Вы тут

Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра


Бе­ла­русь бы­ла пер­шай у све­це кра­і­най, якая ства­ры­ла Му­зей Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Учо­ра ў Мін­ску ад­крыў­ся яго но­вы бу­ды­нак.

Ад­ной з клю­ча­вых па­дзей свят­ка­ван­ня 70-год­дзя вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў ста­ла ад­крыц­цё но­ва­га бу­дын­ка Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га му­зея гіс­то­рыі Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны ў Мін­ску. У цы­ры­мо­ніі ад­крыц­ця, якая ад­бы­ла­ся ўчо­ра, пры­ня­лі ўдзел Прэ­зі­дэн­ты Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка і Ула­дзі­мір Пу­цін.

с­ка «Мінск — го­рад-ге­рой», дзе яго ві­таў кі­раў­нік бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы. За­тым прэ­зі­дэн­ты ра­зам пад­ня­лі­ся па лес­ві­цы да абел­іс­ка і ўскла­лі да яго пад­нож­жа бу­ке­ты кве­так.

У му­зеі лі­да­ры дзвюх кра­ін азна­ё­мі­лі­ся з экс­па­зі­цы­яй, па­гу­та­ры­лі з ве­тэ­ра­на­мі.

У вы­ступ­лен­ні на цы­ры­мо­ніі ад­крыц­ця но­ва­га бу­дын­ка му­зея Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­крэс­ліў, што ў Бе­ла­ру­сі вель­мі вы­со­ка цэ­няць факт пры­сут­нас­ці Прэ­зі­дэн­та Ра­сіі — кі­раў­ні­ка брат­няй дзяр­жа­вы, са­ма­га блі­жэй­ша­га і на­дзей­на­га са­юз­ні­ка — на гэ­тым па­мят­ным ме­ра­пры­ем­стве. «Ме­на­ві­та ра­зам з вя­лі­кай Ра­сі­яй, з брат­нім рус­кім на­ро­дам мы зда­бы­лі тую цяж­кую, але вель­мі па­трэб­ную Вя­лі­кую Пе­ра­мо­гу. Сім­ва­ліч­на, што мы ад­кры­ва­ем гэ­ты свя­ты храм па­мя­ці ра­зам. Гэ­та бы­ла на­ша агуль­ная вай­на. Гэ­та бы­ла на­ша агуль­ная пе­ра­мо­га, і та­кой яна за­ста­нец­ца навечна», — пад­крэс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Ня­гле­дзя­чы на аку­па­цыю ў га­ды Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, бе­ла­ру­сы за­ста­лі­ся не­па­ко­ра­ным на­ро­дам, за­явіў Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі. «Га­лоў­ны ўдар гіт­ле­раў­цаў прый­шоў­ся на Маск­ву праз на­шу Бе­ла­русь. Бяс­страш­ныя аба­рон­цы Брэсц­кай крэ­пас­ці і Ма­гі­лё­ва, ге­роі Мінск­ага пад­пол­ля і бе­ла­рус­кія пар­ты­за­ны — усе яны ра­зу­ме­лі сваю праў­ду ў ба­раць­бе з агрэ­са­рам і муж­на зма­га­лі­ся, не шка­ду­ю­чы ўлас­на­га жыц­ця».

Прэ­зі­дэнт пад­крэс­ліў, што бе­ла­рус­кі на­род за­пла­ціў за Пе­ра­мо­гу са­мую вы­со­кую ца­ну: «Кож­ны трэ­ці за­гі­ну­лы жы­хар Бе­ла­ру­сі, сот­ні ты­сяч вяз­няў канц­ла­ге­раў, ты­ся­чы раз­бу­ра­ных га­ра­доў і спа­ле­ных вё­сак — та­кая страш­ная ца­на на­шай сва­бо­ды».

