Вы тут

Ус­туп­ная кам­па­нія — па но­вых «пра­ві­лах гуль­ні»


Вы­шэй­шыя на­ву­чаль­ныя ўста­но­вы рас­пач­нуць пры­ём да­ку­мен­таў ужо 8 лі­пе­ня

Уся­го тры га­дзі­ны на роз­дум бу­дзе ў абі­ту­ры­ен­таў у апош­ні дзень па­да­чы да­ку­мен­таў у ВНУ, каб кан­чат­ко­ва вы­зна­чыц­ца з вы­ба­рам пра­фе­сіі.

Ін­фар­ма­цыя аб хо­дзе пры­ёму да­ку­мен­таў бу­дзе аб­наў­ляц­ца пры­ём­ны­мі ка­мі­сі­я­мі што­дня кож­ныя тры га­дзі­ны: у 9.00, 12.00, 15.00 і 18.00 га­дзін. Але ў апош­ні дзень пры­ёму да­ку­мен­таў ін­фар­ма­ван­не абі­ту­ры­ен­таў спы­ніц­ца а 15 га­дзі­не! І га­лоў­нае тут — не па­мы­ліц­ца з пад­лі­ка­мі, спра­бу­ю­чы пра­лі­чыць свае шан­цы на па­ступ­лен­не...

27

27

 

Гра­фік ра­бо­ты пры­ём­ных ка­мі­сій

Як сё­ле­та ўкам­плек­ту­юц­ца вы­шэй­шыя на­ву­чаль­ныя ўста­но­вы, як укам­плек­ту­юц­ца пе­да­га­гіч­ныя і ін­жы­нер­на-тэх­ніч­ныя спе­цы­яль­нас­ці, як бу­дуць за­паў­няц­ца плат­ныя мес­цы, да­во­лі цяж­ка спраг­на­за­ваць. Бо, па-пер­шае, коль­касць абі­ту­ры­ен­таў у кра­і­не іс­тот­на па­мен­шы­ла­ся. А па-дру­гое, на тэс­ці­ра­ван­ні па ма­тэ­ма­ты­цы і фі­зі­цы мі­ні­маль­ны па­рог тэс­та­вых ба­лаў не пе­ра­адо­ле­лі 40 % удзель­ні­каў эк­за­ме­наў...

Ёсць мер­ка­ван­не, што пра­хад­ныя ба­лы мо­гуць сёлета зні­зіц­ца на 10-30 пунк­таў.

— Та­му абі­ту­ры­ен­там, якія су­мня­ва­юц­ца, што яны змо­гуць прай­сці са сва­ёй су­май ба­лаў на бюд­жэт­ную фор­му на­ву­чан­ня, я б усё ж та­кі па­ра­іў па­да­ваць да­ку­мен­ты на «бюд­жэт», та­му што на плат­ную фор­му на­ву­чан­ня пе­ра­па­даць свае да­ку­мен­ты яны заў­сё­ды па­спе­юць, — дзе­ліц­ца сва­і­мі мер­ка­ван­ня­мі рэ­пе­ты­тар Яў­ген Лі­вянт.

Ба­дай што са­май га­лоў­най за­гад­кай для абі­ту­ры­ен­таў за­ста­юц­ца тэр­мі­ны за­лі­чэн­ня.

Пры­ём да­ку­мен­таў на бюд­жэт­ныя мес­цы на ўсе фор­мы на­ву­чан­ня бу­дзе пра­во­дзіц­ца ў дзяр­жаў­ных ВНУ ў вель­мі сціс­лыя тэр­мі­ны — з 8 па 12 ліпеня.

У апош­ні дзень пры­ёму да­ку­мен­таў до­пуск абі­ту­ры­ен­таў у бу­ды­нак на­ву­чаль­най уста­но­вы, у якой раз­ме­шча­на пры­ём­ная ка­мі­сія, спы­ніц­ца а 18 га­дзі­не. У гэ­ты ж час пры­ём­ная ка­мі­сія так­са­ма спы­ніць вы­да­чу абі­ту­ры­ен­там да­ку­мен­таў з мэ­тай іх па­да­чы на ін­шую спе­цы­яль­насць. Пры гэ­тым бу­дзе ажыц­цяў­ляц­ца пры­ём да­ку­мен­таў ад усіх абі­ту­ры­ен­таў, якія па­спе­лі тра­піць у бу­ды­нак да та­го, як дзве­ры на ўва­ход за­чы­ні­лі­ся.

