Вы тут

Трой­чы вы­ве­ра­ная па­зі­цыя


е­пе­ра­адоль­ных пе­ра­шкод для ства­рэн­ня Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за не іс­нуе.

Су­стрэ­чу прэ­зі­дэн­таў Бе­ла­ру­сі, Ка­зах­ста­на і Ра­сіі, якая ўчо­ра ад­бы­ла­ся ў Мін­ску, мож­на без пе­ра­больш­ван­ня на­зваць клю­ча­вой у ра­бо­це над пра­ек­там да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе. Ад­кры­ва­ючы па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та на ўзроў­ні кі­раў­ні­коў дзяр­жаў у вуз­кім скла­дзе, Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­га­даў аб тым, што ў свой час экс­пер­там да­ру­ча­ла­ся пад­рых­та­ваць пра­ект да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе, і ка­лі ўзнік­нуць не­пе­ра­адоль­ныя пе­ра­шко­ды і спат­рэ­біц­ца ўдзел прэ­зі­дэн­таў, то лі­да­ры трох кра­ін га­то­выя са­брац­ца ў лю­бы час.

Не­пе­ра­адоль­ных пе­ра­шкод, як пры­зна­лі ў вы­ні­ку ўдзель­ні­кі су­стрэ­чы, на шля­ху ства­рэн­ня са­ю­за не іс­нуе, а вось спрэч­ныя пы­тан­ні са­праў­ды за­па­тра­ба­ва­лі аб­мер­ка­ван­ня на са­мым вы­со­кім уз­роў­ні.

Да та­го, як га­ва­рыць пра на­дзён­ныя праб­ле­мы ў вуз­кім ко­ле, а за­тым пры­сту­піць да пра­цы ў па­шы­ра­ным скла­дзе з удзе­лам спе­цы­я­ліс­таў і аб­мер­ка­ваць кан­крэт­ныя пы­тан­ні і іс­ну­ю­чыя пе­ра­шко­ды, кі­раў­ні­кі трох дзяр­жаў амаль дзве га­дзі­ны раз­маў­ля­лі ў не­фар­маль­най аб­ста­ноў­цы.

На па­ся­джэн­ні Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та на ўзроў­ні кі­раў­ні­коў дзяр­жаў у вуз­кім скла­дзе Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка за­явіў: ка­лі ба­кі не га­то­выя рэа­лі­за­ваць да­моў­ле­нас­ці, аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе трэ­ба га­ва­рыць га­доў праз дзе­сяць. «Да пад­пі­сан­ня да­га­во­ра за­ста­ец­ца зу­сім ма­ла ча­су. Уз­ні­кае пы­тан­не: з чым мы прый­дзем да са­ю­за?» — ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка са шка­да­ван­нем за­ўва­жыў, што сён­ня ўжо сфар­мі­ра­ваў­ся круг пы­тан­няў, па якім по­гля­ды ба­коў ра­зы­хо­дзяц­ца, і пе­ра­лік гэ­тых пы­тан­няў на­сця­рож­вае. «Та­му мы і са­бра­лі­ся, каб іх зняць, вы­ра­шыць», — ска­заў ён.

«Нам пра­па­ноў­ва­юць сён­ня па­кі­нуць ня­вы­ра­ша­ны­мі тыя праб­ле­мы, якія трэ­ба бы­ло б вы­ра­шыць яшчэ на па­пя­рэд­ніх эта­пах. Па на­шым цвёр­дым пе­ра­ка­нан­ні, мы па­він­ны вы­хо­дзіць на кан­крэт­ныя ру­бя­жы, ад­ным з якіх з'яў­ля­ец­ца паў­на­фар­мат­ны Мыт­ны са­юз. Па­між яго чле­на­мі не па­він­на быць ні­я­кіх аб­ме­жа­ван­няў у ру­ху та­ва­раў, які­мі б ад­чу­валь­ны­мі яны ні бы­лі», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі. На яго дум­ку, доў­га­тэр­мі­но­вае за­ха­ван­не лю­бых фор­маў аб­ме­жа­ван­няў у ру­ху та­ва­раў, тым больш та­кіх, як энер­га­нось­бі­ты, ства­рае не­па­жа­да­ны прэ­цэ­дэнт.

