Вы тут

Паштоўка збліжае кантыненты


У ЗША па іні­цы­я­ты­ве Мі­ніс­тэр­ства за­меж­ных спраў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь пра­хо­дзіць прэ­зен­та­цыя аў­тар­ска­га пра­ек­та фі­ла­кар­тыс­та Ула­дзі­мі­ра Лі­ха­дзе­да­ва.

У мі­ну­лую ня­дзе­лю ў ме­жах ура­чыс­та­га схо­ду, пры­све­ча­на­га 70-год­дзю вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў у Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не, ад­бы­ла­ся прэ­зен­та­цыя аль­бо­ма «Сі­на­го­гі» — пер­ша­га ў се­рыі фі­ла­кар­тыч­ных аль­бо­маў з цык­ла «У по­шу­ках стра­ча­на­га». У гэ­ты ж дзень ка­лек­цы­я­нер па­зна­ё­міў чле­наў су­пол­кі крым­скіх та­тар у Нью-Ёр­ку з аль­бо­мам «Бе­ла­русь і му­суль­ман­скі свет». А сён­ня ў са­цы­яль­на-куль­тур­ным цэнт­ры «Фі­нікс» у Бал­ты­ма­ры Ула­дзі­мір Лі­ха­дзе­даў рас­ка­жа пра сам пра­ект, шмат­га­до­вую ра­бо­ту над ім на ста­рон­ках га­зет «СБ. Бе­ла­русь се­год­ня», «Го­лас Ра­дзі­мы», «Звяз­да», «Лі­та­ра­ту­ра і мас­тац­тва», ча­со­пі­саў «Бе­ла­русь», «Ма­ла­досць».

Прой­дуць і ін­шыя ме­ра­пры­ем­ствы, якія ў ЗША ар­га­ні­за­ва­ла Па­соль­ства Бе­ла­ру­сі. Ся­род іх — і прэ­зен­та­цыя ня­даў­на вы­да­дзе­на­га ў Вы­да­вец­кім до­ме «Звяз­да« аль­бо­ма са ста­ры­мі паш­тоў­ка­мі «Па­да­рож­жа ў ча­се» ў Біб­лі­я­тэ­цы Кан­грэ­са ЗША. Да­рэ­чы, у гэ­тай сла­ву­тай скарб­ні­цы за­хоў­ва­юц­ца і ін­шыя вы­дан­ні «Звяз­ды», пры­све­ча­ныя ста­рым паш­тоў­кам.

Мі­ко­ла Бер­леж.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Арэнда жылля. Хоць «мядзведжы кут», абы з выгодамі і пральнай машынай

Арэнда жылля. Хоць «мядзведжы кут», абы з выгодамі і пральнай машынай

Гэтая вясной многія хацелі самаізалявацца на прыродзе.

Грамадства

Дарогамі Славы. Кулямётчык і мінамётчык

Дарогамі Славы. Кулямётчык і мінамётчык

З сапраўднымі легендамі мінулай вайны Паўлам Рубісам і Віктарам Вятошкіным мне пашчасціла сустрэцца ў майскія дні восемдзесят дзявятага года.