Вы тут

Фран­цу­зы са­рва­лі пла­ны «Аль-Ка­і­ды» па­да­рваць Эй­фе­ле­ву ве­жу, Луўр і АЭС


Іс­лам­скія ра­ды­ка­лы пла­на­ва­лі ўчы­ніць се­рыю тэ­рак­таў на тэ­ры­то­рыі Фран­цыі.

Тэ­ра­рыс­ты збі­ра­лі­ся ата­ка­ваць зна­ка­выя куль­тур­ныя аб'­ек­ты і ме­ра­пры­ем­ствы — Эй­фе­ле­ву ве­жу і Луўр у Па­ры­жы і Авінь­ён­скі тэ­ат­раль­ны фес­ты­валь. Акра­мя та­го, пла­на­ва­лі­ся вы­бу­хі ў ба­рах, на рын­ках і на­па­ды на па­лі­цэй­скіх, раз­гля­да­ла­ся маг­чы­масць ата­кі на АЭС. Па­да­зро­ны ў пад­рых­тоў­цы тэ­рак­таў быў арыш­та­ва­ны яшчэ год та­му, ад­нак вя­до­ма пра гэ­та ста­ла толь­кі 9 лі­пе­ня — пас­ля та­го, як фран­цуз­скі ўрад прад­ста­віў шэ­раг мер, на­кі­ра­ва­ных на ўзмац­нен­не ба­раць­бы з тэ­ра­рыз­мам, пі­ша Lе Раrіsіеn.

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка пра Беларусь і Расію: Мы суверэнныя і незалежныя дзяржавы

Аляксандр Лукашэнка пра Беларусь і Расію: Мы суверэнныя і незалежныя дзяржавы

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях беларуска-расійскага супрацоўніцтва ў ваеннай сферы.

Эканоміка

Спецыялісты расказалі пра асаблівасці функцыянавання АЭС

Спецыялісты расказалі пра асаблівасці функцыянавання АЭС

Пра кантроль за станам АЭС расказалі эксперты Дзяржатамнагляда.