Вы тут

Каш­тоў­ная і дак­лад­ная ін­фар­ма­цыя, якой мож­на да­вя­раць


Гэ­та, на дум­ку мі­ніст­ра ін­фар­ма­цыі Але­га Пра­ляс­коў­ска­га,га­лоў­ны вы­зна­чаль­ны па­каз­чык за­па­тра­ба­ва­нас­ці СМІ ў гра­мад­стве.

Сён­ня ў ста­ліч­ным Фут­боль­ным ма­не­жы па­чы­нае сваю ра­бо­ту ХVІІІ Між­на­род­ная спе­цы­я­лі­за­ва­ная вы­ста­ва «СМІ ў Бе­ла­ру­сі». Усе вы­дан­ні і тэ­ле­ра­дыё­ка­на­лы кра­і­ны — і цэнт­раль­ныя, і рэ­гі­я­наль­ныя — на гэ­тым свое­асаб­лі­вым агля­дзе да­сяг­нен­няў ста­ра­юц­ца па­ка­заць ся­бе най­лепш пе­рад чы­та­ча­мі і ка­ле­га­мі, бо вы­ста­ва — гэ­та фак­тыч­на спра­ва­зда­ча аб пос­пе­хах, зна­ход­ках, но­вых фор­мах ра­бо­ты, ці­ка­вых пра­ек­тах. «СМІ ў Бе­ла­ру­сі» дае яск­ра­вае ўяў­лен­не аб тым, якія пра­цэ­сы ад­бы­ва­юц­ца сён­ня ў срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, на­коль­кі яны ад­па­вя­да­юць па­тра­ба­ван­ням ча­су, чым жы­вуць жур­на­ліс­ты, якія ў іх пра­цу­юць… Але агуль­ную кар­ці­ну па кра­і­не най­лепш ве­дае, без­умоў­на, мі­ністр ін­фар­ма­цыі. «Звяз­да» за­да­ла Але­гу ПРА­ЛЯС­КОЎ­СКА­МУ пы­тан­ні, якія да­па­мо­гуць за­ры­ен­та­вац­ца ў све­це бе­ла­рус­кіх СМІ і тым з на­шых чы­та­чоў, хто на вы­ста­ву не тра­піць, і тым, хто за­хо­ча сам па­зна­ё­міц­ца з вы­дан­ня­мі, пе­ра­да­ча­мі і іх аў­та­ра­мі.

— Алег Ві­толь­да­віч, ка­нец кра­са­ві­ка — па­ча­так мая для бе­ла­рус­кіх жур­на­ліс­таў заў­сё­ды зна­ка­вы: уз­на­га­родж­ва­юц­ца пе­ра­мож­цы «Тэ­ле­вяр­шы­ні» і «За­ла­той лі­це­ры», пра­хо­дзіць вы­ста­ва «СМІ ў Бе­ла­ру­сі» — па сут­нас­ці, пад­вод­зяц­ца вы­ні­кі пра­цы ўсёй бе­ла­рус­кай ме­ды­яп­рас­то­ры за год. Пад­су­моў­ва­ю­чы мі­ну­лыя два­нац­цаць ме­ся­цаў, на чым бы асаб­лі­ва за­ся­ро­дзіў ува­гу мі­ністр ін­фар­ма­цыі?

— Мі­ну­лы год скан­цэнт­ра­ваў у са­бе вя­лі­кую коль­касць важ­ных па­дзей. Мно­гія з іх бы­лі на слы­ху і ак­тыў­на аб­мяр­коў­ва­лі­ся ў бе­ла­рус­кім гра­мад­стве і ся­род пра­фе­сі­я­на­лаў сфе­ры.

Перш за ўсё, быў зроб­ле­ны га­лоў­ны крок у рэ­фар­ма­ван­ні дзяр­жаў­на­га сег­мен­та на­цы­я­наль­най ін­фар­ма­цый­най пра­сто­ры. Ідэя ства­рэн­ня буй­ной ме­ды­яст­рук­ту­ры, якая аб'­яд­на­ла б вя­ду­чыя дзяр­жаў­ныя дру­ка­ва­ныя вы­дан­ні, ста­ла рэ­аль­нас­цю. У вы­ні­ку рэ­ар­га­ні­за­цыі ўста­но­вы «Рэ­дак­цыя га­зе­ты «Со­вет­ская Белоруссия» на яго бы­лі ўскла­дзе­ны функ­цыі рэ­дак­цыі га­зет «Рэс­пуб­лі­ка», «Бе­ла­рус­кая ні­ва» (ця­пер — «Сель­ская га­зе­та»), «Зна­мя юности» і «На­род­ная га­зе­та».