Та­кім чы­нам, за пяць дзён абі­ту­ры­ен­там да­вя­дзец­ца за­ры­ен­та­вац­ца і пры­няць адзі­нае пра­віль­нае ра­шэн­не. За­тое ча­каць за­лі­чэн­ня ім да­вя­дзец­ца яшчэ 10 дзён. І вось гэ­тую дзіў­насць ні­хто не тлу­ма­чыць.

Ус­туп­ныя іс­пы­ты ў ВНУ сі­ла­вых ве­дам­стваў прой­дуць з 13 па 16 лі­пе­ня, у твор­чых ВНУ — з 13 па 22 лі­пе­ня, ва ўсіх ас­тат­ніх — з 13 па 18 лі­пе­ня.

За­лі­чэн­не абі­ту­ры­ен­таў на бюд­жэт­ныя мес­цы ў вы­шэй­шыя на­ву­чаль­ныя ўста­но­вы МУС і МНС, а так­са­ма ў Ін­сты­тут па­гранс­луж­бы і Ва­ен­ную ака­дэ­мію прой­дзе па 20 лі­пе­ня; у Ака­дэ­міі мас­тац­тваў, Ака­дэ­міі му­зы­кі і Уні­вер­сі­тэ­це куль­ту­ры — па 26 лі­пе­ня. У ін­шых ВНУ — па 22 лі­пе­ня.

Уся­го сё­ле­та ва ўста­но­вы вы­шэй­шай аду­ка­цыі пла­ну­ец­ца пры­няць на бюд­жэт­ную фор­му на­ву­чан­ня 29,1 ты­ся­чы ча­ла­век: 22,9 ты­ся­чы на дзён­ную і 6,2 ты­ся­чы — на за­воч­ную. Пры­ём на «бюд­жэт» ска­ро­ча­ны на 1 800 мес­цаў, пе­ра­важ­на за кошт змян­шэн­ня на­бо­ру на спе­цы­яль­нас­ці эка­на­міч­на­га і юры­дыч­на­га про­фі­ляў.

Дзве «хва­лі» за­лі­чэн­ня і да­дат­ко­вы шанц

Як вя­до­ма, сё­лет­няя пры­ём­ная кам­па­нія ў ВНУ пра­хо­дзіць па но­вых пра­ві­лах ад­бо­ру прэ­тэн­дэн­таў на сту­дэнц­кі бі­лет.

Ад­но з га­лоў­ных но­ва­ўвя­дзен­няў — маг­чы­масць пра­во­дзіць да­дат­ко­вы на­бор абі­ту­ры­ен­таў на бюд­жэт­ныя мес­цы, якія за­ста­лі­ся ва­кант­ны­мі. У Мі­ніс­тэр­стве аду­ка­цыі спа­дзя­юц­ца, што та­кое па­няц­це, як «не­да­бор на бюд­жэт­ныя мес­цы», уво­гу­ле знік­не з прак­ты­кі ўступ­най кам­па­ніі. Ня­рэд­ка абі­ту­ры­ен­ты за­ста­юц­ца за бор­там, на­ват ма­ю­чы да­во­лі вы­со­кія ба­лы ў сер­ты­фі­ка­тах ЦТ. За­тое на ін­шай спе­цы­яль­нас­ці ці ў ін­шай ВНУ сту­дэн­там мож­на стаць і са знач­на мен­шай коль­кас­цю ба­лаў. Дзя­ку­ю­чы но­вым пра­ві­лам ста­ла маг­чы­май дру­гая ітэ­ра­цыя, або, пра­сцей ка­жу­чы, дру­гая «хва­ля» за­лі­чэн­ня. Ка­лі мес­ца за­ста­ло­ся ва­кант­ным, яго мо­гуць пра­па­на­ваць абі­ту­ры­ен­ту, які па­сту­паў на ін­шую спе­цы­яль­насць або ў ін­шую ВНУ, але не прай­шоў там па кон­кур­се. Га­лоў­нае, каб ён меў на ру­ках па­трэб­ны на­бор эк­за­ме­на­цый­ных дыс­цып­лін.

Так­са­ма да кон­кур­су на ва­кант­ныя мес­цы бу­дуць да­пу­шча­ны і абі­ту­ры­ен­ты, якія не на­бра­лі на цэнт­ра­лі­за­ва­ным тэс­ці­ра­ван­ні ўста­ноў­ле­ную мі­ні­маль­ную коль­касць ба­лаў. Для тых, хто бу­дзе па­сту­паць на бюд­жэт­ныя мес­цы ў рам­ках да­дат­ко­ва­га на­бо­ру, па­рог бу­дзе зні­жа­ны на пяць ба­лаў: у сер­ты­фі­ка­тах па рус­кай і бе­ла­рус­кай мо­вах абі­ту­ры­ен­ты па­він­ны бу­дуць мець не менш як 5 ба­лаў, па ма­тэ­ма­ты­цы, фі­зі­цы, хі­міі і бія­ло­гіі — 10 ба­лаў; 15 ба­лаў — па гіс­то­рыі Бе­ла­ру­сі, су­свет­най гіс­то­рыі най­ноў­ша­га ча­су, гра­ма­да­знаў­стве, геа­гра­фіі і за­меж­ных мо­вах.

Пры­ём да­ку­мен­таў на ва­кант­ныя мес­цы ў ВНУ сі­ла­вых ве­дам­стваў бу­дзе вес­ці­ся з 21 па 25 лі­пе­ня, у «твор­чых» ВНУ — з 27 па 28 лі­пе­ня, ва ўсіх ас­тат­ніх — з 23 па 28 лі­пе­ня. Пас­ля пра­вя­дзен­ня дру­гой «хва­лі» за­лі­чэн­ня на ва­кант­ныя бюд­жэт­ныя мес­цы абі­ту­ры­ен­ты змо­гуць па­да­ваць да­ку­мен­ты на плат­ную фор­му на­ву­чан­ня (да 31 лі­пе­ня). А 2 жніў­ня ста­нуць вя­до­мыя спі­сы за­лі­ча­ных на на­ву­чан­не за ўлас­ныя срод­кі.

Агуль­ны кон­курс і ска­ра­чэн­не льгот

Яшчэ ад­но прын­цы­по­вае змя­нен­не — ад­ме­на асоб­на­га кон­кур­су для га­рад­ской і сель­скай мо­ла­дзі. Гэ­тае пы­тан­не вель­мі доў­га аб­мяр­коў­ва­ла­ся, і, як па­ка­за­лі пра­ве­дзе­ныя са­цы­я­ла­гіч­ныя да­сле­да­ван­ні, ра­шэн­не пад­тры­ма­лі як баць­кі вы­пуск­ні­коў, так і са­мі абі­ту­ры­ен­ты.

Яно і зра­зу­ме­ла, бо ра­ней зда­ра­лі­ся сі­ту­а­цыі, якія су­пя­рэ­чы­лі зда­ро­ва­му сэн­су: ка­лі да­ку­мен­ты ў пры­ём­ную ка­мі­сію па­да­ваў толь­кі адзін абі­ту­ры­ент з сель­скай мяс­цо­вас­ці, то ён — не­за­леж­на ад уз­роў­ню ве­даў — па­сту­паў фак­тыч­на без кон­кур­су. А гэ­та бы­ло не­спра­вяд­лі­ва ў да­чы­нен­ні да абі­ту­ры­ен­таў, якія не ста­на­ві­лі­ся сту­дэн­та­мі, на­ват ма­ю­чы да­во­лі вы­со­кія ба­лы па вы­ні­ках цэнт­ра­лі­за­ва­на­га тэс­ці­ра­ван­ня. Больш та­кая сі­ту­а­цыя паў­та­рыц­ца не змо­жа....

