Вы тут

Мы — не та­кія ўжо і ма­лень­кія


Са­мыя све­жыя фак­ты пра нашу краіну

На­ша кра­і­на па коль­кас­ці на­сель­ніц­тва зай­мае 16‑е мес­ца ся­род еў­ра­пей­скіх дзяр­жаў (уво­гу­ле ў Еў­ро­пе 65 кра­ін), 5‑е мес­ца ся­род кра­ін СНД і 92‑е мес­ца ў све­це — пра гэ­та «Звяз­дзе» па­ве­да­мі­лі ў На­цы­я­наль­ным ста­тыс­тыч­ным ка­мі­тэ­це.

Ка­лі ж па­раў­ноў­ваць тэ­ры­то­рыі, то на­ша рэс­пуб­лі­ка зна­хо­дзіц­ца на 13‑м мес­цы ся­род еў­ра­пей­скіх дзяр­жаў (тро­хі са­сту­пае Вя­лі­ка­бры­та­ніі і Ру­мы­ніі, больш чым у 2,2 ра­за пе­ра­ўзы­хо­дзіць Пар­ту­га­лію і Венг­рыю і амаль у 5 ра­зоў — Ні­дэр­лан­ды і Да­нію), на 6‑м — ся­род кра­ін СНД (пас­ля Ра­сіі, Ка­зах­ста­на, Укра­і­ны, Уз­бе­кі­ста­на, Турк­ме­ні­ста­на) і на 84‑м мес­цы ў све­це.

Са­мая шмат­лі­кая па коль­кас­ці на­сель­ніц­тва ся­род аб­лас­цей рэс­пуб­лі­кі — Го­мель­ская воб­ласць (1 425,6 тыс. ча­ла­век), а ся­род ра­ё­наў — Ба­ры­саў­скі ра­ён Мін­скай воб­лас­ці (183,7 тыс. ча­ла­век).

Урбанізацыя хуткімі тэмпамі

Тры чвэр­ці на­сель­ніц­тва ў нас — га­ра­джа­не. На па­ча­так 2014 го­да коль­касць га­ра­джан скла­ла 7 млн 275 тыс. ча­ла­век (для па­раў­на­ння: уся­го ў кра­і­не пра­жы­ва­юць 9 млн 468 тыс. ча­ла­век).

Ка­ля 70% га­рад­ско­га на­сель­ніц­тва за­ся­ро­джа­на ў 14 га­ра­дах Бе­ла­ру­сі, у якіх коль­касць на­сель­ніц­тва пе­ра­вы­шае 100 тыс. ча­ла­век. Так, на па­ча­так 2014 го­да ў Мін­ску на­ліч­ва­ла­ся 1 млн 922 тыс. жы­ха­роў, у Го­ме­лі — 512 тыс., у Ма­гі­лё­ве — 371 тыс., у Ві­цеб­ску — 363 тыс., у Грод­не — 357 тыс., у Брэс­це — 331 тыс., у Баб­руй­ску — 218 тыс., у Ба­ра­на­ві­чах — 177 тыс., у Ба­ры­са­ве — 145 тыс., у Пін­ску — 136 тыс., у Ор­шы — 117 тыс., у Ма­зы­ры — 112 тыс., у Са­лі­гор­ску — 105 тыс., у На­ва­по­лац­ку — 102 тыс. ча­ла­век.

Коль­кі хлоп­цаў на 10 дзяў­чат?

У Бел­ста­це сцвяр­джа­юць, што на 1000 муж­чын пры­па­дае 1151 жан­чы­на. У га­рад­ской мяс­цо­вас­ці гэ­тыя су­ад­но­сі­ны скла­лі 1166 жан­чын, у сель­скай мяс­цо­вас­ці — 1102 жан­чы­ны на 1000 муж­чын. Уся­го ў кра­і­не на па­ча­так гэ­та­га го­да пра­жы­ва­лі 5 066,9 тыс. жан­чын і 4 401,3 тыс. муж­чын.

Ня­ўхіль­на ста­рэ­ем

Ся­рэд­ні ўзрост бе­ла­ру­са зда­ец­ца на пер­шы по­гляд та­кім, што хо­чац­ца ска­заць: «у са­мым роск­ві­це сіл». А ме­на­ві­та — 39,9 го­да. Пры гэ­тым ся­рэд­ні ўзрост муж­чы­ны — 37,1 го­да, жан­чы­ны — 42,3 го­да. Але, па­чы­на­ю­чы з 1990 го­да, ся­рэд­ні ўзрост па­ста­ян­на па­вя­ліч­ва­ец­ца. Так, за апош­нія 13 га­доў жы­хар на­шай рэс­пуб­лі­кі «па­ста­леў» на 4,8 го­да, пры гэ­тым муж­чы­на — на 4,5 го­да, жан­чы­на — на 4,9 го­да.

