Вы тут

З «паль­чы­ка­мі» ў паш­пар­це


У Бе­ла­рус­кім до­ме дру­ку пра­дэ­ман­стра­ва­лі маг­чы­мы ва­ры­янт бе­ла­рус­ка­га бія­мет­рыч­на­га паш­пар­та.

3Ад звык­ла­га нам та­кое па­свед­чан­не асо­бы ад­роз­ні­ва­ец­ца на­яў­нас­цю спе­цы­яль­най мік­ра­схе­мы, на якой за­ха­ва­на ін­фар­ма­цыя пра ўла­даль­ні­ка паш­пар­та. Гэ­та імя, імя па баць­ку, проз­ві­шча, да­та на­ра­джэн­ня, ад­ска­на­ва­ныя ад­біт­кі паль­цаў — у асноў­ным тое, што змя­шчае і «звы­чай­ны» да­ку­мент. Бія­мет­рыч­ныя паш­пар­ты сён­ня вы­да­юць у мно­гіх кра­і­нах све­ту, Бе­ла­русь па­куль на шля­ху да гэ­та­га. З удзе­лам ра­сій­скіх парт­нё­раў, ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­рыст­ва «НДІ­МЭ і Мік­рон» і гру­пы кам­па­ній «Пер­шы дру­кар­скі двор», у Бе­ла­рус­кім до­ме дру­ку бы­ло са­бра­на 20 бе­ла­рус­кіх паш­пар­тоў з чы­пам — экс­пе­ры­мен­таль­ных узо­раў.

— Кож­ны чып для паш­пар­та, ня­гле­дзя­чы на свой не­вя­лі­кі па­мер, па ма­гут­нас­ці су­па­стаў­ны з на­столь­ным кам­п'ю­та­рам 90-х га­доў. Сён­ня чы­пу да­стат­ко­ва мець 72 кі­ла­бай­ты воль­най па­мя­ці, а сам ён каш­туе ка­ля двух еў­ра, — рас­па­вёў на­чаль­нік ад­дзе­ла пра­соў­ван­ня срод­каў ідэн­ты­фі­ка­цыі ААТ «НДІ­МЭ і Мік­рон» Ана­толь Рэз­нік. — У кан­цы го­да мы пла­ну­ем вы­пус­ціць мік­ра­схе­му з аб'­ёмам па­мя­ці, боль­шым за ця­пе­раш­ні ўдвая. Маг­чы­ма, акра­мя ад­біт­каў паль­цаў, у бу­ду­чы­ні спат­рэ­біц­ца за­піс­ваць та­кія ін­ды­ві­ду­аль­ныя ідэн­ты­фі­ка­та­ры, як ра­дуж­ная аба­лон­ка во­ка ці про­філь ву­ха.

Вы­твор­цы мік­ра­схем за­пэў­ні­ва­юць, што ўся ін­фар­ма­цыя на чы­пе на­дзей­на за­шыф­ра­ва­на і аба­ро­не­на ад не­санк­цы­я­на­ва­на­га до­сту­пу.

Узор бе­ла­рус­ка­га бія­мет­рыч­на­га паш­пар­та на вы­гляд не ад­роз­ні­ва­ец­ца ад да­ку­мен­та, які за­раз ёсць у бе­ла­рус­кіх гра­ма­дзян, — зга­да­ная мік­ра­схе­ма не­за­ўваж­ная. Спе­цы­я­ліс­ты тлу­ма­чаць, што «элект­рон­ная на­чын­ка» бу­дзе «за­шы­тая» ў вок­лад­ку. У Ра­сіі, на­прык­лад, для гэ­та­га ма­ец­ца спе­цы­яль­ная плас­ты­ка­вая ста­рон­ка.

— Для та­го, каб унес­ці да­ныя ў бія­мет­рыч­ны паш­парт, з аб­ста­ля­ван­ня нам па­тра­бу­ец­ца кам­п'ю­тар, спе­цы­яль­ны прын­тар, ла­мі­на­тар, ліч­ба­вая фо­та­ка­ме­ра і ска­нер ад­біт­каў паль­цаў, — рас­тлу­ма­чыў на­мес­нік ды­рэк­та­ра па тэх­на­ло­гі­ях ідэн­ты­фі­ка­цыі гру­пы кам­па­ній «Пер­шы дру­кар­скі двор» Ілья Ува­раў.

