Вы тут

Хрыс­ці­ян­ская ве­ра га­ран­туе по­шу­кі сва­бо­ды


Пра гэ­та ў вы­ні­ко­вай рэ­за­лю­цыі па­ве­да­мі­лі ўдзель­ні­кі Еў­ра­пей­ска­га пра­ва­слаў­на-ка­та­ліц­ка­га фо­ру­му

Прад­стаў­ні­кі хрыс­ці­ян­скіх кан­фе­сій шу­ка­лі ад­ка­зы на пы­тан­ні ма­ра­лі, з які­мі су­ты­ка­юц­ца су­пол­кі ў су­вя­зі з куль­тур­ны­мі і ма­раль­ны­мі зме­на­мі ў Еў­ро­пе. Пас­ля вы­ступ­лен­няў свя­шчэн­на­слу­жы­це­ляў, аб­мер­ка­ван­ня і ўсе­ба­ко­ва­га раз­гля­ду праб­лем удзель­ні­кі фо­ру­му пры­ня­лі рэ­за­лю­цыю.

У вы­ні­ко­вым да­ку­мен­це прад­стаў­ні­кі ка­та­ліц­кай і пра­ва­слаў­най цэрк­ваў вы­ка­за­лі за­не­па­ко­е­насць па­ско­ра­ным пра­цэ­сам ад­чу­жэн­ня па­між Еў­ро­пай і яе хрыс­ці­ян­скі­мі ка­ра­ня­мі. На мес­цы ад­кі­ну­тай хрыс­ці­ян­скай ве­ры і ма­ра­лі ў лю­дзей уз­ні­кае па­чуц­цё пус­та­ты, якое пры­во­дзіць іх да ад­чаю і ні­гі­ліз­му. Царк­ва пра­па­ноў­вае веч­ныя каш­тоў­нас­ці, аб'­яд­ноў­ва­ю­чы ўсё ча­ла­вец­тва.

На пра­ця­гу ста­год­дзяў як на Ус­хо­дзе, так і на За­ха­дзе не­звы­чай­нае ба­гац­це куль­тур­ных да­сяг­нен­няў на кан­ты­нен­це бы­ло зда­бы­та ўкла­дам хрыс­ці­ян­скай ве­ры. «Мы пад­крэс­лі­ва­ем, што хрыс­ці­ян­ская ве­ра га­ран­туе, а не аб­мя­жоў­вае по­шу­кі сва­бо­ды і шчас­ця... Ве­ра ў Хрыс­та не ад­мя­няе раз­на­стай­нас­ці ча­ла­вец­тва. Яна аба­га­чае і спры­яе раз­віц­цю эле­мен­таў іс­ці­ны і даб­ра, якія ёсць у ча­ла­ве­чых куль­ту­рах», — га­во­рыц­ца ў рэ­за­лю­цыі.

Раз­рыў, які сён­ня іс­нуе па­між хрыс­ці­ян­ствам і пе­ра­важ­ным ­кі­рун­кам дум­кі, мае сур'­ёз­ныя на­ступ­ствы для бу­ду­чых Еў­ра­пей­скіх ін­сты­ту­таў і жыц­ця Еў­ро­пы. Сён­ня ў мно­гіх еў­ра­пей­цаў больш ня­ма ста­біль­ных ары­ен­ці­раў для фар­мі­ра­ван­ня ўлас­ных ма­раль­ных па­во­дзін і ра­зу­мен­ня, што доб­ра і што дрэн­на, та­му што жы­вуць яны, пад­па­рад­коў­ва­ю­чы­ся во­лі «свай­го аў­та­ном­на­га я».

«Як па­ста­ры, мы хо­чам нес­ці леп­шае з на­ша­га ма­раль­на­га на­ву­чан­ня на­шым пры­ха­джа­нам, а як гра­ма­дзя­не — да­нес­ці гэ­та да на­шых ура­даў і ін­сты­ту­таў Еў­ра­пей­ска­га са­ю­за... Хрыс­ці­ян­скія аб­шчы­ны мо­гуць свед­чыць аб тым, што з'яў­ля­ец­ца ка­рыс­ным для ўсіх...» — пад­крэс­ле­на ў рэ­за­лю­цыі.

Фо­рум быў ар­га­ні­за­ва­ны пры пад­трым­цы Бе­ла­рус­ка­га Эк­зар­ха­та, яго су­стар­шы­ня­мі ста­лі кар­ды­нал Пе­тэр Эр­дзё, стар­шы­ня Ра­ды біс­куп­скіх кан­фе­рэн­цый Еў­ро­пы, ар­цы­біс­куп Эс­тэр­гом­скі і Бу­да­пешц­кі, і Міт­ра­па­літ Са­сім­скі Ге­на­дзі­ус, які прад­стаў­ляе Кан­стан­ці­но­паль­скі Па­тры­яр­хат.

Чар­го­вая пля­цоў­ка для пра­вя­дзен­ня ме­ра­пры­ем­стваў бы­ла вы­бра­на па вы­ні­ках пе­ра­га­во­раў свя­шчэн­на­слу­жы­це­ляў пад­час фо­ру­му.

— На­ступ­ны фо­рум прой­дзе ў Па­ры­жы ў 2016 го­дзе. Да­ты па­куль не за­цвер­джа­ны, але пла­ну­ец­ца, што гэ­та ад­бу­дзец­ца ў каст­рыч­ні­ку ці ліс­та­па­дзе, — ска­заў Міт­ра­па­літ Са­сім­скі Ге­на­дзі­ус.

Удзель­ні­кі фо­ру­му так­са­ма вы­ка­за­лі па­дзя­ку Бе­ла­рус­ка­му Эк­зар­ха­ту Рус­кай пра­ва­слаў­най царк­вы і ка­та­ліц­кай Мін­ска-Ма­гі­лёў­скай ар­хі­дыя­цэ­зіі, ура­ду Бе­ла­ру­сі і мяс­цо­вым ор­га­нам ула­ды за гас­цін­насць і вы­дат­ны ўзро­вень ар­га­ні­за­цыі фо­ру­му.

На­тал­ля ТА­ЛІ­ВІН­СКАЯ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як задаволіць кадравы голад у сферы ІТ?

Як задаволіць кадравы голад у сферы ІТ?

Работадаўцы кажуць, што быць добрым праграмістам і ўмець пісаць код для эфектыўнай работы ўжо недастаткова.

Культура

Балельшчыкі II Еўрапейскіх гульняў ужо рэзервуюць вясковыя гатэлі

Балельшчыкі II Еўрапейскіх гульняў ужо рэзервуюць вясковыя гатэлі

«Адышоў час, калі гасцям патрэбныя былі толькі «чарка і скварка», ім ужо цікавыя музеі, культурная праграма».

Грамадства

Як працуюць сапёры?

Як працуюць сапёры?

Больш за ўсё «сюрпрызаў» з часоў Вялікай Айчыннай вайны было знойдзена ў Докшыцкім, Талачынскім, Асіповіцкім і Лагойскім раёнах.