На па­ча­так 2014 го­да на­сель­ніц­тва ў пра­ца­здоль­ным уз­рос­це на­ліч­ва­ла­ся ў нас быц­цам бы не так ужо і ма­ла — 5,6 млн ча­ла­век (або 59,4% ад агуль­най коль­кас­ці на­сель­ніц­тва).

Пры гэ­тым коль­касць дзя­цей і пад­лет­каў (0–15 га­доў) скла­ла 1,6 млн ча­ла­век (16,7% ад агуль­най коль­кас­ці на­сель­ніц­тва) і за 2013 год па­вя­лі­чы­ла­ся на 31,4 тыс. ча­ла­век.

Але ня­ўхіль­на рас­це до­ля па­жы­лых лю­дзей, коль­касць якіх на па­ча­так го­да скла­ла больш за 2 млн ча­ла­век, па­вя­лі­чыў­шы­ся за мі­ну­лы год на 36,9 ты­ся­чы.

І ўсё ж, ча­му ААН на­зы­вае бе­ла­ру­саў ста­рой на­цы­яй? Бо, у ад­па­вед­нас­ці са шка­лой ААН, на­сель­ніц­тва лі­чыц­ца ма­ла­дым, ка­лі до­ля асоб ва ўзрос­це 65 га­доў і ста­рэй скла­дае менш за 4%, на па­ро­зе ста­рас­ці — ад 4% да 7%; калі ж до­ля асоб 65 га­доў і ста­рэй роў­ная 7% і больш, то на­сель­ніц­тва мож­на на­зваць ста­рым. А ў Бе­ла­ру­сі на па­ча­так гэ­та­га го­да до­ля асоб ва ўзрос­це 65 га­доў і ста­рэй скла­да­ла аж 13,9%!

Да­рэ­чы, са­мым «ма­ла­дым» рэ­гі­ё­нам Бе­ла­ру­сі дэ­мог­ра­фы на­зы­ва­юць Мінск, ся­рэд­ні ўзрост на­сель­ніц­тва яко­га склаў 38,2 го­да. Са­мым «ста­рым» — Ві­цеб­скую воб­ласць (41,3 го­да).

Даў­жэй за ўсіх жы­вуць га­ра­джан­кі

Ча­ка­ная пра­цяг­ласць жыц­ця для тых, хто на­ра­дзіў­ся ў 2013 го­дзе, скла­дае 72,6 го­да: для муж­чын — 67,3 года, для жан­чын — 77,9.

У цэ­лым роз­ні­ца ў ча­ка­най пра­цяг­лас­ці жыц­ця па­між муж­чы­на­мі і жан­чы­на­мі ў на­шай кра­і­не скла­дае 10,6 го­да — на ка­рысць жан­чын, у пра­цяг­лас­ці жыц­ця га­рад­ско­га і сель­ска­га на­сель­ніц­тва 5 га­доў — на ка­рысць го­ра­да. На сён­ня пра­цяг­ласць жыц­ця муж­чын і жан­чын у га­ра­дах і па­сёл­ках га­рад­ско­га ты­пу боль­шая, чым у сель­скіх на­се­ле­ных пунк­тах: у муж­чын — на 5,3 го­да, жан­чын — на 3,2 го­да.

Свят­ла­на Бусь­ко.

 

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Каля 150 спартсменаў-аматараў хочуць выступіць у «даеўрапейскіх гульнях»

Каля 150 спартсменаў-аматараў хочуць выступіць у «даеўрапейскіх гульнях»

Трэніроўкі і здымкі ўдзельнікаў пачнуцца ў красавіку.

Грамадства

Сувораўскае вучылішча вачыма яго навучэнцаў

Сувораўскае вучылішча вачыма яго навучэнцаў

Быць сувораўцам ва ўсе часы было прэстыжна. 

Культура

Харвацкі кінафестываль ZаgrеbDох даследуе рэгіён вялікім экранам

Харвацкі кінафестываль ZаgrеbDох даследуе рэгіён вялікім экранам

Балканскія краіны паўсталі перад гледачом з іх надзённым.