Вы тут

Як зра­біць ад­па­чы­нак бяс­печ­ным?


Ад­па­чы­валь­ні­кам на бе­ла­рус­кіх ку­рор­тах вар­та асце­ра­гац­ца не толь­кі зладзеяў, але і... са­міх ся­бе

З на­ды­хо­дам доў­га­ча­ка­на­га се­зо­на вод­пус­каў мно­гія спя­ша­юц­ца хут­чэй па­кі­нуць ка­мен­ныя джунг­лі, удых­нуць све­жа­га па­вет­ра і на­рэш­це рас­сла­біц­ца і за­быц­ца на пра­цу. Хтось­ці ад­дае пе­ра­ва­гу да­лё­кім эк­за­тыч­ным кра­і­нам, а ка­мусь­ці па ду­шы ад­па­чы­нак у Бе­ла­ру­сі. Вось ужо шмат га­доў на слы­ху ва ўсіх ма­ляў­ні­чы ку­рорт На­рач. Сла­ву­тае во­зе­ра пры­ваб­лі­вае не толь­кі бе­ла­ру­саў, але і за­меж­ных ту­рыс­таў. На­шы экс­пер­ты рас­ка­за­лі не толь­кі пра спе­цы­фі­ку сва­ёй пра­цы на ку­рор­це, але і па­ра­і­лі, як зра­біць так, каб ад­па­чы­нак прай­шоў без вы­му­ша­ных зно­сін з прад­стаў­ні­ка­мі служ­баў пра­ва­па­рад­ку і вы­ра­та­валь­ных стан­цый.

Ві­таль Фі­лі­по­віч, пад­пал­коў­нік мі­лі­цыі, на­чаль­нік Мя­дзель­ска­га РА­УС:

— З пры­ез­дам ад­па­чы­валь­ні­каў на­сель­ніц­тва ра­ё­на, а гэ­та пры­клад­на 27 ты­сяч, па­вя­ліч­ва­ец­ца ўдвая. Што­год ра­зам з бе­ла­ру­са­мі ад­па­чы­вае ка­ля 30 ты­сяч за­меж­ні­каў. Сё­ле­та Мя­дзель­шчы­ну на­ве­да­лі ўжо больш як 10 ты­сяч за­меж­ных гас­цей. І гэ­та не ўліч­ва­ю­чы гра­ма­дзян Ра­сіі, Укра­і­ны, Літ­вы і Лат­віі. На­ша за­да­ча — ва ўза­е­ма­дзе­ян­ні з мяс­цо­вы­мі ўла­да­мі і су­пра­цоў­ні­ка­мі здраў­ніц ства­рыць лю­дзям кам­форт­ныя ўмо­вы для ад­па­чын­ку, за­бяс­пе­чыць ахо­ву гра­мад­ска­га па­рад­ку і да­рож­ную бяс­пе­ку. Боль­шасць здраў­ніц аб­ста­ля­ва­на ка­ме­ра­мі ві­дэа­на­зі­ран­ня. Да­рэ­чы, ме­на­ві­та ка­ме­ры ня­даў­на да­па­маг­лі рас­крыць се­рыю кра­дзя­жоў з гар­дэ­ро­ба ў ад­ной з уста­ноў ку­рорт­на­га па­сёл­ка На­рач. Зла­мыс­ні­ка­мі ака­за­лі­ся ўрач з су­сед­ня­га ра­ё­на і яго брат, які атрым­лі­ваў аду­ка­цыю ў прэ­стыж­най ста­ліч­най на­ву­чаль­най уста­но­ве.

Асноў­ныя зда­рэн­ні ў па­сёл­ку На­рач — ху­лі­ган­ства і кра­дзя­жы. Пры­чы­на боль­шас­ці кра­дзя­жоў — прос­тая ня­дбай­насць лю­дзей. Скла­да­насць пры рас­сле­да­ван­ні та­кіх фак­таў у тым, што па­цяр­пе­лыя, свед­кі, ды і зла­мыс­ні­кі мо­гуць быць за­меж­ні­ка­мі, і пас­ля за­кан­чэн­ня ад­па­чын­ку ўсе яны раз'­яз­джа­юц­ца па да­мах. Тым не менш за апош­нія 7 га­доў на тэ­ры­то­рыі ра­ё­на на­зі­ра­ец­ца зні­жэн­не коль­кас­ці зла­чын­стваў, учы­не­ных у гра­мад­скіх мес­цах. Ка­лі ў 2007 го­дзе іх бы­ло 97, то ў 2013-м — уся­го 33. На жаль, не­ка­то­рых на­пад­піт­ку цяг­не да ва­ды. А ў ра­ё­не ж больш як 50 азёр! Ра­зам з Асво­дам нам па­куль уда­ец­ца пра­ду­хі­ляць ня­шчас­ныя вы­пад­кі. А коль­кі тых, хто не ўмее па­во­дзіць ся­бе на пры­ро­дзе! Па­кі­да­юць смец­це, па­ляць вог­ні­шчы ў не­на­леж­ных мес­цах. Па­ва­жа­ныя гра­ма­дзя­не, вы ж пры­е­дзе­це сю­ды ад­па­чы­ваць зноў! Ня­ўжо не со­рам­на па­кі­даць пас­ля ся­бе звал­ку?