Так­са­ма бы­лі ўпа­рад­ка­ва­ны льго­ты, якія пра­да­стаў­ля­лі­ся пэў­ным ка­тэ­го­ры­ям абі­ту­ры­ен­таў. Ця­пер пры па­ступ­лен­ні на та­кія спе­цы­яль­нас­ці, як «Між­на­род­ныя ад­но­сі­ны», «Між­на­род­нае пра­ва», «Пра­ва­знаў­ства», «Эка­на­міч­нае пра­ва», «Дзяр­жаў­нае кі­ра­ван­не і пра­ва», пе­ра­мож­цам рэс­пуб­лі­кан­скай алім­пі­я­ды па гра­ма­да­знаў­стве бу­дуць вы­стаў­ляць аў­та­ма­тыч­на 100 ба­лаў па гэ­тай дыс­цып­лі­не (ра­ней жа іх за­ліч­ва­лі без ус­туп­ных іс­пы­таў).

Не змо­гуць па­сту­паць на гэ­тыя і ме­ды­цын­скія спе­цы­яль­нас­ці па-за кон­кур­сам і дзе­ці-сі­ро­ты, а так­са­ма дзе­ці, што за­ста­лі­ся без апе­кі баць­коў. Уво­гу­ле па­за­кон­курс­ны пры­ём дзя­цей-сі­рот на ўсіх спе­цы­яль­нас­цях бу­дзе вес­ці­ся толь­кі ў ме­жах 30 % ад кант­роль­ных ліч­баў пры­ёму.

На­бор на мэ­та­вую пад­рых­тоў­ку так­са­ма бу­дзе пра­хо­дзіць сё­ле­та па-но­ва­му. Ка­лі ра­ней мэ­та­вая пад­рых­тоў­ка вы­ра­ша­ла дзве асноў­ныя за­да­чы — за­да­чу за­бес­пя­чэн­ня кад­ра­мі і пад­трым­кі сель­скай мо­ла­дзі, то ця­пер на па­рад­ку дня за­ста­ла­ся ад­на га­лоў­ная за­да­ча — вы­ра­шэн­не кад­ра­вых пы­тан­няў у эка­но­мі­цы. Та­му мэ­та­вую пад­рых­тоў­ку да­зво­ле­на ажыц­цяў­ляць па лю­бых спе­цы­яль­нас­цях, а прэ­тэн­да­ваць на мэ­та­вы кант­ракт мо­жа лю­бы абі­ту­ры­ент, не­за­леж­на ад мес­ца свай­го пра­жы­ван­ня, у тым лі­ку мін­ча­не і жы­ха­ры аб­лас­ных цэнт­раў.

У пе­да­го­гі — без эк­за­ме­наў

Пры пра­вя­дзен­ні ўступ­най кам­па­ніі на пе­да­га­гіч­ных спе­цы­яль­нас­цях сёлета бы­ло вы­ра­ша­на зра­біць упор на са­мых свя­до­мых — тых, хто ве­дае, на­вош­та ён вы­браў для ся­бе пе­да­го­гі­ку. А для та­го, каб пры­цяг­нуць у аду­ка­цыю доб­ра пад­рых­та­ва­ных абі­ту­ры­ен­таў, бы­ло пры­ня­та ра­шэн­не за­ліч­ваць на пе­да­га­гіч­ныя спе­цы­яль­нас­ці ўла­даль­ні­каў школь­ных ме­да­лёў і вы­пуск­ні­коў ССНУ з дып­ло­мам з ад­зна­кай без ус­туп­ных эк­за­ме­наў пры ўмо­ве на­яў­нас­ці ў апош­ніх рэ­ка­мен­да­цыі пе­да­га­гіч­на­га са­ве­та сва­ёй на­ву­чаль­най уста­но­вы. Тое ж ты­чыц­ца і пе­ра­мож­цаў трэ­ця­га аб­лас­но­га ту­ра прад­мет­ных школь­ных алім­пі­яд.

