20 Люты, аўторак

Вы тут

«Пла­не­та ідэй»: як пад­рых­та­ваць ту­рыс­тыч­ны пра­ект?


Іні­цы­я­тыў­ным лю­дзям да­па­мо­гуць у ажыц­цяў­лен­ні ці­ка­вых за­дум.

Для та­го, каб Бе­ла­русь на­поў­ні­цу вы­ка­рыс­тоў­ва­ла свой ту­рыс­тыч­ны па­тэн­цы­ял, ня­до­сыць толь­кі ад­ра­джэн­ня, па­пу­ля­ры­за­цыі аб'­ек­таў на­шай мі­нуў­шчы­ны і ства­рэн­ня да­стой­най інф­ра­струк­ту­ры для аб­слу­гоў­ван­ня ту­рыс­таў. Трэ­ба, каб гэ­тай спра­вай зай­ма­лі­ся іні­цы­я­тыў­ныя, кам­пе­тэнт­ныя лю­дзі — не толь­кі з жа­дан­нем пра­ца­ваць у гэ­тай сфе­ры, але і з умен­нем ува­со­біць ці­ка­вую ідэю ў па­спя­хо­вы ту­рыс­тыч­ны пра­дукт, які бу­дзе доб­ра за­па­тра­ба­ва­ны. З вы­га­дай для яго ар­га­ні­за­та­раў і гэ­та­га рэ­гі­ё­на.

Та­кую за­да­чу ця­пер вы­ра­шае пра­ект між­на­род­най тэх­ніч­най да­па­мо­гі «Пла­не­та ідэй — транс­гра­ніч­ны транс­фер ве­даў у га­лі­не пры­цяг­нен­ня ін­вес­ты­цый для раз­віц­ця па­меж­на­га ту­рыз­му» (грант-кант­ракт №ІPBU.03.01.00-58-602/11-00). Ён фі­нан­су­ец­ца са срод­каў еў­ра­пей­ска­га ін­стру­мен­та доб­ра­су­сед­ства і парт­нёр­ства па Пра­гра­ме транс­гра­ніч­на­га су­пра­цоў­ніц­тва «Поль­шча–Бе­ла­русь–Укра­і­на» на 2007–2013 га­ды. З бе­ла­рус­ка­га бо­ку парт­нё­ра­мі пра­ек­та з'яў­ля­юц­ца Гро­дзен­скае аб­лас­ное ад­дзя­лен­не гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Рэс­пуб­лі­кан­скі ту­рысц­ка-спар­тыў­ны са­юз» і ўпраў­лен­не спор­ту і ту­рыз­му Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма, з поль­ска­га — Цэнтр са­дзей­ні­чан­ня іна­ва­цы­ям і раз­віц­цю (г. Бе­ла­сток), з укра­ін­ска­га — Ва­лын­скі фонд пад­трым­кі прад­пры­маль­ніц­тва (г. Луцк). Бюд­жэт пра­ек­та скла­дае ка­ля 350 ты­сяч еў­ра — у асноў­ным са срод­каў Еў­ра­пей­ска­га са­ю­за, а так­са­ма Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма.

— На­ша га­лоў­ная мэ­та — ума­ца­ван­не су­пра­цоў­ніц­тва па­між бе­ла­рус­кі­мі, поль­скі­мі і ўкра­ін­скі­мі ар­га­ні­за­цы­я­мі, якія зай­ма­юц­ца пы­тан­ня­мі ту­рыз­му. Пры гэ­тым ноу-хау ў тым, каб не прос­та ге­не­ры­ра­ваць но­выя су­мес­ныя пра­ек­ты, але і са­дзей­ні­чаць іх пад­рых­тоў­цы і рэа­лі­за­цыі, — за­зна­чае ка­ар­ды­на­тар пра­ек­та «Пла­не­та ідэй» Сяр­гей КА­ЛЯ­ДА.

У рам­ках пра­ек­та пра­во­дзіц­ца абу­чэн­не су­пра­цоў­ні­каў гра­мад­скіх ар­га­ні­за­цый, мяс­цо­вых ор­га­наў ула­ды, ту­рысц­ка-ін­фар­ма­цый­ных цэнт­раў і ін­шых уста­ноў, якія дзей­ні­ча­юць у сфе­ры ту­рыз­му на па­меж­ных тэ­ры­то­ры­ях Поль­шчы, Бе­ла­ру­сі і Укра­і­ны. З імі пра­цу­юць экс­пер­ты, каб су­мес­на вы­зна­чыц­ца: у якім ту­рыс­тыч­ным кі­рун­ку вар­та ру­хац­ца та­му ці ін­ша­му рэ­гі­ё­ну? Якія рэ­сур­сы для вы­ка­ры­стан­ня свай­го па­тэн­цы­я­лу ўжо ёсць, а ча­го не ха­пае? Што мож­на ства­рыць? Усю­ды ёсць ней­кія ад­мет­нас­ці. «Фіш­кай» у ад­ным ра­ё­не мо­жа, на­прык­лад, стаць ці­ка­вая ані­ма­цый­ная пра­гра­ма ка­ля пом­ні­каў ся­рэд­ня­веч­ча. У ін­шых — ту­рыс­тыч­ныя марш­ру­ты і ме­ра­пры­ем­ствы, звя­за­ныя з па­дзея­мі Пер­шай і Дру­гой су­свет­ных вой­наў, уні­каль­ны­мі пры­род­ны­мі сла­ву­тас­ця­мі, ак­тыў­ным ад­па­чын­кам, му­зыч­ны­мі ім­прэ­за­мі. А дзеcьці, маг­чы­ма, па­тра­бу­юц­ца но­выя ідэі для леп­шай пры­ваб­нас­ці ўжо тра­ды­цый­ных рэ­гі­я­наль­ных фес­ты­ва­ляў ...