«Мы глы­бо­ка ша­ну­ем агуль­ны ле­та­піс ге­ра­із­му і подз­ві­гаў са­вец­ка­га на­ро­да. Га­на­рым­ся тым, што бе­ла­ру­сы пля­чом да пля­ча з рус­кі­мі, укра­ін­ца­мі, азер­бай­джан­ца­мі, ар­мя­на­мі, ка­за­ха­мі і ін­шы­мі на­ро­да­мі СССР ад­ста­я­лі Маск­ву, аба­ра­ня­лі Ле­нін­град, удзель­ні­ча­лі ў Ста­лін­град­скай біт­ве, на Кур­скай ду­зе і ў стра­тэ­гіч­най апе­ра­цыі «Баг­ра­ці­ён», якая вы­зва­лі­ла Бе­ла­русь», — ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы пад­крэс­ліў, што не­ўмі­ру­чыя сло­вы кня­зя Аляк­санд­ра Не­ўска­га «Не ў сі­ле Бог, а ў праў­дзе» з'яў­ля­юц­ца клю­чом да ра­зу­мен­ня вы­то­каў Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі ў біт­ве з фа­шысц­кі­мі за­хоп­ні­ка­мі, удзел у якой пры­ма­лі ўсе на­ро­ды Са­вец­ка­га Са­ю­за.

«Ме­на­ві­та па­ра­жэн­не гіт­ле­раў­цаў на Ус­ход­нім фрон­це вы­зна­чы­ла зы­ход Дру­гой су­свет­най вай­ны, а за­тым і ўсё пас­ля­ва­ен­нае све­та­ўлад­ка­ван­не. І гэ­та праў­да! Зда­ва­ла­ся б, за­ход­нія дзяр­жа­вы па­він­ны ша­на­ваць унё­сак на­шых на­ро­даў у Вя­лі­кую Пе­ра­мо­гу, ад­нак за­мест удзяч­нас­ці ад іх мы ба­чым па­гард­лі­вы дык­тат і санк­цыі. І гэ­та, на жаль, так­са­ма праў­да!» — ад­зна­чыў бе­ла­рус­кі лі­дар.

«Са­праўд­ную па­гар­ду ў на­шых лю­дзей вы­клі­кае ад­кры­тая хлус­ня пра вай­ну, ка­лі роз­ныя псеў­да­гіс­то­ры­кі вы­стаў­ля­юць здрад­ні­каў ге­ро­я­мі, а за­хоп­ні­каў — вы­зва­лі­це­ля­мі, ка­лі яны бес­са­ром­на пе­ра­крой­ва­юць гіс­то­рыю пад кан­крэт­ны па­лі­тыч­ны за­каз і спра­бу­юць скрас­ці ў на­ша­га на­ро­да Вя­лі­кую Пе­ра­мо­гу. Та­кім ма­ра­дзё­рам мы да­ва­лі і бу­дзем да­ваць ра­шу­чы ад­пор, ад­стой­ва­ю­чы гэ­ты най­важ­ней­шы гіс­та­рыч­ны зда­бы­так. І ў гэ­тай вай­не су­праць ма­ра­дзё­раў мы так­са­ма бу­дзем ра­зам», — пад­крэс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка асаб­лі­ва ад­зна­чыў, што Бе­ла­русь заў­сё­ды бы­ла су­праць ска­жэн­ня праў­ды пра вай­ну і ста­ла пер­шай у све­це кра­і­най, якая ства­ры­ла Му­зей Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Ра­шэн­не аб яго ства­рэн­ні бы­ло пры­ня­та ў адзін з са­мых цяж­кіх пе­ры­я­даў вай­ны, ка­лі Бе­ла­русь зна­хо­дзі­ла­ся пад аку­па­цы­яй. «Якой жа моц­най і не­па­хіс­най бы­ла ве­ра лю­дзей у пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра!» — за­ў-
ва­жыў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Прэ­зі­дэнт па­дзя­ка­ваў ар­хі­тэк­та­раў, бу­даў­ні­коў, су­пра­цоў­ні­каў му­зея і ўсіх тых, хто пры­маў удзел у ства­рэн­ні гэ­та­га хра­ма на­род­най па­мя­ці. «Яго ад­каз­ная мі­сія — да­нес­ці бу­ду­чым па­ка­лен­ням усю праў­ду пра вай­ну», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­ра­са­ваў цёп­лыя сло­вы па­дзя­кі ве­тэ­ра­нам за вя­лі­кі подз­віг. «Мы зро­бім усё маг­чы­мае, каб но­выя па­ка­лен­ні ні­ко­лі не за­бы­лі­ся аб са­праўд­ных ге­ро­ях Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны», — за­пэў­ніў бе­ла­рус­кі лі­дар.

