Вы тут

Сем разоў адмерай, перш чым уклас­ці грошы...


Ма­дэр­ні­за­цыя пра­мыс­ло­вас­ці, ства­рэн­не но­вых вы­твор­час­цяў па­він­ны аба­пі­рац­ца на дак­лад­ны біз­нес-план і мар­ке­тын­га­выя да­сле­да­ван­ні па вы­ву­чэн­ні рын­ку. Так бы мо­віць, трэ­ба сем ра­зоў ад­ме­раць, перш чым на­кі­ра­ваць срод­кі (і асаб­лі­ва бюд­жэт­ныя) на рэа­лі­за­цыю ін­вес­ты­цый­на­га пра­ек­та. У ад­ка­зе за гэ­та не толь­кі кі­раў­ні­кі прад­пры­ем­стваў, але і ад­па­вед­ныя ўлад­ныя струк­ту­ры, пад­крэс­ліў стар­шы­ня Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Ула­дзі­мір КРАЎ­ЦОЎ на прэс-кан­фе­рэн­цыі для жур­на­ліс­таў мяс­цо­вых і рэс­пуб­лі­кан­скіх СМІ ў Сло­ні­ме.

У 2012 го­дзе на лід­скім прад­пры­ем­стве «Ко­нус» за­вяр­шы­лі буй­ны ін­вес­ты­цый­ны пра­ект, у які ўкла­дзе­на 200 міль­яр­даў руб­лёў дзяр­жаў­ных срод­каў. Ад­нак мэ­ты (ахо­ва буй­на­га­ба­рыт­ных ме­та­ла­кан­струк­цый ме­та­дам га­ра­ча­га ацын­ка­ван­ня) па­куль так і не да­сяг­ну­лі. Пры­чы­на — у да­пу­шча­ных па­мыл­ках на ста­дыі рас­пра­цоў­кі біз­нес-пла­на пра­ек­та, фар­маль­ным па­ды­хо­дзе да мар­ке­тын­га­вых да­сле­да­ван­няў па вы­ву­чэн­ні рын­ку. Акра­мя та­го, за­зна­ча­юць у Ка­мі­тэ­це дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю Гро­дзен­скай воб­лас­ці, асоб­ныя прад­пры­ем­ствы яшчэ на пер­ша­па­чат­ко­вым эта­пе фар­мі­ра­ван­ня пла­наў ма­дэр­ні­за­цыі не­на­леж­ным чы­нам па­ды­хо­дзяць да раз­лі­ку па­трэб­ных для гэ­та­га рэ­сур­саў. Кі­да­юц­ца за­яў­ляць аб'­ёмы на ма­дэр­ні­за­цыю, а по­тым вы­свят­ля­ец­ца, што не ха­пае і фі­нан­са­вых срод­каў, і маг­чы­мас­цяў для іх асва­ен­ня.

Пры гэ­тым на Гро­дзен­шчы­не ня­ма­ла пры­кла­даў эфек­тыў­на­га ін­вес­та­ван­ня ў вы­пуск но­вай пра­дук­цыі. На­прык­лад, у Ваў­ка­выс­кім ААТ «Бел­лакт» на­ла­дзі­лі вы­твор­часць вад­ка­га дзі­ця­ча­га хар­ча­ван­ня і ў вы­гля­дзе па­сты. На На­ва­груд­скім він­за­во­дзе рэа­лі­за­ва­лі пра­ект па вы­твор­час­ці і раз­лі­ве ў ПЭТ-бу­тэль­ку ква­су без­ал­ка­голь­ных на­по­яў на асно­ве ры­са­ва­га гры­ба. А ў Сло­ні­ме на пло­шчах бы­ло­га аў­та­ра­монт­на­га за­во­да па­спя­хо­ва раз­ві­ва­ец­ца прад­пры­ем­ства «Бе­лЕфп­ласт», чыя пра­дук­цыя (про­філь ПВХ) ужо за­па­тра­ба­ва­на не толь­кі ў на­шай кра­і­не, але і ідзе на экс­парт. У блі­жэй­шай перс­пек­ты­ве на гэ­тым бе­ла­рус­кім прад­пры­ем­стве з удзе­лам за­меж­на­га ка­пі­та­лу пла­ну­юць удвая (да 100 ча­ла­век) па­вя­лі­чыць коль­касць ра­бо­чых мес­цаў.

Усім эфек­тыў­ным, ак­ту­аль­ным пра­ек­там бу­дзе ака­за­на дзейс­ная пад­трым­ка, за­зна­чыў Ула­дзі­мір Краў­цоў. Пры­чым гэ­та ты­чыц­ца не толь­кі эка­но­мі­кі. Прэс-кан­фе­рэн­цыя пра­хо­дзі­ла ў гіс­та­рыч­ным бу­дын­ку бы­ло­га На­род­на­га до­ма, гас­па­да­ром яко­га ця­пер з'яў­ля­ец­ца Сло­нім­скі дра­ма­тыч­ны тэ­атр. За срод­кі аб­лас­ной ін­вес­ты­цый­най пра­гра­мы і ра­ён­на­га бюд­жэ­ту (уво­гу­ле ка­ля 22 міль­яр­даў руб­лёў) паў­раз­бу­ра­ны бу­ды­нак не прос­та ад­ноў­ле­ны з за­ха­ван­нем гіс­та­рыч­ных фраг­мен­таў, а на су­час­ным узроў­ні асна­шча­ны не­аб­ход­ны­мі па­мяш­кан­ня­мі і аб­ста­ля­ван­нем для тэ­ат­раль­най тру­пы.