«Па­ды­хо­ды, якія за­яў­ля­юц­ца ў пра­цэ­се пе­ра­моў, вы­клі­ка­юць шмат пы­тан­няў. На­ва­тар­скія пра­па­но­вы па тэр­мі­нах рэа­лі­за­цыі да­моў­ле­нас­цяў праз 10 га­доў, гэ­та зна­чыць да 2025 го­да, пры­нам­сі гу­чаць дзіў­на. Ка­лі мы не га­то­выя пры­маць ме­ры ця­пер, то гэ­та трэ­ба ад­кры­та пры­знаць», — агу­чыў сваю дум­ку кі­раў­нік бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка вы­ка­заў над­зею на тое, што ад­бу­дзец­ца за­ці­каў­ле­ная раз­мо­ва і па ін­шых тэ­мах, якія ты­чац­ца АЭП і бу­ду­ча­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за. Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што ёсць пы­тан­ні па аў­та­ма­біль­ных гру­за­пе­ра­воз­ках з трэ­ціх кра­ін. «Хі­ба гэ­та не аб­сурд­на, што вы­га­ду ад ін­тэ­гра­цыі на­шых кра­ін атры­ма­юць, да­пус­цім, поль­скія, лі­тоў­скія або ін­шыя гру­за­пе­ра­воз­чы­кі?» — за­ўва­жыў кі­раў­нік бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы.

Ён так­са­ма да­даў, што ад та­го, на­коль­кі эфек­тыў­ным бу­дзе са­юз, за­ле­жыць яго пры­ваб­насць для ін­шых кра­ін. «Але і сам са­юз па­ві­нен на­бы­ваць боль­шае на­паў­нен­не ад свай­го па­шы­рэн­ня», — ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Не вар­та пе­ра­тва­раць ін­тэ­гра­цыю Бе­ла­ру­сі, Ка­зах­ста­на і Ра­сіі ў пра­цэс дзе­ля пра­цэ­су, пад­крэс­ліў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка: «Нас ні­хто не штур­хае ў спі­ну, усе гра­фі­кі мы вы­зна­ча­ем са­мі, але мне зда­ец­ца, пе­ра­тва­раць у пра­цэс дзе­ля пра­цэ­су па прын­цы­пе: важ­ны не вы­нік, а удзел — ду­маю, нам гэ­та не трэ­ба».

«1 сту­дзе­ня 2015 года мы па­він­ны бу­дзем ад­ка­заць на пы­тан­ні на­шых гра­ма­дзян: ку­ды мы прый­шлі, што ў вы­ні­ку атры­ма­лі на­шы дзяр­жа­вы. Ад­ка­зы ў нас па­він­ны быць», — пад­крэс­ліў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

«Без шчы­рай, я б ска­заў, муж­чын­скай раз­мо­вы сён­ня не абы­сці­ся. У Бе­ла­ру­сі ёсць сваё ба­чан­не ця­пе­раш­няй сі­ту­а­цыі, і мы га­то­выя ад­кры­та, па-парт­нёр­ску пра гэ­та га­ва­рыць», — ска­заў Прэ­зі­дэнт. «Ха­це­ла­ся б, каб вы, па­ва­жа­ныя мае сяб­ры, па­кі­да­ю­чы Мінск, бы­лі ў доб­рым на­строі. Гэ­та бу­дзе за­ле­жаць ад тых ра­шэн­няў, якія мы з ва­мі пры­мем», — да­даў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Сён­ня ёсць шэ­раг яшчэ не вы­ра­ша­ных пы­тан­няў па ства­рэн­ні Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за, але іх мож­на да­дат­ко­ва пра­пра­ца­ваць і знай­сці кам­пра­мі­сы, ад­зна­чыў у хо­дзе па­ся­джэн­ня Прэ­зі­дэнт Ра­сіі Ула­дзі­мір Пу­цін. Ён кан­ста­та­ваў, што пра­ве­дзе­на вя­лі­кая пра­ца па ства­рэн­ні «са­ма­га раз­ві­та­га на пост­са­вец­кай пра­сто­ры ін­тэ­гра­цый­на­га аб'­яд­нан­ня». Па­вод­ле яго слоў, Мыт­ны са­юз, які ства­ры­лі Бе­ла­русь, Ра­сія і Ка­зах­стан, пра­цуе і пры­но­сіць рэ­аль­ную ка­рысць. «І гэ­та мы ба­чым на вы­ні­ках эка­но­мі­кі на­шых кра­ін. Тут жа гэ­та аб­са­лют­на ві­да­воч­ны факт», — пад­крэс­ліў ён.