У сваю чар­гу Ула­дзі­мір Пу­цін ад­зна­чыў, што бе­ла­рус­кі на­род у га­ды Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны па­ка­заў прык­лад са­ма­ах­вяр­нас­ці і шчы­рай лю­бо­ві да Ра­дзі­мы. «Мы схі­ля­ем­ся пе­рад муж­нас­цю і во­ляй бе­ла­рус­ка­га на­ро­да», — пад­крэс­ліў ра­сій­скі Прэ­зі­дэнт.

Ула­дзі­мір Пу­цін па­він­ша­ваў ве­тэ­ра­наў, пра­цаў­ні­коў ты­лу і «ўвесь бра­тэр­скі бе­ла­рус­кі на­род» з 70-год­дзем вы­зва­лен­ня ад гіт­ле­раў­скай аку­па­цыі і Днём Не­за­леж­нас­ці. Ён так­са­ма ад­зна­чыў, што Бе­ла­русь пе­ра­жы­ла цяж­кую аку­па­цыю, зве­да­ла ўсе жа­хі вай­ны, жорст­касць на­цыз­му. «Мы па­мя­та­ем тра­ге­дыю Ха­ты­ні, ін­шых бе­ла­рус­кіх вё­сак, спа­ле­ных ра­зам з жы­ха­ра­мі», — ска­заў Ула­дзі­мір Пу­цін.

Прэ­зі­дэнт Ра­сіі на­га­даў, што больш за 1,3 млн ура­джэн­цаў Бе­ла­ру­сі зма­га­лі­ся на фран­тах Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, а звыш 400 — ста­лі Ге­ро­я­мі Са­вец­ка­га Са­ю­за. Акра­мя та­го, вя­ла­ся ба­раць­ба ў ты­ле во­ра­га. «Пар­ты­зан­скі рух Бе­ла­ру­сі, у якім зма­га­лі­ся лю­дзі роз­ных на­цы­я­наль­нас­цяў, стаў сім­ва­лам на­род­на­га ге­ра­із­му», — пад­крэс­ліў Ула­дзі­мір Пу­цін, на­га­даў­шы, што ме­на­ві­та ў гэ­тыя дні 70 га­доў та­му пар­ты­за­ны пры­ма­лі ўдзел ра­зам з са­вец­кі­мі вой­ска­мі ў ле­ген­дар­най апе­ра­цыі «Баг­ра­ці­ён».

«Гэ­тая пе­ра­мож­ная біт­ва — ад­на з най­буй­ней­шых у гіс­то­рыі Дру­гой су­свет­най вай­ны. Яна пра­дэ­ман­стра­ва­ла та­лент пал­ка­вод­цаў, муж­насць сал­дат і афі­цэ­раў. Увесь свет уба­чыў, што та­кую ар­мію — на­шу ар­мію — пе­ра­маг­чы нель­га», — ска­заў Прэ­зі­дэнт Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі. «Блі­жэй ста­ла пе­ра­мо­га ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не, на­ша агуль­ная пе­ра­мо­га, за якую на­ро­ды Са­вец­ка­га Са­ю­за за­пла­ці­лі вя­лі­кую ца­ну», — да­даў ра­сій­скі лі­дар.

Ён ад­зна­чыў, што ме­на­ві­та та­му так бе­раж­лі­ва за­хоў­ва­ец­ца па­мяць пра тыя па­дзеі. Ула­дзі­мір Пу­цін па­зі­тыў­на аца­ніў факт ад­крыц­ця но­ва­га бу­дын­ка му­зея гіс­то­рыі Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны ў Мін­ску: «Гэ­та са­праўд­ны пом­нік не­смя­рот­на­му подз­ві­гу на­шых прод­каў і на­шых су­ай­чын­ні­каў, усім, хто зма­гаў­ся з фа­шыз­мам». Ён так­са­ма ад­зна­чыў, што экс­па­зі­цыі му­зея бу­дуць спры­яць вы­ха­ван­ню пад­рас­та­ю­ча­га па­ка­лен­ня, якое па­він­на раў­няц­ца на са­праўд­ных ге­ро­яў, якія аба­ра­ні­лі сваю Ра­дзі­му і ад­ста­я­лі сва­бо­ду. «Вель­мі важ­на вы­хоў­ваць у мо­ла­дзі ка­тэ­га­рыч­нае не­пры­ман­не са­міх ідэй на­цыз­му, каб ён больш ні­дзе і ні­ко­лі не пад­няў га­ла­ву», — асоб­на ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт Ра­сіі.

