Вы тут

Сён­ня ў Мін­ску ад­бу­дзец­ца па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та


Ме­ра­пры­ем­ства прой­дзе на ўзроў­ні кі­раў­ні­коў дзяр­жаў пад стар­шын­ствам Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­санд­ра 

Лу­ка­шэн­кі, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

На па­рад­ку дня — раз­гляд хо­ду ра­бо­ты над пра­ек­там да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе, а так­са­ма рэа­лі­за­цыі пла­на ме­ра­пры­ем­стваў («да­рож­най кар­ты») па да­лу­чэн­ні Рэс­пуб­лі­кі Ар­ме­нія да Мыт­на­га са­ю­за і Адзі­най эка­на­міч­най пра­сто­ры Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, Рэс­пуб­лі­кі Ка­зах­стан і Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі.

Акра­мя та­го, за­пла­на­ва­ны двух­ба­ко­выя су­стрэ­чы Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з Ула­дзі­мі­рам Пу­ці­ным і Нур­сул­та­нам На­за­рба­е­вым.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як праходзіў ваенна-гістарычны фестываль «Мір-1812»

Як праходзіў ваенна-гістарычны фестываль «Мір-1812»

Трэці раз ваенна-гістарычны фестываль «Мір-1812» на два дні перанёс пасёлак больш чым на два стагоддзі назад. 

Грамадства

Ці заўсёды выгадна афармляць бальнічны

Ці заўсёды выгадна афармляць бальнічны

Сярод знаёмых у мяне ёсць шмат жанчын, якія звяртаюцца да ўрача пры любым занядужанні і пры кожнай магчымасці афармляюць бальнічны ліст. 

Культура

Чаму сучаснае беларускае кіно «невялікае»?

Чаму сучаснае беларускае кіно «невялікае»?

Пісьменнік і дысідэнт Андрэй Сіняўскі, калі расказваў пра ўтрыраваную дробязнасць савецкай «цывілізацыі», прывёў у прыклад аповесць Міхаіла

Грамадства

Беларусь і Расія зблізілі пазіцыі па праграме рэалізацыі дагавора аб Саюзнай дзяржаве

Беларусь і Расія зблізілі пазіцыі па праграме рэалізацыі дагавора аб Саюзнай дзяржаве

Аб гэтым заявіў старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч на сустрэчы са старшынёй Савета Федэрацыі Валянцінай Мацвіенка.