Дру­гое жыц­цё ча­кае і Скі­дзель, які бу­дзе го­ра­дам-спа­да­рож­ні­кам аб­лас­но­га цэнт­ра. Пра­ект па­ві­нен быць пад­рых­та­ва­ны да кан­ца пер­ша­га квар­та­ла на­ступ­на­га го­да. Ула­дзі­мір Краў­цоў па­ве­да­міў, што ця­пер улад­ныя струк­ту­ры пра­цу­юць над кан­цэп­цы­яй раз­віц­ця Скі­дзе­ля (эка­но­мі­ка, са­цы­яль­ная сфе­ра, бу­даў­ніц­тва жыл­ля, транс­парт­ная інф­ра­струк­ту­ра) і за­пра­сіў усіх за­ці­каў­ле­ных гра­ма­дзян вы­ка­заць свае дум­кі і пра­па­но­вы.

Стар­шы­ня абл­вы­кан­ка­ма па­ве­да­міў, што ста­віц­ца за­да­ча па­вя­лі­чыць экс­парт сель­ска­гас­па­дар­чай пра­дук­цыі. Маг­чы­мас­ці для гэ­та­га ёсць — і вы­раб­ляць яе, і пе­ра­пра­цоў­ваць. Дня­мі ў Пры­ня­мон­ні рас­пач­нец­ца ўбор­ка азі­мых куль­тур — рап­су і яч­ме­ню. Воб­ласць пла­нуе атры­маць сё­ле­та 1,6 міль­ё­на тон збож­жа ў свір­на­вай ва­зе, 2 міль­ё­ны тон цук­ро­вых бу­ра­коў. Так­са­ма на па­рад­ку дня аграр­ні­каў і мяс­цо­вых ор­га­наў ула­ды — па­вы­сіць эфек­тыў­насць ра­бо­ты комп­лек­саў, па­бу­да­ва­ных у рам­ках дзяр­жаў­най пра­гра­мы раз­віц­ця ма­лоч­най га­лі­ны, да­лей­шая ма­дэр­ні­за­цыя мя­са­пе­ра­пра­цоў­чых прад­пры­ем­стваў. Бу­дзе вы­ра­шац­ца і звя­за­ная з АЧС праб­ле­ма ска­ра­чэн­ня па­га­лоўя сві­ней. Па­стаў­ле­на за­да­ча ад­на­віць у воб­лас­ці вы­твор­часць сві­ні­ны на ўзроў­ні, які быў да на­шэс­ця гэ­та­га за­хвор­ван­ня, для ча­го, у пры­ват­нас­ці, ад­ра­ман­та­ва­ны і бу­дуць за­дзей­ні­ча­ны дзве фер­мы ў Ка­рэ­ліц­кім ра­ё­не.

Што ж ты­чыц­ца бу­даў­ніц­тва жыл­ля, то на Гро­дзен­шчы­не ця­пер ня­ма ні­вод­на­га праб­лем­на­га до­ма, які бу­ду­ец­ца з пе­ра­вы­шэн­нем нар­ма­тыў­на­га тэр­мі­ну. Уво­гу­ле за­пла­на­ва­на па­бу­да­ваць сё­ле­та 660 ты­сяч квад­рат­ных мет­раў жыл­ля. Пры гэ­тым воб­ласць пер­шай у кра­і­не рас­па­ча­ла жыл­лё­вае бу­даў­ніц­тва па сіс­тэ­ме дзяр­жаў­на­га за­ка­зу, ка­лі бу­дуе УКБ вы­кан­ка­ма, а атры­маль­ні­кі ква­тэр пад­клю­ча­юц­ца на апош­няй ста­дыі. Тры та­кія да­мы ўжо ўве­дзе­ны ў экс­плу­а­та­цыю, а ўво­гу­ле па дзярж­за­ка­зе пла­ну­ец­ца па­бу­да­ваць 37 шмат­ква­тэр­ных да­моў.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Магілёўскі прадпрымальнік — пра вытворчасць на перыферыі і адказнасць перад сабой і людзьмі

Магілёўскі прадпрымальнік — пра вытворчасць на перыферыі і адказнасць перад сабой і людзьмі

Сідаравічы — невялікі аграгарадок паміж Магілёвам і Быхавам. Менавіта тут знаходзіцца вядомая ў Магілёўскім раёне фермерская гаспадарка Сяргея Куцанава.

Грамадства

Ігар Карпенка: Адукацыя — гарант сацыяльнай стабільнасці ў грамадстве

Ігар Карпенка: Адукацыя — гарант сацыяльнай стабільнасці ў грамадстве

Аб прыярытэтах у адукацыі, вопыце работы ва ўмовах пандэміі каранавіруса і ідэалагічным складніку ў выхаванні мы задалі пытанні міністру адукацыі нашай краіны Ігару Карпенку.

Жыллё

Пажылыя людзі не могуць пераехаць з аварыйнага жылля у нармальнае. Чаму?

Пажылыя людзі не могуць пераехаць з аварыйнага жылля у нармальнае. Чаму?

Дом №76 па вул. Валгаградскай у Мінску быў прызнаны аварыйным яшчэ ў нулявых.

Грамадства

Cтаршыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў Андрэй Бугроў пра тое, як будзе развівацца сталіца

Cтаршыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў Андрэй Бугроў пра тое, як будзе развівацца сталіца

На VІ Усебеларускім народным сходзе тэме развіцця Мінска на наступныя пяць гадоў было аддадзена шмат увагі.