Ула­дзі­мір Пу­цін на­га­даў, што ў бу­ду­чым го­дзе бу­дзе ад­зна­чац­ца 70-год­дзе Пе­ра­мо­гі ў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не. «Бе­ла­русь у якас­ці стар­шы­ні СНД уно­сіць вя­лі­кі ўклад у пад­рых­тоў­ку да юбі­лей­ных ме­ра­пры­ем­стваў на пра­сто­ры Са­друж­нас­ці. Бу­дзем і да­лей цес­на ка­ар­ды­на­ваць пла­ны па ар­га­ні­за­цыі ўра­чыс­тас­цяў з бе­ла­рус­кі­мі сяб­ра­мі. На­шы баць­кі і дзя­ды пе­ра­маг­лі, та­му што бы­лі ра­зам», — ска­заў ра­сій­скі Прэ­зі­дэнт.

Так­са­ма ён ад­зна­чыў, што Ра­сія і Бе­ла­русь пра­цяг­нуць ума­цоў­ваць доб­ра­су­сед­скія су­вя­зі ў рам­ках Са­юз­най дзяр­жа­вы. Больш за тое, но­выя вя­лі­кія маг­чы­мас­ці для па­глыб­лен­ня ўза­е­ма­ад­но­сін дае да­га­вор аб ЕА­ЭС.

«Пе­ра­ка­на­ны, ста­біль­насць і роск­віт на­шых кра­ін, адзін­ства на­ро­даў Ра­сіі і Бе­ла­ру­сі — ме­на­ві­та тое, за што зма­га­лі­ся і пра што ма­ры­лі ге­роі Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Ня­хай слаў­ныя тра­ды­цыі бра­тэр­ства, уза­е­ма­да­па­мо­гі, адзін­ства бу­дуць і да­лей слу­жыць на­дзей­най ас­но­вай для раз­віц­ця ра­сій­ска-бе­ла­рус­кіх су­вя­зяў і са­юз­ных ад­но­сін», — рэ­зю­ма­ваў Ула­дзі­мір Пу­цін.

Прэ­зі­дэнт Ра­сіі зра­біў за­піс у кні­зе га­на­ро­вых гас­цей му­зея. «Экс­па­зі­цыя ні­ко­га не мо­жа па­кі­нуць абы­яка­вым. Яна рас­па­вя­дае пра ге­ро­яў, якія ад­ста­я­лі сва­бо­ду і не­за­леж­насць Ра­дзі­мы, пра не­ўмі­ру­чы подз­віг во­і­наў, пар­ты­зан, пра­цаў­ні­коў ты­лу. Ад усёй ду­шы дзя­кую ка­лек­ты­ву му­зея за ва­шу вель­мі па­трэб­ную і ка­рыс­ную пра­цу», — га­во­рыц­ца ў за­пі­се. Прэ­зі­дэнт Ра­сіі пад­нёс у дар му­зею пе­ры­ё­ды­ку, пры­све­ча­ную вы­зва­лен­ню Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў.

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка так­са­ма зра­біў за­піс у кні­зе га­на­ро­вых гас­цей, у якім пад­крэс­лі­ва­ец­ца, што ад­крыц­цё аб­ноў­ле­на­га му­зея з'яў­ля­ец­ца зна­кам па­дзя­кі і па­ва­гі да ге­ро­яў Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі.

Пад­час ад­крыц­ця но­ва­га бу­дын­ка му­зея ў пры­сут­нас­ці Прэ­зі­дэн­таў Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі так­са­ма ад­бы­ла­ся ўра­чыс­тая цы­ры­мо­нія пе­ра­да­чы па­мят­на­га мя­ча «Го­ра­ду-ге­рою Мін­ску» з се­рыі па­да­рун­ка­вай зброі «Меч Пе­ра­мо­гі». Меч «Го­ра­ду-ге­рою Мін­ску» вы­раб­ле­ны аў­тар­скім ка­лек­ты­вам Зла­та­ус­таў­скай збро­е­вай кам­па­ніі. Фор­май і змес­там гэ­та па­да­рун­ка­вая зброя сім­ва­лі­зуе ня­злом­ны дух, згур­та­ва­насць і ге­ра­ізм са­вец­ка­га на­ро­да ў га­ды Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Пла­ну­ец­ца, што меч зой­ме па­чэс­нае мес­ца ў экс­па­зі­цыі му­зея.