Вар­та ад­зна­чыць, што вель­мі да­лі­кат­ная пра­ца па аб'­яд­нан­ні ме­ды­яст­рук­тур бы­ла пра­ве­дзе­на мак­сі­маль­на ка­рэкт­на. Ні­хто не быў па­крыў­джа­ны або вы­кі­ну­ты на ву­лі­цу. Жур­на­ліс­ты да­лу­ча­ных вы­дан­няў у ма­тэ­ры­яль­ным пла­не на­ват вый­гра­лі ад рэ­ар­га­ні­за­цыі.

На­пе­ра­дзе ў ство­ра­най струк­ту­ры, вя­до­ма, яшчэ шмат ра­бо­ты. Бо трэ­ба бу­дзе вы­пра­ца­ваць і рэа­лі­за­ваць ап­ты­маль­ную ма­дэль пры­сут­нас­ці на ін­фар­ма­цый­ным рын­ку бе­ла­рус­кіх дру­ка­ва­ных вы­дан­няў. Гэ­та да­ты­чыц­ца і тэ­ма­тыч­най спе­цы­я­лі­за­цыі кож­най га­зе­ты, і фар­ма­ту вы­пус­ку. Але я ўпэў­не­ны, што гэ­тыя за­да­чы бу­дуць вы­ра­ша­ны гэ­так жа па­спя­хо­ва, як юры­дыч­ныя і фі­нан­са­выя пы­тан­ні.

Дру­гая най­важ­ней­шая па­дзея мі­ну­ла­га го­да — па­ча­так пе­ра­хо­ду Бе­ла­ру­сі на ліч­ба­вае тэ­ле­вя­шчан­не. Ана­ла­га­вае вя­шчан­не ўжо ад­клю­ча­на ў Асі­по­віц­кім, Баб­руй­скім, Жло­бін­скім, Кас­цю­ко­віц­кім ра­ё­нах, го­ра­дзе Го­ме­лі. Пры гэ­тым бы­лі цал­кам улі­ча­ны ін­та­рэ­сы на­шых лю­дзей. Пра гэ­та свед­чыць тое, што ў Мі­ніс­тэр­ства ін­фар­ма­цыі скар­гі, звя­за­ныя з пе­ра­хо­дам на ліч­ба­вае эфір­нае тэ­ле­ві­зій­нае вя­шчан­не, за мі­ну­лы пе­ры­яд не па­сту­па­лі. Упэў­не­ны, што ў 2014 го­дзе мы па­спя­хо­ва за­вер­шым гэ­ты пра­цэс. І лю­дзі ад та­кіх пе­ра­ўтва­рэн­няў толь­кі вый­гра­юць: яны атры­ма­юць до­ступ да боль­шай коль­кас­ці якас­ных тэ­ле­ві­зій­ных ка­на­лаў.

Бы­лі ў нас у 2013 го­дзе і ін­шыя пе­ра­мо­гі, вя­лі­кія і не вель­мі. Ад­кры­ты спар­тыў­ны тэ­ле­ка­нал «Бе­ла­русь 5», які ад­ра­зу за­ва­я­ваў па­пу­ляр­насць у аў­ды­то­рыі гле­да­чоў. У но­вым фар­ма­це па­чаў пра­ца­ваць наш спа­да­рож­ні­ка­вы ка­нал «Бе­ла­русь 24». На рын­ку, як на рэс­пуб­лі­кан­скім, так і на рэ­гі­я­наль­ным, з'я­ві­лі­ся но­выя ды­на­міч­ныя іг­ра­кі. У пры­ват­нас­ці, за­яві­лі пра ся­бе ство­ра­ныя на ба­зе аб­лас­ных вы­дан­няў ін­фар­ма­цый­нае агенц­тва «Ма­гі­лёў­скія ве­да­мас­ці» і рэ­дак­цыя га­зе­ты «Витебские вес­ти». Імк­лі­ва раз­ві­ва­ла­ся боль­шасць ра­ён­ных СМІ. А ка­лі рас­це кан­ку­рэн­цыя, то рас­це і якасць кан­тэн­ту. У гэ­тым і ёсць мэ­та на­шай пра­цы ў га­лі­не.