Экс­пер­ты не збі­ра­юц­ца скла­даць за­мест удзель­ні­каў абу­чэн­ня пра­ек­ты і за­яў­кі для ўдзе­лу ў кон­кур­се Пра­гра­мы транс­гра­ніч­на­га су­пра­цоў­ніц­тва. Але яны да­па­мо­гуць сва­і­мі ацэн­ка­мі і па­ра­да­мі, як гэ­та най­лепш зра­біць. Пры­чым не толь­кі тое, што ты­чыц­ца змес­ту пра­ек­та, але і з пунк­ту гле­джан­ня су­час­ных па­ды­хо­даў да ар­га­ні­за­цыі ту­рыз­му, эка­на­міч­ных раз­лі­каў, юры­дыч­ных і рэ­клам­ных пы­тан­няў, гра­мат­на­га афарм­лен­ня за­явак.

На дру­гім эта­пе экс­пер­ты ў кож­най з трох кра­ін вы­зна­чаць па 10 леп­шых ідэй, якія бу­дуць прэ­зен­та­ва­ны парт­нё­рам па між­на­род­ным пра­ек­це ў Бе­ла­ру­сі, Поль­шчы і Літ­ве. Не вы­клю­ча­на, што не­ка­то­рыя з іх аб'­яд­на­юц­ца ў ства­рэн­ні су­мес­ных ту­рыс­тыч­ных ме­ра­пры­ем­стваў.

Пры гэ­тым «Пла­не­та ідэй» не аб­мя­жоў­вае свае за­да­чы толь­кі ўдзель­ні­ка­мі пра­ек­та. Ча­ка­ец­ца, што яны, прай­шоў­шы на­ву­чан­не, па­дзе­ляц­ца атры­ма­ны­мі ве­да­мі са сва­і­мі зем­ля­ка­мі, якія так­са­ма за­ці­каў­ле­ны ў ту­рыс­тыч­най дзей­нас­ці, бу­дуць з імі ў цес­ным парт­нёр­стве. І, та­кім чы­нам, су­мес­ны­мі на­ма­ган­ня­мі мо­гуць фар­мі­ра­вац­ца ту­рыс­тыч­ныя пра­дук­ты гэ­та­га рэ­гі­ё­на.

Са свай­го бо­ку, ар­га­ні­за­та­ры пра­ек­та «Пла­не­та ідэй» па­са­дзей­ні­ча­юць у по­шу­ку за­меж­ных парт­нё­раў у рам­ках транс­гра­ніч­на­га су­пра­цоў­ніц­тва «Поль­шча–Бе­­ла­русь–Укра­і­на» (ця­пер рых­ту­ец­ца но­вая пра­гра­ма на 2014–2020 га­ды). Ство­ра­ны ін­тэр­нэт-сайт і-planeta.eu для аў­та­раў ту­рыс­тыч­ных ідэй з трох су­сед­ніх кра­ін, дзя­ку­ю­чы яко­му па­між імі бу­дуць на­ладж­вац­ца кан­так­ты і фар­мі­ра­вац­ца су­мес­ныя пра­ек­ты.

Акра­мя та­го, у рам­ках праекта «Пла­не­­ты ідэй» пра­ду­гле­джа­на вы­даць ме­та­дыч­ны да­па­мож­нік для ра­бо­ты ў пра­ек­тах між­на­род­на­га тэх­ніч­на­га су­пра­цоў­ніц­тва.

Па пы­тан­нях, што зна­хо­дзяц­ца ў сфе­ры пра­ек­та «Пла­не­та ідэй», мож­на звяр­тац­ца да яго ка­ар­ды­на­та­ра на Гро­дзен­шчы­не Сяр­гея Іва­на­ві­ча Ка­ля­ды: e-maіl: Koleda.s.і@gmaіl.com, тэл: +375 29 6502073.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ужо каторы год жыхары змагаюцца супраць агульнай паркоўкі ў двары

Ужо каторы год жыхары змагаюцца супраць агульнай паркоўкі ў двары

Гаспадары двара расказваюць, што раней тры заезды ў двор перакрывалі дэкаратыўныя металічныя вароты, унутр аўтамабілі маглі трапіць толькі праз вялікую арку з боку вуліцы Янкі Купалы.

Спорт

Штотыднёвы спартыўны агляд «Звязды»

Штотыднёвы спартыўны агляд «Звязды»

Пра соты фінал у кар'еры Максіма Мірнага, поспехі беларускіх самбістаў на дамашнім турніры і выступленні нашых гандбольных клубаў у Еўропе.

Культура

Cабраны пераклады верша Янкі Купалы «А хто там ідзе» на 101 мову свету

Cабраны пераклады верша Янкі Купалы «А хто там ідзе» на 101 мову свету

«Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» адправіла ў друкарню выданне «А хто там ідзе: на мовах свету».

Палітыка

Прэзідэнт паўдзельнічаў у выбарах і адказаў на пытанні журналістаў

Прэзідэнт паўдзельнічаў у выбарах і адказаў на пытанні журналістаў

За каго аддаць свой голас, якога кандыдата лепей абраць у дзень выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў?