Вы тут

Са­мыя не­бяс­печ­ныя — гу­мо­выя шлё­пан­цы


Шлё­пан­цы зруч­на на­сіць. Але яны шко­дзяць на­гам, ка­лі на­сіць іх не на пля­жы, а ў го­ра­дзе, па­пя­рэдж­ва­юць ме­ды­кі з Tорісаl BіоMеdісs.

Боль­шасць пар та­ко­га абут­ку не мо­жа за­бяс­пе­чыць пад­трым­ку зво­ду ступ­ні, ік­ра­нож­ныя мыш­цы рас­цяг­ва­юц­ца, ахі­ла­вы су­ха­жыл­лі на­пруж­ва­юц­ца. Усё гэ­та вы­лі­ва­ец­ца ў праб­ле­мы з су­ста­ва­мі ў ка­ле­нях, сцёг­нах і са спі­най. У шлё­пан­цаў звы­чай­на тон­кая па­дэ­шва, та­му на­га мац­ней да­ты­ка­ец­ца з зям­лёй. Гэ­та не­бяс­печ­на для кос­так і су­ста­ваў. По­тым, з‑за ад­сут­нас­ці зад­ні­ка пры­хо­дзіц­ца пры­кла­даць на­ма­ган­ні, каб утры­маць іх на на­зе. Вы­нік — маг­чы­мая стра­та раў­на­ва­гі. Шлё­пан­цы па­гар­ша­юць стан па­цы­ен­таў з шыш­ка­мі на вя­лі­кіх паль­цах ног і з па­дэ­швен­ным фас­цы­там. Што ўжо ка­заць пра раз­драж­нен­не, вы­клі­ка­нае пе­ра­мыч­кай, і ін­фек­цыі! Час­та ў ама­та­раў та­ко­га абут­ку су­стра­ка­юц­ца па­рэ­зы. А гу­мо­вая па­дэ­шва ста­но­віц­ца ідэа­льным мес­цам раз­мна­жэн­ня грыб­коў і бак­тэ­рый. У цэ­лым па сту­пе­ні не­бяс­пе­кі са шлё­пан­ца­мі мо­гуць па­раў­на­цца ба­лет­кі. Кра­соў­кі мож­на на­сіць толь­кі са шкар­пэт­ка­мі, інакш ін­фек­цыі не па­збег­нуць. А ад пра­цяг­ла­га на­шэн­ня гу­мо­ва­га абут­ку на­огул вар­та ад­мо­віц­ца.

Выбар рэдакцыі

Культура

Што з нашага парадку дня трапляе ў «афіцыйнае» дакументальнае кіно

Што з нашага парадку дня трапляе ў «афіцыйнае» дакументальнае кіно

Свавольныя традыцыі, постчарнобыльскі рай і камп'ютарныя курсы для пенсіянераў.

Эканоміка

Як наладзіць бізнес у невялікім райцэнтры, дзе няма чыгункі

Як наладзіць бізнес у невялікім райцэнтры, дзе няма чыгункі

Уздзенскі касцёл, які пабудавалі ў канцы ХVІІІ стагоддзя, мясцовыя ўлады не адзін раз спрабавалі прадаць праз электронны аўкцыён, але ахвотных аднавіць помнік архітэктуры не знаходзілася.