— Вы­ста­ва «СМІ ў Бе­ла­ру­сі» апош­нія не­каль­кі га­доў пра­хо­дзіць пад ад­ным да­хам і ад­на­ча­со­ва з між­на­род­ным фо­ру­мам па тэ­ле­ка­му­ні­ка­цы­ях, ін­фар­ма­цый­ных і бан­каў­скіх тэх­на­ло­гі­ях «ТІ­ВО», на якім, як пра­ві­ла, прад­стаў­ля­юц­ца най­ноў­шыя да­сяг­нен­ні ў галіне вы­со­кіх тэх­на­ло­гій і іх прак­тыч­нае пры­мя­нен­не ў жыц­ці. Гэ­та пры­му­шае і дру­ка­ва­ныя СМІ «пад­цяг­вац­ца» да ўзроў­ню: га­зе­ты і ча­со­пі­сы ла­дзяць элект­рон­ныя прэ­зен­та­цыі, прад­стаў­ля­юць маг­чы­мас­ці сва­іх ін­тэр­нэт-вер­сій. Удзель­ні­кі «СМІ ў Бе­ла­ру­сі» сён­ня мо­гуць стаць кан­ку­рэн­та­здоль­ны­мі ўдзель­ні­ка­мі «ТІ­ВО»?

— На мой по­гляд, фор­мы і аб'­ём пры­сут­нас­ці дзяр­жаў­ных СМІ ў ін­тэр­нэ­це раз­ві­ва­юц­ца не менш ды­на­міч­на, чым са­мі рэ­дак­цыі ў цэ­лым. І гэ­та за­ка­на­мер­на, та­му што рэ­ар­га­ні­за­цыя ме­ды­яст­рук­тур на ўсіх уз­роў­нях — не­ма­лая пра­ца за мі­ну­лы год прай­шла, да­рэ­чы, у рэ­гі­ё­нах — мае сва­ёй мэ­тай па­вы­шэн­не эфек­тыў­нас­ці іх дзей­нас­ці, у пер­шую чар­гу, з аў­ды­то­ры­яй. А ра­шэн­не гэ­тай за­да­чы без эфек­тыў­на­га асва­ен­ня ін­тэр­нэт-пра­сто­ры не­маг­чы­ма.

За апош­нія га­ды мы да­бі­лі­ся та­го, каб усе дзяр­жаў­ныя дру­ка­ва­ныя вы­дан­ні бы­лі прад­стаў­ле­ны ў ін­тэр­нэ­це. Пры гэ­тым мы ра­зу­ме­лі, што фар­маль­ная на­яў­насць пля­цоў­кі, дзе вы­веш­ва­юц­ца ма­тэ­ры­я­лы, — гэ­та не кан­чат­ко­вая мэ­та і не «рэч у са­бе». Га­лоў­нае — эфек­тыў­ная пра­ца з аў­ды­то­ры­яй, для якой сайт — гэ­та толь­кі пры­ла­да ў шэ­ра­гу ін­шых. Та­му мы па­ста­ян­на пад­штур­хоў­ва­лі рэ­дак­цыі да па­шы­рэн­ня іх функ­цы­я­на­лу ў ін­тэр­нэ­це, да больш ак­тыў­най пра­цы. Як вы­нік — кож­ны год з'яў­ля­юц­ца доб­рыя но­выя пра­ек­ты дзяр­жаў­ных СМІ, у тым лі­ку ў аб­лас­цях. У якас­ці пры­кла­даў мож­на на­зваць но­выя або аб­ноў­ле­ныя ін­тэр­нэт-пра­ек­ты га­зет «Витебские вес­ти», «Віць­бі­чы», «Го­мель­ская праў­да», «Гро­дзен­ская праў­да». Ся­род вэб-рэ­сур­саў ра­ён­ных вы­дан­няў ад­зна­чу, перш за ўсё, сай­ты га­зет «Удар­ны фронт» (Шклоў), «Ма­як» (Бя­ро­за), «Жыц­цё Па­лес­ся» (Ма­зыр), «Пу­ха­віц­кія на­ві­ны», «Ма­ла­дзе­чан­скай га­зе­ты», «Ашмян­ска­га вес­ні­ка», «Ар­шан­скай га­зе­ты» і ін­шых.

