­ты­ку. Ле­тась тут пла­на­ва­лі па­бу­да­ваць но­вую вы­твор­часць з за­па­тра­ба­ва­най на рын­ку пра­дук­цы­яй. Але з-за не­маг­чы­мас­ці атры­маць крэ­ды­ты спра­ва за­тар­ма­зі­ла­ся.

— І та­кіх пры­кла­даў у рэс­пуб­лі­цы вель­мі шмат. Та­му за­да­ча ўра­да, На­цы­я­наль­на­га бан­ка ў блі­жэй­шы час зняць усе аб­ме­жа­ван­ні па крэ­ды­та­ван­ні ма­ло­га і ся­рэд­ня­га прад­пры­маль­ніц­тва, — ад­зна­чыў Пётр Пра­ка­по­віч

. — Гэ­та вя­лі­кая ра­бо­та, але мы па­він­ны спра­віц­ца для та­го, каб вы­ра­шыць га­лоў­ную за­да­чу — па­ско­рыць раз­віц­цё вы­со­ка­эфек­тыў­ных прад­пры­ем­стваў, якія па­він­ны за­няць вя­ду­чае мес­ца ў эка­но­мі­цы кра­і­ны.

Пры гэ­тым на­мес­нік Прэм'­ер-мі­ніст­ра да­даў, што ў на­ступ­ным го­дзе на Мін­шчы­не да­ве­дзе­ныя па­каз­чы­кі па­він­ны вы­ка­наць на 35%, па­коль­кі гэ­та ста­ліч­ная воб­ласць.

— У вас у па­раў­на­нні з ін­шы­мі рэ­гі­ё­на­мі леп­шыя ўмо­вы для ра­бо­ты суб'­ек­таў пры­ват­на­га біз­не­су, вы­со­кі кад­ра­вы па­тэн­цы­ял, які трэ­ба мак­сі­маль­на вы­ка­рыс­тоў­ваць.

У ста­ліч­ным рэ­гі­ё­не на па­чат­ку го­да прад­пры­маль­ніц­кую дзей­насць ажыц­цяў­ля­лі больш чым 56 тыс. суб'­ек­таў ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су. Ле­тась пры­ват­ны сек­тар унёс знач­ны ўклад у бюд­жэт воб­лас­ці — 5,6 трлн руб­лёў, што ў 4,6 ра­за больш, чым у 2012-м. Ра­зам з тым у Круп­скім, Лю­бан­скім, Са­лі­гор­скім, Ста­ра­да­рож­скім ра­ё­нах удзель­ная ва­га па­ступ­лен­няў да гэ­та­га сек­та­ра ня­знач­ная.

— Час­та вы­ні­кі раз­віц­ця кан­крэт­на­га рэ­гі­ё­на за­ле­жаць ад 1-2 ва­лаў­тва­раль­ных прад­пры­ем­стваў. На­прык­лад, ле­тась 80% аб­лас­но­га аб'­ёму пра­мыс­ло­вай пра­дук­цыі вы­раб­ле­на ў 6 рэ­гі­ё­нах: Са­лі­гор­скім, Мін­скім, Ба­ры­саў­скім, Слуц­кім, Ма­ла­дзе­чан­скім і го­ра­дзе Жо­дзі­на, — кан­ста­та­ваў на­мес­нік стар­шы­ні Мі­набл­вы­кан­ка­ма Аляк­сандр Тур­чын. — У су­вя­зі з гэ­тым у мі­ну­лым го­дзе кож­ны ра­ён атры­маў за­дан­не па ства­рэн­ні но­вых вы­твор­час­цяў. Та­кія ж пла­ны да­ве­дзе­ны да ўсіх і сё­ле­та. Пры гэ­тым стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­маў ня­суць аса­біс­тую ад­каз­насць за ад­крыц­цё суб'­ек­таў, асноў­най дзей­нас­цю якіх з'яў­ля­ец­ца вы­пуск пра­мыс­ло­вай пра­дук­цыі.

Па сло­вах Аляк­санд­ра Тур­чы­на, но­выя вы­твор­час­ці да­па­мо­гуць вы­ра­шыць цэ­лы комп­лекс праб­лем ма­лых га­ра­доў і на­се­ле­ных пунк­таў: даць ра­бо­ту і за­ро­бак жы­ха­рам, у тым лі­ку і мо­ла­дзі, якая бу­дзе ства­раць сем'і, бу­да­ваць сваё жыл­лё, што знач­на паў­плы­вае на дэ­ма­гра­фіч­ную сі­ту­а­цыю. Як па­каз­вае прак­ты­ка, там, дзе ство­ра­ны вы­со­ка­эфек­тыў­ныя прад­пры­ем­ствы, лю­дзі не ез­дзяць на пра­цу ў Мінск, як ра­ней.

Уся­го ж ле­тась у цэнт­раль­ным рэ­гі­ё­не за­пра­ца­ва­ла больш як 200 но­вых пры­ват­ных прад­пры­ем­стваў у пра­мыс­ло­вас­ці, сфе­ры ганд­лю і аб­слу­гоў­ван­ня. Ра­зам з тым ма­лы і ся­рэд­ні біз­нес не­раў­на­мер­на асвой­вае тэ­ры­то­рыі. Най­боль­шым по­пы­там ка­рыс­та­юц­ца ўчаст­кі ў Мін­скім ра­ё­не. Па­куль не вель­мі ах­вот­на ідуць пры­ват­ні­кі ў ад­да­ле­ныя ад ста­лі­цы ра­ё­ны. На­прык­лад, кошт пло­шчаў Ба­ры­саў­ска­га прад­пры­ем­ства му­зыч­ных ін­стру­мен­таў на аў­кцы­ё­не зні­зіў­ся да 12 млрд руб­лёў, але ах­вот­ных іх вы­ку­піць ня­ма. Та­кая ж сі­ту­а­цыя і на Слуц­кім піў­за­во­дзе.

Да­рэчы, Ма­ла­дзе­чан­скі ра­ён быў вы­бра­ны для пра­вя­дзен­ня на­ра­ды не­вы­пад­ко­ва. Ме­на­ві­та тут пра­цуе ня­ма­ла па­спя­хо­вых і перс­пек­тыў­ных суб'­ек­таў ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су.

Тац­ця­на ЛА­ЗОЎ­СКАЯ.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…

Эканоміка

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

У бiзнес-колах Гродзеншчыны лiчаць, што меры па падтрымцы эканомiкi з'явiлiся своечасова.