Вы тут

Сён­ня ў Мін­ску ад­бу­дзец­ца па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та


Ме­ра­пры­ем­ства прой­дзе на ўзроў­ні кі­раў­ні­коў дзяр­жаў пад стар­шын­ствам Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­санд­ра 

Лу­ка­шэн­кі, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

На па­рад­ку дня — раз­гляд хо­ду ра­бо­ты над пра­ек­там да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе, а так­са­ма рэа­лі­за­цыі пла­на ме­ра­пры­ем­стваў («да­рож­най кар­ты») па да­лу­чэн­ні Рэс­пуб­лі­кі Ар­ме­нія да Мыт­на­га са­ю­за і Адзі­най эка­на­міч­най пра­сто­ры Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, Рэс­пуб­лі­кі Ка­зах­стан і Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі.

Акра­мя та­го, за­пла­на­ва­ны двух­ба­ко­выя су­стрэ­чы Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з Ула­дзі­мі­рам Пу­ці­ным і Нур­сул­та­нам На­за­рба­е­вым.

Выбар рэдакцыі

Культура

Акцёр Віктар Манаеў: Жыццё само па сабе з'яўляецца камедыяй

Акцёр Віктар Манаеў: Жыццё само па сабе з'яўляецца камедыяй

Размова пра сучаснае стаўленне да культуры, гастролі Купалаўскага тэатра ў савецкія часы і здымкі ў фільме «Ідзі і глядзі».

Грамадства

Зваршчык з Мсціслава стварае ўнікальныя жалезныя скульптуры

Зваршчык з Мсціслава стварае ўнікальныя жалезныя скульптуры

Аляксандра Папова ў Мсціславе ведаюць усе.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Пра куфэрак и вяртанне блуднага мужа.