На но­вы, больш ма­гут­ны фар­мат ін­тэр­нэт-вя­шчан­ня пе­рай­шоў тэ­ле­ка­нал «АНТ». Ство­ра­ны ін­тэр­нэт-пар­тал Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да», які ўда­ла аб'­яд­наў у са­бе ма­са­ва-па­лі­тыч­ны і лі­та­ра­тур­на-мас­тац­кі сег­мен­ты. Доб­ра, што па­ча­лі пра­ца­ваць у са­цы­яль­ных сет­ках, ста­ноў­чыя вы­ні­кі ўжо ёсць.

Пла­на­мер­на ўзмац­няе пры­сут­насць у ін­тэр­нэ­це на­ша га­лоў­ная га­зе­та — «Со­вет­ская Белоруссия». У рэй­тын­гу ін­тэр­нэт-рэ­сур­саў ін­тэр­нэт-пар­тал «СБ. Бе­ла­русь се­год­ня» ўпэў­не­на лі­дзі­руе ў ка­тэ­го­рыі «Дру­ка­ва­ныя СМІ ў ін­тэр­нэ­це».

— Ня­даў­на на су­стрэ­чы з ка­лек­ты­ва­мі брэсц­кіх аб­лас­ных га­зет вы рас­ка­за­лі, што рэ­фар­ма­ван­не бе­ла­рус­кай ме­ды­яс­фе­ры пра­цяг­нец­ца, асаб­лі­вую ўва­гу звяр­нуў­шы пры гэ­тым на ства­рэн­не ма­гут­на­га веб-рэ­сур­су «СМІ ў Бе­ла­ру­сі», на якім бу­дуць прад­стаў­ле­ны ўсе срод­кі ма­са­вай ін­фар­ма­цыі кра­і­ны. Але мно­гія ін­тэр­нэт-ка­рыс­таль­ні­кі мо­гуць да­во­лі скеп­тыч­на па­ста­віц­ца да гэ­тай ідэі: пар­та­лы не­ка­то­рых «ра­ё­нак», мяк­ка ка­жу­чы, пры­му­ша­юць жа­даць леп­ша­га, а на агуль­ным рэ­сур­се по­бач з яск­ра­вы­мі пры­кла­да­мі ўда­ла­га асва­ен­ня ін­тэр­нэт-пра­сто­ры кант­раст бу­дзе ві­да­воч­ны…

— Дык гэ­та як­раз і па­тра­бу­ец­ца! Каб са­мі рэ­дак­цыі маг­лі па­гля­дзець на ся­бе, на сваю пра­цу збо­ку. Бо, ска­жам шчы­ра, аб­лас­ныя, а час­та — і ра­ён­ныя, га­рад­скія га­зе­ты час­та жы­вуць у сва­іх рэ­гі­я­наль­ных ні­шах і ўспры­ма­юць рэс­пуб­лі­кан­скую і ўжо тым больш замежную прэ­су — як не­ка­то­рую ін­шую рэ­аль­насць, да якой яны не мо­гуць мець ад­но­сі­н.

А ця­пер уя­ві­це — на ад­ным вя­лі­кім рэс­пуб­лі­кан­скім рэ­сур­се бу­дуць збі­рац­ца і па­да­вац­ца пуб­лі­цы леп­шыя ма­тэ­ры­я­лы з усіх СМІ, не­за­леж­на ад іх тэ­ры­то­рыі рас­паў­сюдж­ван­ня. І ака­жац­ца, што, ска­жам, ма­тэ­ры­я­лы не­ка­то­рых ра­ён­ных га­зет па пэў­най тэ­ма­ты­цы (на­прык­лад, па края­знаў­стве, па са­цы­яль­най праб­ле­ма­ты­цы) вы­клі­чуць жы­вую ці­ка­васць у ка­рыс­таль­ні­каў пар­та­ла. Гэ­та ж най­каш­тоў­ная ін­фар­ма­цыя для рэ­дак­цый, важ­ны ары­ен­цір для да­лей­шай пра­цы, са­праўд­ная па­дзея. Мо­жа, яны зра­зу­ме­юць, што мо­гуць мець сваю аў­ды­то­рыю і на рэс­пуб­лі­кан­скім, і на між­на­род­ным уз­роў­ні. Вось та­ко­га эфек­ту мы ча­ка­ем ад пра­цы пар­та­ла.