Сяр­гей Це­ляк, на­чаль­нік вы­ра­та­валь­най стан­цыі «На­рач»:

— Мы дзя­жу­рым круг­лыя су­ткі. На зме­ну звы­чай­на за­сту­па­юць тры ва­да­ла­зы, ма­та­рыст, у лет­ні час — мат­рос, ме­ды­цын­скі ра­бот­нік. Ёсць у нас і кі­роў­ца. Па­ста­ян­на вя­дзём вах­та­вае на­зі­ран­не за аква­то­ры­я­мі пля­жа. Не­ка­то­рыя ад­праў­ля­юц­ца на вод­ную пра­гул­ку з ал­ка­го­лем у су­мцы. На мой по­гляд, не­аб­ход­на пры­цяг­ваць да ад­каз­нас­ці тых, хто свя­до­ма пад­вяр­гае ся­бе не­бяс­пе­цы на ва­дзе. Па­куль мы мо­жам толь­кі па­пя­рэдж­ваць, уга­вор­ваць і ра­та­ваць. А ах­вот­ні­кам па­пла­ваць у пер­шую чар­гу хо­чац­ца па­жа­даць быць піль­ны­мі і цвя­ро­за ацэнь­ваць сі­ту­а­цыю. Пло­шча во­зе­ра На­рач — ка­ля 80 квад­рат­ных кі­ла­мет­раў. Ана­маль­ны па­ры­віс­ты ве­цер і на­ват град для на­ша­га ра­ё­на не рэд­касць. Бач­насць з бе­ра­га мо­жа быць ну­ля­вая, і вы­ра­та­валь­ні­кі ў та­кіх умо­вах не ма­юць маг­чы­мас­ці ад­соч­ваць пе­ра­соў­ван­не лод­кі. Та­му раю ўсім, акра­мя ка­мі­зэль­кі, вы­ра­та­валь­на­га кру­га і ад­ліў­но­га чар­па­ка, аба­вяз­ко­ва браць з са­бой ма­біль­ны тэ­ле­фон, па­пя­рэд­не яго за­ра­дзіў­шы, і ў вы­пад­ку НЗ тэ­ле­фа­на­ваць у служ­бу вы­ра­та­ван­ня або ў мі­лі­цыю.

Анд­рэй Куп­рэ­віч, ма­ёр мі­лі­цыі, ін­спек­тар ДПС АГАІ Мя­дзель­ска­га РА­УС:

— З па­чат­ку го­да ў ра­ё­не ўжо пяць ча­ла­век па­зба­ві­лі­ся сва­іх аў­то за кі­ра­ван­не ў п'я­ным вы­гля­дзе. Ад­нак больш час­тыя па­ру­шэн­ні — пе­ра­вы­шэн­не хут­ка­сці і аб­гон у за­ба­ро­не­ных мес­цах. Да­лё­ка не ўсе па­сяб­ра­ва­лі з флі­ке­рам. Дроб­ныя па­ру­шэн­ні ПДР у ку­рорт­най зо­не рэ­гу­ляр­ныя, асаб­лі­ва лю­дзі іг­на­ру­юць пра­ві­лы пар­коў­кі і ста­ян­кі ля азёр. Пер­ша­па­чат­ко­ва мы лю­дзей вет­лі­ва про­сім ада­гнаць транс­парт і пар­ка­вац­ца ў да­зво­ле­ных мес­цах. Ка­лі не дзей­ні­чае — да­па­ма­гае эва­ку­а­тар. Праб­ле­ма аб­васт­ра­ец­ца ў вы­хад­ныя дні, ка­лі пры­ток ма­шын па­вя­ліч­ва­ец­ца.

Воль­га ЧАМ­КО, Аляк­сандр МАР­ЧАН­КА.

Выбар рэдакцыі

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.

Грамадства

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Настаўнікі ўпэўнены: ці будуць вучні чытаць, у многім залежыць ад іх саміх. 

Эканоміка

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Однако наша страна надеется, что это временные трудности.

Грамадства

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Дзяржаўным органам і іншым арганізацыям даручана кіравацца палажэннямі канцэпцыі ў практычнай дзейнасці.