Вы тут

Ам­пір у Ло­шыц­кім пар­ку


Пер­ша­га чэр­ве­ня ў флі­ге­лі ў Ло­шыц­кім ся­дзіб­на-пар­ка­вым комп­лек­се, што ў бе­ла­рус­кай ста­лі­цы, ад­кры­ецца вы­ста­ва пад наз­вай «Ку­фэ­рак: ста­год­дзе пры­га­жос­ці», якая ар­га­ні­за­ва­на му­зе­ем гіс­то­рыі го­ра­да Мін­ска су­мес­на са сту­ды­яй рэ­кан­струк­цыі гіс­та­рыч­на­га тан­ца «Вер­саль».

У экс­па­зі­цыі прад­стаў­ле­ны рэ­кан­струк­цыі паў­ся­дзён­ных, пра­гу­лач­ных, баль­ных і вя­чэр­ніх стро­яў, якія маг­лі на­сіць жы­ха­ры га­ра­доў тэ­ры­то­рыі су­час­най Бе­ла­ру­сі на пра­ця­гу ўся­го XІX ста­год­дзя — ад ам­пі­ру да ма­дэр­ну. Гэ­та кас­цю­мы, якія шы­лі­ся для ба­ляў і тан­ца­валь­ных ве­ча­роў, для паў­ся­дзён­на­га шпа­цы­ру, для тэ­ма­тыч­ных пік­ні­коў і вы­ступ­лен­няў.

Эс­кі­зы вы­кон­ва­лі­ся на пад­ста­ве ары­гі­наль­ных ма­дэ­ляў адзен­ня XІX ста­год­дзя: кры­ні­ца­мі ін­фар­ма­цыі слу­жы­лі тво­ры мас­тац­тва і мод­ныя ча­со­пі­сы той эпо­хі. Ма­дэ­лі вы­раб­ля­лі­ся пе­ра­ва­жа­на з на­ту­раль­ных тка­нін, з улі­кам крою тых ча­соў.

Ка­лі пры­гле­дзец­ца і даць во­лю ўяў­лен­ню, то мож­на за­ўва­жыць, што кож­ны ўбор мае сваю жы­вую гіс­то­рыю: у роз­ных стро­ях ад­люст­ра­ва­ны ха­рак­тар іх ула­даль­ні­каў і ма­дэль­е­раў. Гле­дзя­чы на ўсю гэ­ту пры­га­жосць, мож­на і са­мо­му пе­ра­не­сці­ся ў эпо­ху ба­ляў і ра­ман­тыч­ных ад­но­сін, бо над усі­мі воб­ра­за­мі пра­ца­ва­лі лю­дзі, са­праў­ды за­хоп­ле­ныя куль­ту­рай XІX ста­год­дзя і гіс­то­ры­яй кас­цю­ма.

У чэр­ве­ні за­пла­на­ва­ны шэ­раг ме­ра­пры­ем­стваў у ме­жах пра­ек­та «Ку­фэ­рак». Кож­ную су­бо­ту гэ­та­га ме­ся­ца ў 15.00 бу­дзе пра­во­дзіц­ца тэ­ма­тыч­ная пра­гра­ма — лек­цыі па гіс­то­рыі кас­цю­ма або по­бы­ту XІX ста­год­дзя, май­стар-кла­сы па тан­цах або твор­чыя вя­чор­кі. Па се­ра­дах і су­бо­тах бу­дуць пра­во­дзіц­ца эк­скур­сіі ад ар­га­ні­за­та­раў вы­ста­вы.

Ні­на ШЧАР­БА­ЧЭ­ВІЧ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

Грамадства

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. 

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.