У пе­ра­лік спе­цы­яль­нас­цяў увай­шлі да­школь­ная і па­чат­ко­вая аду­ка­цыя, гіс­то­рыя і гра­ма­да­знаў­чыя дыс­цып­лі­ны, бія­ло­гія, хі­мія, геа­гра­фія, ма­тэ­ма­ты­ка, ін­фар­ма­ты­ка, фі­зі­ка, тэх­ніч­ная твор­часць, бе­ла­рус­кая мо­ва і лі­та­ра­ту­ра, рус­кая мо­ва і лі­та­ра­ту­ра, тэх­ніч­ная пра­ца і прад­пры­маль­ніц­тва, аб­слу­го­вая пра­ца, вы­яў­лен­чае мас­тац­тва, ла­га­пе­дыя, сур­да­пе­да­го­гі­ка, тыф­ла­пе­да­го­гі­ка, алі­гаф­рэ­на­пе­да­го­гі­ка, са­цы­яль­ная пе­да­го­гі­ка і ін­шыя.

І яшчэ ад­но но­ва­ўвя­дзен­не, якое за­слу­гоў­вае ўва­гі, — маг­чы­масць па­да­чы да­ку­мен­таў у пры­ём­ную ка­мі­сію да­ве­ра­ны­мі асо­ба­мі абі­ту­ры­ен­та. Праў­да, для гэ­та­га па­він­на быць важ­кая пры­чы­на: за­хвор­ван­не, удзел абі­ту­ры­ен­та ў між­на­род­ных кон­кур­сах або спа­бор­ніц­твах, служ­бо­вая ка­ман­дзі­роў­ка. Але пры­чы­ну не­аб­ход­на бу­дзе па­цвер­дзіць да­ку­мен­таль­на.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Фота Марыны Бегунковай

 

Да­вед­ка «Звяз­ды»:

Па­ра­дак за­ме­ны сер­ты­фі­ка­та ЦТ:

Для за­ме­ны сер­ты­фі­ка­таў у Рэс­пуб­лі­кан­скі ін­сты­тут кант­ро­лю ве­даў не­аб­ход­на прад'­явіць на­ступ­ныя да­ку­мен­ты:

Пры стра­це сер­ты­фі­ка­та:

1. Да­ку­мент з лю­бой рэ­дак­цыі га­зе­ты, які па­цвяр­джае раз­ме­шча­нае там па­ве­дам­лен­не аб не­са­праўд­нас­ці сер­ты­фі­ка­та на імя за­яў­ні­ка;

2. Ксе­ра­ко­пію паш­пар­та;

3. За­яву на імя ды­рэк­та­ра РІКВ.

Пры за­ме­не паш­пар­та (пасведчання на права жы­хар­ства):

1. Да­вед­ку з ор­га­наў унут­ра­ных спраў аб за­ме­не паш­пар­та (пасведчання на права жы­хар­ства);

2. Ксе­ра­ко­пію но­ва­га паш­пар­та;

3. Сер­ты­фі­кат, які пад­ля­гае за­ме­не;

4. За­яву на імя ды­рэк­та­ра РІКВ.

Пры да­пу­шча­ных у сер­ты­фі­ка­це па­мыл­ках:

1. Ксе­ра­ко­пію паш­пар­та;

2. Сер­ты­фі­кат, які пад­ля­гае за­ме­не;

3. За­яву на імя ды­рэк­та­ра РІКВ.

 

Пры­ём да­ку­мен­таў на ва­кант­ныя мес­цы ў ВНУ сі­ла­вых ве­дам­стваў бу­дзе вес­ці­ся з 21 па 25 лі­пе­ня, у «твор­чых» ВНУ — з 27 па 28 лі­пе­ня, ва ўсіх ас­тат­ніх — з 23 па 28 лі­пе­ня. Пас­ля пра­вя­дзен­ня дру­гой «хва­лі» за­лі­чэн­ня на ва­кант­ныя бюд­жэт­ныя мес­цы абі­ту­ры­ен­ты змо­гуць па­да­ваць да­ку­мен­ты на плат­ную фор­му на­ву­чан­ня (да 31 лі­пе­ня). А 2 жніў­ня ста­нуць вя­до­мыя спі­сы за­лі­ча­ных на на­ву­чан­не за ўлас­ныя срод­кі.

Пры­ём да­ку­мен­таў на бюд­жэт­ныя мес­цы на ўсе фор­мы на­ву­чан­ня бу­дзе пра­во­дзіц­ца ў дзяр­жаў­ных ВНУ ў вель­мі сціс­лыя тэр­мі­ны  — з 8 па 12 ліпеня.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

Грамадства

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. 

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.