Важ­ныя пры гэ­тым, вя­до­ма, і больш прос­тыя мо­ман­ты — каб рэ­гі­я­наль­шчы­кі прос­та чы­та­лі адзін ад­на­го, ба­чы­лі, як трэ­ба пра­ца­ваць у ін­тэр­нэ­це, пра­соў­ваць свой кан­тэнт. Апе­ра­та­рам пар­та­ла ста­не рэ­дак­цыя га­зе­ты «Со­вет­ская Белоруссия». Там ёсць пра­фе­сі­я­на­лы, у якіх мож­на і вар­та гэ­та­му па­ву­чыц­ца.

— Апош­нім ча­сам мно­гіх жур­на­ліс­таў хва­люе пы­тан­не аба­ро­ны аў­тар­скіх пра­воў у ін­тэр­нэт-пра­сто­ры. Пла­гі­я­та­раў у ін­тэр­нэ­це ха­пае, а зла­віць іх «на га­ра­чым» і пры­цяг­нуць да ад­каз­нас­ці амаль немаг­чы­ма. Ці не пла­ну­юц­ца з бо­ку мі­ніс­тэр­ства ней­кія за­ха­ды пра­ва­во­га, за­ка­на­даў­ча­га ха­рак­та­ру, каб урэ­гу­ля­ваць гэ­тую праб­ле­му?

— Як і на­шы су­се­дзі, мы пра­пра­цоў­ва­ем пы­тан­ні, звя­за­ныя з увя­дзен­нем па­няц­ця ін­тэр­нэт-СМІ — гэ­та зна­чыць, срод­кі ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якія рас­паў­сюдж­ва­юць свой кан­тэнт праз ін­тэр­нэт. Гэ­та да­зво­ліць на­даць ад­па­вед­ны пра­ва­вы ста­тус як жур­на­ліс­там, так і кан­тэн­ту тых рэ­сур­саў, якія за­хо­чуць стаць ін­тэр­нэт-СМІ. Ад­па­вед­на, уз­моц­ніц­ца і аба­ро­на аў­тар­скіх пра­воў.

Але ха­чу звяр­нуць ува­гу на тое, што кло­пат аб за­ха­ван­ні аў­тар­скіх пра­воў у да­чы­нен­ні да ма­тэ­ры­я­лаў рэ­дак­цыі — гэ­та аба­вя­зак, у пер­шую чар­гу, са­міх рэ­дак­цый. Та­кія стан­дар­ты пра­цы ў сфе­ры ін­тэ­ле­кту­аль­най улас­нас­ці. Пра­ва­ўла­даль­нік па­ві­нен быць больш за ўсіх за­ці­каў­ле­ны ў аба­ро­не сва­іх ін­та­рэ­саў і па­ві­нен сам пры­кла­даць на­ма­ган­ні для ад­соч­ван­ня і спы­нен­ня па­ру­шэн­няў яго пра­воў.

— Шмат га­во­рыц­ца пра тое, што ў «па­пя­ро­вай» жур­на­ліс­ты­кі ня­ма бу­ду­чы­ні, усе пя­рой­дуць, у рэш­це рэшт, у пра­сто­ру вір­ту­аль­ную… Мі­ністр ін­фар­ма­цыі з гэ­тым па­го­дзіц­ца ці ў яго ёсць што за­пя­рэ­чыць?

— Вы ве­да­е­це, Мі­ніс­тэр­ства ін­фар­ма­цыі пра­цуе не толь­кі са срод­ка­мі ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, але так­са­ма вы­кон­вае функ­цыі рэ­гу­ля­ван­ня на рын­ку вы­да­вец­кіх па­слуг у цэ­лым, у тым лі­ку — у кні­га­вы­данні. І на пры­кла­дзе кні­га­вы­дан­ня, ку­ды ў апош­нія га­ды так­са­ма прый­шлі вы­со­кія тэх­на­ло­гіі, якія іс­тот­на змя­ні­лі ры­нак, мож­на зра­зу­мець, як бу­дуць пад уплы­вам «ліч­бы» раз­ві­вац­ца дру­ка­ва­ныя СМІ.

