Вы тут

Ну вель­мі дым­на...


Аў­стра­лія вы­каз­вае на­мер стаць цал­кам сва­бод­най ад ку­рэн­ня да 2020 го­да. Хто ве­дае, маг­чы­ма, ёй гэ­та ўдас­ца. А маг­чы­ма, і не толь­кі ёй. Шэ­раг еў­ра­пей­скіх кра­ін ня­ўхіль­на вы­пра­боў­ва­юць са­мыя роз­ныя рэ­цэп­ты ад­вуч­ван­ня свай­го на­сель­ніц­тва ад па­та­ла­гіч­на­га жа­дан­ня. З гэ­тай мэ­тай пры­мя­ня­юц­ца пяць стра­тэ­гій: па­вы­шэн­не па­дат­каў на ты­ту­нё­выя вы­ра­бы, за­ба­ро­на на ку­рэн­не ў гра­мад­скіх мес­цах, ака­зан­не да­па­мо­гі тым, хто хо­ча раз­ві­тац­ца з за­леж­нас­цю, поў­ная за­ба­ро­на на рэ­кла­му і спон­сар­ства, на­рэш­це, рас­паў­сю­джан­не ідэй зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця.

Усё гэ­та спра­буе ўва­со­біць Бе­ла­русь, якая так­са­ма не збі­ра­ец­ца зда­вац­ца ў па­лон ды­му. Па пры­чы­не ўжы­ван­ня ты­ту­нё­вых вы­ра­баў, а дак­лад­ней, з-за за­хвор­ван­няў, звя­за­ных з сіс­тэ­ма­тыч­ным ку­рэн­нем, кра­і­на губ­ляе ад 16 да 19 ты­сяч ча­ла­век за год. Ма­ла ў якой раз­ві­тай кра­і­не мож­на ад­шу­каць і та­кую не­ве­ра­год­на вя­лі­кую роз­ні­цу ў ча­ка­най пра­цяг­лас­ці жыц­ця жан­чын і муж­чын — яна скла­дае 11 га­доў на ка­рысць жан­чын. Бо на­шы муж­чы­ны бес­са­ром­на грэ­ба­ва­лі і грэ­бу­юць пра­ві­ла­мі зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця.

Шэ­раг важ­ных «ахоў­ных» за­ха­даў на­ша кра­і­на ўжо пры­ня­ла. І Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя мяр­куе да­бі­вац­ца да­лей­ша­га зні­жэн­ня коль­кас­ці кур­цоў у рэс­пуб­лі­цы. Гэ­тая коль­касць зні­зі­ла­ся за апош­нія дзе­сяць га­доў, ад­нак па­куль за­сты­ла на ўзроў­ні 30,5 пра­цэн­та (ся­род уся­го да­рос­ла­га на­сель­ніц­тва). У цэ­лым па Еў­ро­пе гэ­ты па­каз­чык не пе­ра­вы­шае 28 пра­цэн­таў, а мес­ца­мі — 16-17.

Прак­ты­ка не­ка­то­рых кра­ін па­каз­вае, што на 4-5 пра­цэн­таў коль­касць кур­цоў мож­на зні­зіць з да­па­мо­гай па­вы­шэн­ня па­дат­каў на ты­ту­нё­вую пра­дук­цыю. Сён­ня су­мніў­нае «за­да­валь­нен­не» ў тых жа еў­ра­пей­скіх кра­і­нах пры­нам­сі ў 3 ра­зы да­ра­жэй­шае, чым у нас. Рост цэн у гэ­тым вы­пад­ку па­ві­нен аба­вяз­ко­ва пе­ра­вы­шаць уз­ро­вень ін­фля­цыі ў кра­і­не!