Тут жа ён з па­моч­ні­ка­мі пра­дэ­ман­стра­ваў увесь пра­цэс за­пі­су аса­біс­тых да­ных у да­ку­мент і пра­цэс счыт­ван­ня ін­фар­ма­цыі з да­па­мо­гай спе­цы­яль­на­га аб­ста­ля­ван­ня і пра­грам­на­га за­бес­пя­чэн­ня. Для па­чат­ку дзяў­чы­ну, што зга­дзі­ла­ся «атры­маць паш­парт», па­пра­сі­лі на­зваць проз­ві­шча, імя, імя па баць­ку і ін­шыя звест­кі, якія па­зна­ча­юць у па­свед­чан­ні асо­бы, за­тым зра­бі­лі фо­та і ад­ска­на­ва­лі ад­біт­кі паль­цаў. Праз ней­кі час гэ­тая ін­фар­ма­цыя ўжо бы­ла за­пі­са­на на чып, а прын­тар на­дру­ка­ваў узор на­ша­га паш­пар­та, які на­кі­ра­ва­лі ў ла­мі­на­тар.

Каб па­ка­заць, як «пра­цуе» бія­мет­рыч­ны паш­парт, яго за­ста­ва­ла­ся толь­кі пад­нес­ці да спе­цы­яль­най пры­ла­ды, што счыт­вае аса­біс­тыя звест­кі, а па­лец зноў пры­клас­ці да ска­не­ра, каб сіс­тэ­ма су­па­ста­ві­ла ад­біт­кі. Да­рэ­чы, пра­гра­ма за­прош­вае спе­цы­яль­ны код, які ўво­дзіц­ца з паш­пар­та ўруч­ную, толь­кі пас­ля гэ­та­га пры­ла­да змо­жа пра­чы­таць чып.

Ці ча­каць у хут­кім ча­се ўвя­дзен­ня ў Бе­ла­ру­сі бія­мет­рыч­ных паш­пар­тоў? Прад­стаў­ні­кі Мі­ніс­тэр­ства ўнут­ра­ных спраў, якія так­са­ма пры­сут­ні­ча­лі на прэ­зен­та­цыі, пра тэр­мі­ны і са­му ве­ра­год­насць гэ­та­га ні­чо­га ска­заць не змаг­лі. Га­ва­рыць пра пе­ра­ход Бе­ла­ру­сі на но­вы тып па­свед­чан­ня асо­бы мож­на бу­дзе толь­кі та­ды, ка­лі на гэ­ты конт бу­дзе пры­ня­та па­лі­тыч­нае ра­шэн­не.

— Тэ­ма бія­мет­рыч­на­га паш­пар­та не пер­шы год аб­мяр­коў­ва­ец­ца ў на­шай кра­і­не, у тым лі­ку і на са­мым вы­со­кім уз­роў­ні, за гэ­ты час мы зра­бі­лі ня­ма­ла ў пла­не пра­цы з узо­ра­мі бія­мет­рыч­на­га паш­пар­та, які ў бу­ду­чы­ні, маг­чы­ма, увя­дуць і ў Бе­ла­ру­сі, — ад­зна­чыў на­мес­нік ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра па спец­вы­твор­час­ці вы­да­вец­тва «Бе­ла­рус­кі дом дру­ку» Анд­рэй Лук'­ян­чы­каў.

Ён па­ве­да­міў, што за апош­нія не­каль­кі га­доў да­во­дзі­ла­ся вы­раб­ляць са­мыя роз­ныя ва­ры­ян­ты ўзо­раў бія­мет­рыч­на­га паш­пар­та: з «убу­да­ва­ным» у вок­лад­ку чы­пам, з по­лі­кар­ба­нат­най ста­рон­кай і г.д. Каб у бу­ду­чы­ні пра­цэс вы­твор­час­ці па­свед­чан­ня асо­бы но­ва­га ты­пу не вы­клі­каў цяж­кас­цяў, на прад­пры­ем­стве імк­нуц­ца на­пра­цоў­ваць во­пыт у гэ­тай спра­ве.

Ган­на ГА­РУС­ТО­ВІЧ.

Выбар рэдакцыі

Культура

Што сiмвалiзуе ўнiкальны габелен з выявай Мацi-Беларусi, i хто ўвасоблены ў вобразе франтавой медсястры

Што сiмвалiзуе ўнiкальны габелен з выявай Мацi-Беларусi, i хто ўвасоблены ў вобразе франтавой медсястры

У Гродне падчас святкавання Дня Незалежнасцi прадстаўлены габелен, якi выткалi спецыяльна да 75-годдзя Вялiкай Перамогi. 

Грамадства

Запусцілі найноўшы спецыялiзаваны комплекс для падрыхтоўкi судовых экспертаў

Запусцілі найноўшы спецыялiзаваны комплекс для падрыхтоўкi судовых экспертаў

Дзяржаўнаму камiтэту судовых экспертыз споўнiлася сем гадоў.