«Але мы мо­жам зра­біць яшчэ адзін крок (мы да­маў­ля­лі­ся пра гэ­та), крок па па­глыб­лен­ні на­ша­га ўза­е­ма­дзе­ян­ня, пра­су­нуць на­ша су­пра­цоў­ніц­тва на больш вы­со­кі ўзро­вень», — лі­чыць Прэ­зі­дэнт Ра­сіі. Ён ад­зна­чыў, што за апош­ні час пра­ве­дзе­на вя­лі­кая пра­ца на экс­перт­ным ура­да­вым уз­роў­ні па пад­рых­тоў­цы пра­ек­та да­га­во­ра аб ства­рэн­ні ЕА­ЭС. Пад­рых­та­ва­ны грун­тоў­ны да­ку­мент на 600 ста­ро­нак. «Але спра­ва на­ват не ў тым, коль­кі там ста­ро­нак. Спра­ва ў тым, што па змес­це гэ­та да­ку­мент, які дае нам маг­чы­масць зра­біць яшчэ адзін крок у па­глыб­лен­ні на­ша­га ўза­е­ма­дзе­ян­ня. Са­праў­ды, мы мо­жам якас­на змя­ніць на­ша су­пра­цоў­ніц­тва. Гэ­та да­зво­ліць нам вый­сці на па­вы­шэн­не кан­ку­рэн­та­здоль­нас­ці эка­но­мік, зра­біць іх больш эфек­тыў­ны­мі, пры­цяг­ваць унут­ра­ныя і знеш­нія ін­вес­ты­цыі. І гэ­ты вя­ліз­ны ры­нак у 170 млн ча­ла­век, які мы з ва­мі ства­ры­лі, мо­жа на­быць зу­сім но­вую якасць, да­дат­ко­ва на­быць пры­ваб­насць і стаць больш эфек­тыў­ным і змяс­тоў­ным», — ска­заў Ула­дзі­мір Пу­цін.

Ра­зам з тым Прэ­зі­дэнт Ра­сіі пры­знаў, што ёсць не­ка­то­рыя пы­тан­ні, якія «на экс­перт­ным уз­роў­ні не цал­кам яшчэ да­пра­ца­ва­ны». Іх ра­шэн­не за­ста­ец­ца за кі­раў­ні­ка­мі дзяр­жаў.

Прэ­зі­дэнт Ка­зах­ста­на Нур­сул­тан На­за­рба­еў так­са­ма лі­чыць пе­ра­адоль­ны­мі роз­на­га­лос­сі, якія ма­юц­ца на шля­ху ства­рэн­ня Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за. «Я за тое, каб ко­ней не гнаць, але ёсць маг­чы­масць уклас­ці­ся ў пры­ня­тыя тэр­мі­ны і зняць усе пы­тан­ні. Мы мо­жам да­мо­віц­ца», — пе­ра­ка­на­ны Нур­сул­тан На­за­рба­еў.

«Мы вы­хо­дзім на пра­мую лі­нію пад­пі­сан­ня да­га­во­ра, і я пад­трым­лі­ваю тое, што ця­пер ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка, — вя­лі­кую част­ку шля­ху мы прай­шлі», — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт Ка­зах­ста­на. Па­вод­ле яго слоў, на­пя­рэ­дад­ні экс­пер­ты доб­ра па­пра­ца­ва­лі, і да са­ю­за, які ства­ра­ец­ца, ужо пра­яў­ля­юць ці­ка­васць ін­шыя парт­нё­ры.

Як пад­крэс­ліў Нур­сул­тан На­за­рба­еў, на су­стрэ­чы «трой­кі» трэ­ба бу­дзе пад­ра­бяз­на аб­мер­ка­ваць усе пы­тан­ні, у тым лі­ку роз­на­га­лос­сі па пра­ек­це да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе. «Сён­ня ўва­га гра­мад­скас­ці як унут­ры кра­ін, так і за мя­жой пры­ка­ва­на да гэ­та­га, — ска­заў Нур­сул­тан На­за­рба­еў. — Трэ­ба ста­ран­на па­гля­дзець і вы­ка­наць усе пра­ва­выя ас­пек­ты, ін­та­рэ­сы на­шых дзяр­жаў».

Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та Ка­зах­ста­на, пра­ве­дзе­на не­ма­лая пра­ца па най­больш вост­рых пы­тан­нях, пра­ду­гле­джа­ных у пе­ра­ход­ныя пе­ры­я­ды. «Усе гэ­тыя пы­тан­ні мы аб­мяр­коў­ва­лі, ства­ра­ю­чы Мыт­ны са­юз і пры фар­мі­ра­ван­ні Адзі­най эка­на­міч­най пра­сто­ры. Ду­маю, на­шы экс­пер­ты з ка­мі­сіі пра­ца­ва­лі і па­ста­ві­лі нам пы­тан­ні, па якіх яны не да­мо­ві­лі­ся, і мы па-та­ва­рыс­ку, як заў­сё­ды, аб­мяр­ку­ем кож­ны пункт і бу­дзем вы­ра­шаць, што нам ра­біць», — ска­заў Нур­сул­тан На­за­р­ба­еў.

Ка­зах­стан­скі лі­дар вы­ка­заў упэў­не­насць, што ўдас­ца знай­сці кан­сэн­сус па ўсіх на­яў­ных пы­тан­нях і ў вы­ні­ку да­мо­віц­ца, пры­няць пэў­ныя ра­шэн­ні.

На па­ся­джэн­ні Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та ў па­шы­ра­ным скла­дзе аб­мяр­коў­ва­лі­ся ўжо кан­крэт­ныя пы­тан­ні, якія не­аб­ход­на вы­ра­шыць у хо­дзе ства­рэн­ня ЕА­ЭС. У пры­ват­нас­ці, стар­шы­ня Ка­ле­гіі Еў­ра­зій­скай эка­на­міч­най ка­мі­сіі Вік­тар Хрыс­цен­ка па­ве­да­міў, што ў са­ю­зе пра­па­ну­ец­ца адзі­ная кан­струк­цыя для рын­каў наф­ты, наф­та­пра­дук­таў і га­зу. Стар­шы­ня Ка­ле­гіі ЕЭК, ін­фар­му­ю­чы ўдзель­ні­каў па­ся­джэн­ня аб хо­дзе ра­бо­ты над пра­ек­там да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе, ад­зна­чыў, што на­пя­рэ­дад­ні са­мі­ту «трой­кі» ад­бы­ло­ся па­ся­джэн­не Са­ве­та ЕЭК. «Не­ка­то­рыя рэ­чы ўдак­лад­не­ны. Хоць трэ­ба ска­заць, што не­ка­то­рыя пы­тан­ні з'я­ві­лі­ся но­выя. З'я­ві­лі­ся яны та­му, што бы­лі да­дзе­ны да­ру­чэн­ні мі­ніс­тэр­ствам шэ­раг пы­тан­няў пра­пра­ца­ваць, але, на жаль, не­ка­то­рыя з іх за­ста­лі­ся не­ўрэ­гу­ля­ва­ны­мі, та­му па ра­шэн­ні са­ве­та мы вы­нес­лі гэ­та на ваш суд, на ва­ша аб­мер­ка­ван­не», — за­явіў Вік­тар Хрыс­цен­ка.

Акра­мя та­го, стар­шы­ня Ка­ле­гіі ЕЭК да­ла­жыў удзель­ні­кам па­ся­джэн­ня аб хо­дзе ра­бо­ты па рэа­лі­за­цыі да­рож­най кар­ты па да­лу­чэн­ні Ар­ме­ніі да Мыт­на­га са­ю­за і Адзі­най эка­на­міч­най пра­сто­ры Бе­ла­ру­сі, Ка­зах­ста­на і Ра­сіі.

Па выніках пасяджэння Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета ў пашыраным складзе Вік­тар Хрыс­цен­ка заявіў, што ўсе рознагалоссі па праекту дагавора аб ЕАЭС урэгуляваныя.

Паводле БЕЛТА.

Выбар рэдакцыі

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.

Грамадства

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Настаўнікі ўпэўнены: ці будуць вучні чытаць, у многім залежыць ад іх саміх. 

Эканоміка

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Однако наша страна надеется, что это временные трудности.

Грамадства

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Дзяржаўным органам і іншым арганізацыям даручана кіравацца палажэннямі канцэпцыі ў практычнай дзейнасці.