Вы тут

Паштоўка збліжае кантыненты


У ЗША па іні­цы­я­ты­ве Мі­ніс­тэр­ства за­меж­ных спраў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь пра­хо­дзіць прэ­зен­та­цыя аў­тар­ска­га пра­ек­та фі­ла­кар­тыс­та Ула­дзі­мі­ра Лі­ха­дзе­да­ва.

У мі­ну­лую ня­дзе­лю ў ме­жах ура­чыс­та­га схо­ду, пры­све­ча­на­га 70-год­дзю вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў у Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не, ад­бы­ла­ся прэ­зен­та­цыя аль­бо­ма «Сі­на­го­гі» — пер­ша­га ў се­рыі фі­ла­кар­тыч­ных аль­бо­маў з цык­ла «У по­шу­ках стра­ча­на­га». У гэ­ты ж дзень ка­лек­цы­я­нер па­зна­ё­міў чле­наў су­пол­кі крым­скіх та­тар у Нью-Ёр­ку з аль­бо­мам «Бе­ла­русь і му­суль­ман­скі свет». А сён­ня ў са­цы­яль­на-куль­тур­ным цэнт­ры «Фі­нікс» у Бал­ты­ма­ры Ула­дзі­мір Лі­ха­дзе­даў рас­ка­жа пра сам пра­ект, шмат­га­до­вую ра­бо­ту над ім на ста­рон­ках га­зет «СБ. Бе­ла­русь се­год­ня», «Го­лас Ра­дзі­мы», «Звяз­да», «Лі­та­ра­ту­ра і мас­тац­тва», ча­со­пі­саў «Бе­ла­русь», «Ма­ла­досць».

Прой­дуць і ін­шыя ме­ра­пры­ем­ствы, якія ў ЗША ар­га­ні­за­ва­ла Па­соль­ства Бе­ла­ру­сі. Ся­род іх — і прэ­зен­та­цыя ня­даў­на вы­да­дзе­на­га ў Вы­да­вец­кім до­ме «Звяз­да« аль­бо­ма са ста­ры­мі паш­тоў­ка­мі «Па­да­рож­жа ў ча­се» ў Біб­лі­я­тэ­цы Кан­грэ­са ЗША. Да­рэ­чы, у гэ­тай сла­ву­тай скарб­ні­цы за­хоў­ва­юц­ца і ін­шыя вы­дан­ні «Звяз­ды», пры­све­ча­ныя ста­рым паш­тоў­кам.

Мі­ко­ла Бер­леж.

 

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

...Гэты вясковец быў вельмі шчыры працаўнік, да таго ж ніколі не квапіўся на чужое, нават на калгаснае

Грамадства

Чаму 14 лістапада варта лічыць днём яднання?

Чаму 14 лістапада варта лічыць днём яднання?

З прапанаваных для абмеркавання дат, адна з якіх можа стаць Днём народнага адзінства — 14 лістапада.

Грамадства

Анёл па імені Алена. Як прадпрымальніца стала сацработнікам

Анёл па імені Алена. Як прадпрымальніца стала сацработнікам

Сацыяльны работнік тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнай абароны насельніцтва Маскоўскага раёна Мінска Алена Сцепаненка працуе на сваім месцы каля двух гадоў.