Вы тут

За­клад­ва­ец­ца ас­но­ва су­пра­цоў­ніц­тва з Ла­о­сам і Кам­бо­джай


Су­стра­ка­ю­чы­ся ўчо­ра са стар­шы­нёй На­цы­я­наль­на­га схо­ду Ла­ос­кай На­род­на-Дэ­ма­кра­тыч­най Рэс­пуб­лі­кі Па­ні Ят­хо­ту Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­га­даў, што ле­тась упер­шы­ню ў гіс­то­рыі двух­ба­ко­вых ад­но­сін ад­быў­ся ві­зіт Прэ­зі­дэн­та Ла­о­са Цю­ма­лі Сай­ня­со­на ў Мінск, паведамляе БЕЛ­ТА. «З гэ­та­га ві­зі­ту па­чаў­ся вель­мі сур'­ёз­ны но­вы этап на­ша­га су­пра­цоў­ніц­тва», — ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та, для су­пра­цоў­ніц­тва лю­бых кра­ін вель­мі важ­ныя ганд­лё­ва-эка­на­міч­ныя ад­но­сі­ны — яны з'яў­ля­юц­ца ба­за­вы­мі, па іх ацэнь­ва­юць маш­таб і глы­бі­ню між­дзяр­жаў­ных ад­но­сін. «Бу­дзем шчы­ры­мі: тут нам па­хва­ліц­ца ня­ма чым, — кан­ста­та­ваў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. — На­шы ад­но­сі­ны толь­кі па­чы­на­юць раз­ві­вац­ца. Мы спра­бу­ем за­клас­ці не­ка­то­рую асно­ву гэ­тых ад­но­сін». Прэ­зі­дэнт вы­ка­заў над­зею, што пар­ла­мен­та­рыі ады­гра­юць сваю ро­лю ў двух­ба­ко­вых ад­но­сі­нах. Бе­ла­русь раз­ліч­вае на ўста­наў­лен­не та­кіх жа цёп­лых і дру­жа­люб­ных ад­но­сін, якія іс­ну­юць з сяб­рам і су­се­дам Ла­о­са В'ет­на­мам.

У сваю чар­гу Па­ні Ят­хо­ту па­га­дзі­ла­ся з Аляк­санд­рам Лу­ка­шэн­кам, што на­раў­не з па­лі­тыч­ны­мі ад­но­сі­на­мі трэ­ба раз­ві­ваць ганд­лё­ва-эка­на­міч­ныя су­вя­зі.

Бе­ла­русь ба­чыць вя­лі­кія перс­пек­ты­вы па раз­віц­ці су­пра­цоў­ніц­тва з Кам­бо­джай. Аб гэ­тым за­явіў учо­ра Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на су­стрэ­чы з прэм'­ер-мі­ніст­рам Ка­ра­леў­ства Кам­бо­джа Хун Се­нам. «Мы з вя­лі­кі­мі на­дзея­мі гля­дзім на су­пра­цоў­ніц­тва з ва­шай кра­і­най», — ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар. Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та, у Бе­ла­ру­сі і Кам­бо­джы ёсць шмат агуль­ных ін­та­рэ­саў і пра­ек­таў, якія мож­на су­мес­на рэа­лі­за­ваць. «У нас ёсць тое, што ці­ка­віць вас, што мы мо­жам пра­па­на­ваць вам, і мы га­то­вы гэ­та зра­біць, ня­хай гэ­та бу­дуць су­мес­ныя прад­пры­ем­ствы па вы­твор­час­ці аў­та­ма­біль­най тэх­ні­кі, ва­ен­на-тэх­ніч­нае су­пра­цоў­ніц­тва, ра­бо­та ў гор­на­зда­быў­най га­лі­не», — ска­заў кі­раў­нік бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы.

Прэм'­ер-мі­ністр Кам­бо­джы ў сваю чар­гу вы­ка­заў над­зею, што яго ві­зіт уня­се сваю леп­ту ў да­лей­шае раз­віц­цё двух­ба­ко­вых ад­но­сін. Хун Сен рас­ка­заў, што ўпер­шы­ню па­бы­ваў у Бе­ла­ру­сі ў 1981 го­дзе, і звяр­нуў ува­гу на па­спя­хо­вае раз­віц­цё кра­і­ны. Ён так­са­ма пе­ра­даў за­пра­шэн­не Прэ­зі­дэн­ту Бе­ла­ру­сі ад ка­ра­ля Кам­бо­джы на­ве­даць кра­і­ну з афі­цый­ным ві­зі­там.