-------

У хо­дзе су­стрэ­чы двух прэ­зі­дэн­таў у Мін­ску Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­зваў пры­езд Ула­дзі­мі­ра Пу­ці­на ў Бе­ла­русь у гэ­тыя свя­точ­ныя дні сім­ва­ліч­ным. «Гэ­та сім­ва­лі­зуе на­ша адзін­ства, свед­чыць пра тое, што мы як бы­лі та­ды ра­зам, так і заў­сё­ды бу­дзем ра­зам, — ска­заў Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі. — Мы вель­мі цэ­нім ваш пры­езд у гэ­тыя свя­точ­ныя дні. Ня­хай і цяж­кія бы­лі ча­сы, але ўсё-та­кі пе­ра­мо­га пас­ля ўсіх цяж­кас­цяў бы­ла жа­да­ная і агуль­ная».

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­дзя­ка­ваў Ула­дзі­мі­ру Пу­ці­ну за пры­езд, а так­са­ма за да­па­мо­гу і пад­трым­ку, якія аказ­ва­юц­ца кра­і­не і эка­но­мі­цы. «Мы гэ­та па­мя­та­ем, і па­вер­це, што па­во­лі і Ра­сія, і Бе­ла­русь з су­свет­на­га кры­зі­су вы­хо­дзяць. Мы ста­нем на но­гі і, упэў­не­ны, эка­на­міч­на бу­дзем яшчэ мац­ней­шы­мі», — пад­крэс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар.

У сваю чар­гу Прэ­зі­дэнт Ра­сіі па­він­ша­ваў кі­раў­ні­ка бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы і ўвесь бе­ла­рус­кі на­род з
70-год­дзем вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў. «Мы ўжо сён­ня ўспа­мі­на­лі аб тых не­ве­ра­год­ных ах­вя­рах, якія пры­нёс на ал­тар пе­ра­мо­гі бе­ла­рус­кі на­род, як шмат бы­ло зроб­ле­на пас­ля Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны для ад­наў­лен­ня рэс­пуб­лі­кі і та­ко­га свет­ла­га, пры­го­жа­га го­ра­да Мін­ска», — ска­заў кі­раў­нік ра­сій­скай дзяр­жа­вы.

Га­во­ра­чы аб двух­ба­ко­вым су­пра­цоў­ніц­тве, Ула­дзі­мір Пу­цін пад­крэс­ліў, што кра­і­ны бу­дуць і да­лей аб'­яд­ноў­ваць свае на­ма­ган­ні. «На­шы су­мес­ныя на­ма­ган­ні па ін­тэ­гра­цыі ў эка­на­міч­най сфе­ры, без­умоў­на, пры­но­сяць і пры­ня­суць свой плён у яшчэ боль­шым па­ме­ры, і мы не толь­кі па­вя­лі­чым аб'­ёмы на­шай эка­но­мі­кі, але і яе якасць», — ад­зна­чыў Ула­дзі­мір Пу­цін. Ён звяр­нуў ува­гу на тое, што зу­сім хут­ка пач­не дзей­ні­чаць Еў­ра­зій­скі эка­на­міч­ны са­юз. «Без уся­ка­га су­мне­ву, гэ­та бу­дзе яшчэ ад­ным кро­кам на­пе­рад у аб'­яд­нан­ні на­ма­ган­няў на­шых на­ро­даў, на­шых дзяр­жаў на ба­зе ўся­го та­го ста­ноў­ча­га, што да­ста­ла­ся нам з ра­ней­шых ча­соў і што бы­ло зроб­ле­на ру­ка­мі і па­літ­а, пра­ма ска­жам, кры­вёю, ка­лі мець на ўва­зе ва­ен­ны час, на­шых прод­каў, баць­коў і дзя­доў», — ска­заў Прэ­зі­дэнт Ра­сіі.

123

Паводле БЕЛТА.

Выбар рэдакцыі

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.

Грамадства

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Настаўнікі ўпэўнены: ці будуць вучні чытаць, у многім залежыць ад іх саміх. 

Эканоміка

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Однако наша страна надеется, что это временные трудности.

Грамадства

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Дзяржаўным органам і іншым арганізацыям даручана кіравацца палажэннямі канцэпцыі ў практычнай дзейнасці.