— Пры та­кім рас­кла­дзе ма­ла­ма­ём­ныя ка­тэ­го­рыі гра­ма­дзян са­праў­ды «за­вяз­ва­юць» з ку­рэн­нем, — ка­жа на­мес­нік га­лоў­на­га ўра­ча Рэс­пуб­лі­кан­ска­га цэнт­ра гі­гі­е­ны, эпі­дэ­мі­я­ло­гіі і гра­мад­ска­га зда­роўя Люд­мі­ла НА­РОЙ­ЧЫК. — Уні­вер­саль­на­га рэ­цэп­ту тут ня­ма і быць не мо­жа, але нам важ­ны кож­ны пра­цэнт тых, хто па­жа­дае ад­мо­віц­ца ад ку­рэн­ня. Так, па­вод­ле не­ка­то­рых да­сле­да­ван­няў і апы­тан­няў, для 2 пра­цэн­таў на­сель­ніц­тва з шэ­ра­гаў кур­цоў прын­цы­по­вым мо­ман­там ста­но­віц­ца фак­тар ня­зруч­нас­ці — за­ба­ро­на ку­рэн­ня ў гра­мад­скіх мес­цах, на пра­цы. 22 пра­цэн­ты га­то­выя, на жаль, спы­ніц­ца толь­кі пры вы­яў­лен­ні сур'­ёз­ных праб­лем са зда­роў­ем...

Да­ка­за­на, што эка­но­мі­ка кра­і­ны не цер­піць ад рос­ту цэн на ты­ту­нё­вую пра­дук­цыю. Ра­зам з тым, гэ­та ад­на­знач­на доб­ра ад­бі­ва­ец­ца на ін­та­рэ­сах на­цыі, па­коль­кі мо­ладзь па­збаў­ля­ец­ца сва­бод­на­га і бес­праб­лем­на­га на­быц­ця да­ра­гой пра­дук­цыі.

Да­рэ­чы, са­ма за­ўва­жаю, што на­ша на­сель­ніц­тва рэ­агуе на тых жа ва­лан­цё­раў, а так­са­ма су­пра­цоў­ні­каў ор­га­наў унут­ра­ных спраў, ка­лі яны на­гад­ва­юць аб за­ба­ро­не ку­рэн­ня на пры­пын­ках гра­мад­ска­га транс­пар­ту. Ка­лі сло­ва не ўздзей­ні­чае, то за па­ру­шэн­не ўста­ноў­ле­ных нор­маў па­ру­шаль­ні­ка ча­кае штраф у па­ме­ры ад 4 ба­за­вых ве­лі­чынь...

P.S. Лі­та­раль­на праз ме­сяц Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя пад­рых­туе аб­грун­та­ван­не на ўклю­чэн­не ў план раз­гля­ду пар­ла­мен­там пра­ек­та за­ко­на аб ты­ту­ні. Пра­ект змя­шчае ўсе асноў­ныя мо­ман­ты, скі­ра­ва­ныя на па­сту­по­вае зні­жэн­не коль­кас­ці кур­цоў у Бе­ла­ру­сі.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

У Брэсцкай вобласцi першымi ўкаранiлi практыку выязных прыёмаў дзяржрэгiстратараў

У Брэсцкай вобласцi першымi ўкаранiлi практыку выязных прыёмаў дзяржрэгiстратараў

Хто валодае нерухомай маёмасцю альбо ўчасткам зямлi, ведае, як важна мець адпаведныя дакументы на сваю ўласнасць.

Эканоміка

Як генафонд раслін адаптуецца да змен клімату

Як генафонд раслін адаптуецца да змен клімату

Работа па вывучэннi генетычных рэсурсаў раслiн у Беларусi была пачата яшчэ ў 20-я гады мiнулага стагоддзя.

Грамадства

Паэт Iван Юркiн: З жонкай упершыню пацалаваўся ў дзень вяселля 47 год таму

Паэт Iван Юркiн: З жонкай упершыню пацалаваўся ў дзень вяселля 47 год таму

Песнi на вершы Iвана Юркiна карыстаюцца вялiкай папулярнасцю. Хто не ведае гiмна гасцiннасцi нашай краiны — «Прыязджайце да нас у Беларусь»? Вось таму было цiкава пазнаёмiцца з музай паэта — яго жонкай Надзеяй Iванаўнай.