1

1

 

 

2

2

 

Су­стра­ка­ю­чы­ся ўчо­ра са стар­шы­нёй На­цы­я­наль­на­га схо­ду Ла­ос­кай На­род­на-Дэ­ма­кра­тыч­най Рэс­пуб­лі­кі Па­ні Ят­хо­ту Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­га­даў, што ле­тась упер­шы­ню ў гіс­то­рыі двух­ба­ко­вых ад­но­сін ад­быў­ся ві­зіт Прэ­зі­дэн­та Ла­о­са Цю­ма­лі Сай­ня­со­на ў Мінск, паведамляе БЕЛ­ТА. «З гэ­та­га ві­зі­ту па­чаў­ся вель­мі сур'­ёз­ны но­вы этап на­ша­га су­пра­цоў­ніц­тва», — ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та, для су­пра­цоў­ніц­тва лю­бых кра­ін вель­мі важ­ныя ганд­лё­ва-эка­на­міч­ныя ад­но­сі­ны — яны з'яў­ля­юц­ца ба­за­вы­мі, па іх ацэнь­ва­юць маш­таб і глы­бі­ню між­дзяр­жаў­ных ад­но­сін. «Бу­дзем шчы­ры­мі: тут нам па­хва­ліц­ца ня­ма чым, — кан­ста­та­ваў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. — На­шы ад­но­сі­ны толь­кі па­чы­на­юць раз­ві­вац­ца. Мы спра­бу­ем за­клас­ці не­ка­то­рую асно­ву гэ­тых ад­но­сін». Прэ­зі­дэнт вы­ка­заў над­зею, што пар­ла­мен­та­рыі ады­гра­юць сваю ро­лю ў двух­ба­ко­вых ад­но­сі­нах. Бе­ла­русь раз­ліч­вае на ўста­наў­лен­не та­кіх жа цёп­лых і дру­жа­люб­ных ад­но­сін, якія іс­ну­юць з сяб­рам і су­се­дам Ла­о­са В'ет­на­мам. У сваю чар­гу Па­ні Ят­хо­ту па­га­дзі­ла­ся з Аляк­санд­рам Лу­ка­шэн­кам, што на­раў­не з па­лі­тыч­ны­мі ад­но­сі­на­мі трэ­ба раз­ві­ваць ганд­лё­ва-эка­на­міч­ныя су­вя­зі. Бе­ла­русь ба­чыць вя­лі­кія перс­пек­ты­вы па раз­віц­ці су­пра­цоў­ніц­тва з Кам­бо­джай. Аб гэ­тым за­явіў учо­ра Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на су­стрэ­чы з прэм'­ер-мі­ніст­рам Ка­ра­леў­ства Кам­бо­джа Хун Се­нам. «Мы з вя­лі­кі­мі на­дзея­мі гля­дзім на су­пра­цоў­ніц­тва з ва­шай кра­і­най», — ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар. Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та, у Бе­ла­ру­сі і Кам­бо­джы ёсць шмат агуль­ных ін­та­рэ­саў і пра­ек­таў, якія мож­на су­мес­на рэа­лі­за­ваць. «У нас ёсць тое, што ці­ка­віць вас, што мы мо­жам пра­па­на­ваць вам, і мы га­то­вы гэ­та зра­біць, ня­хай гэ­та бу­дуць су­мес­ныя прад­пры­ем­ствы па вы­твор­час­ці аў­та­ма­біль­най тэх­ні­кі, ва­ен­на-тэх­ніч­нае су­пра­цоў­ніц­тва, ра­бо­та ў гор­на­зда­быў­най га­лі­не», — ска­заў кі­раў­нік бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы. Прэм'­ер-мі­ністр Кам­бо­джы ў сваю чар­гу вы­ка­заў над­зею, што яго ві­зіт уня­се сваю леп­ту ў да­лей­шае раз­віц­цё двух­ба­ко­вых ад­но­сін. Хун Сен рас­ка­заў, што ўпер­шы­ню па­бы­ваў у Бе­ла­ру­сі ў 1981 го­дзе, і звяр­нуў ува­гу на па­спя­хо­вае раз­віц­цё кра­і­ны. Ён так­са­ма пе­ра­даў за­пра­шэн­не Прэ­зі­дэн­ту Бе­ла­ру­сі ад ка­ра­ля Кам­бо­джы на­ве­даць кра­і­ну з афі­цый­ным ві­зі­там.

1

2

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Тры гады таму прозвішча Трыкоза ўжо было на слыху.

Грамадства

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Кіраўнік Брэсцкага гарвыканкама адмеркаваў рэзанансную тэму раскопак на тэрыторыі гета.

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.