Ці знік­нуць па­пя­ро­выя кні­гі? Упэў­не­ны, што не. Та­му што ёсць ні­шы, у якіх па­пя­ро­выя кні­гі з'яў­ля­юц­ца не­за­мен­ны­мі: па­чы­на­ю­чы ад дзі­ця­чых кні­жак, якія ма­лень­кае дзі­ця на­ват не чы­тае, а прос­та гар­тае, раз­ві­ва­ю­чы ма­то­ры­ку і раз­гля­да­ю­чы ма­люн­кі, і за­кан­чва­ю­чы экс­клю­зіў­ны­мі ка­лек­цый­ны­мі вы­дан­ня­мі збо­ру тво­раў і гэ­так да­лей. У гэ­тых ні­шах, а іх вель­мі шмат, кні­гі за­ста­нуц­ца. У ін­шых сег­мен­тах ты­ра­жы бу­дуць, вя­до­ма, ска­ра­чац­ца.

Неш­та па­доб­нае, на мой по­гляд, бу­дзе ад­бы­вац­ца і са срод­ка­мі ма­са­вай ін­фар­ма­цыі. Зра­зу­ме­ла, што па апе­ра­тыў­нас­ці, раз­на­стай­нас­ці фар­ма­таў, на­гляд­нас­ці ін­тэр­нэт з'яў­ля­ец­ца не­да­ся­галь­ным для «па­пя­ро­вых» вы­дан­няў. Ад­нак сі­ла ін­тэр­нэ­ту, яго ўсё­аб­дым­ны, уні­вер­саль­ны ха­рак­тар усё больш пра­цуе су­праць яго. У ін­фар­ма­цый­ным шу­ме ста­но­віц­ца ўсё скла­да­ней знай­сці са­праў­ды каш­тоў­ную і дак­лад­ную ін­фар­ма­цыю, якой мож­на да­вя­раць. На гэ­тым фо­не па­пя­ро­выя СМІ, якія ўяў­ля­юць са­бой, па сут­нас­ці, паў­на­вар­тас­ныя да­ку­мен­ты, ад­каз­насць за дак­лад­насць якіх ня­суць кан­крэт­ныя лю­дзі, атрым­лі­ва­юць но­вую пры­ваб­насць.

Ёсць і ін­шы мо­мант: ін­тэр­нэт-рэ­сур­сы час­та жы­вуць толь­кі за кошт рэ­кла­мы. А на ад­ной рэ­кла­ме па­бу­да­ваць паў­на­вар­тас­ную рэ­дак­цыю вель­мі ня­прос­та, асаб­лі­ва ка­лі га­вор­ка ідзе пра рэ­дак­цыю, якая пра­цуе на не­вя­лі­кім на­цы­я­наль­ным або рэ­гі­я­наль­ным рын­ку. У вы­ні­ку з'яў­ля­юц­ца плат­ныя ма­тэ­ры­я­лы ў ін­тэр­нэ­це. Але па­коль­кі за ін­тэр­нэт-ма­тэ­ры­я­лы ўжо трэ­ба пла­ціць, то ці не бу­дзе ка­рыс­ці для ча­ла­ве­ка за тыя ж або амаль за тыя ж гро­шы атрым­лі­ваць яшчэ і «па­пя­ро­вы» ва­ры­янт вы­дан­ня? Пры­клад­на ў та­кой ло­гі­цы бу­ду­ец­ца мар­ке­тын­га­вая стра­тэ­гія лон­дан­скай Fіnаnсіаl Tіmеs.

Ад­ным сло­вам, дру­ка­ва­ныя СМІ не знік­нуць. Іх рын­ка­вая ні­ша, вя­до­ма, зву­зіц­ца, але аб лік­ві­да­цыі га­вор­ка не ідзе. І ўжо тым больш га­вор­ка не мо­жа іс­ці аб знік­нен­ні «па­пя­ро­вай» жур­на­ліс­ты­кі. Бо яе прын­цы­пы з'яў­ля­юц­ца ас­но­вай і для «тэкс­та­вай» ін­тэр­нэт-жур­на­ліс­ты­кі.

Алена Ляўковіч, Юрый ЦАРЫК.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Як абараняцца ад рыэлтараў, якія не хочуць працаваць па законе

Як абараняцца ад рыэлтараў, якія не хочуць працаваць па законе

Лiцэнзiя агенцтва «Гатовыя рашэннi» скасавана, «Iмперыi нерухомасцi» — прыпынена, а «Тваёй сталiцы» выпiсана прадпiсанне.

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка: Гэта адна з самых складаных выбарчых кампаній

Аляксандр Лукашэнка: Гэта адна з самых складаных выбарчых кампаній

Кіраўнік дзяржавы прагаласаваў на выбарах Прэзідэнта.

Грамадства

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

А наведвальнiкаў крамы кансультуе выява спецыялiста.