Вы тут

Спатканне з маладосцю


1

У аг­ра­га­рад­ку Ві­шоў Бя­лы­ніц­ка­га ра­ё­на ўра­чыс­та ад­крыў­ся му­зей кал­га­са «Ра­дзі­ма».

Стар­шы­ня праў­лен­ня кал­га­са «Ра­дзі­ма» Аляк­сандр Ла­па­цен­таў доб­ра ве­дае вя­лі­кую сі­лу мас­тац­тва. Ме­на­ві­та ён не­каль­кі га­доў та­му іні­цы­і­ра­ваў пра­вя­дзен­не на ба­зе гас­па­дар­кі Між­на­род­на­га пле­нэ­ру «Ві­шоў­скія края­ві­ды». На па­лот­нах — пра­цаў­ні­кі і ве­тэ­ра­ны кал­га­са, мяс­цо­выя сла­ву­тас­ці. Пад мас­тац­кія тво­ры ў му­зеі ад­ве­дзе­на ад­на з 5 за­лаў. У ас­тат­ніх раз­мяс­ці­лі­ся экс­па­на­ты, пры­све­ча­ныя эт­на­гра­фіі ра­ё­на, ва­ен­най і пра­цоў­най дзей­нас­ці мяс­цо­вых жы­ха­роў, а так­са­ма фо­та­аль­бо­мы і ві­дэа­стуж­кі аб зна­ка­вых па­дзе­ях Ві­шо­ва і пра­цоў­на­га ка­лек­ты­ву гас­па­дар­кі. Ёсць на­ват ін­фар­ма­цый­ны кі­ёск, дзе мож­на атры­маць гіс­та­рыч­ную да­вед­ку аб аг­ра­га­рад­ку і яго на­ва­кол­лі.

У ад­крыц­ці му­зея пры­няў удзел стар­шы­ня Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Пётр Руд­нік.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

У лётнай кніжцы Сяргея Пацкевіча — 970 гадзін налёту.