Вы тут

Мек­сі­ка­нец па­ка­рыў Ві­цебск


Прад­стаў­ні­кі Мек­сі­кі ра­ней не вы­сту­па­лі на кон­кур­се ма­ла­дых вы­ка­наў­цаў. Тым не менш спя­вак, які пры­ехаў на «Сла­вян­скі ба­зар» з гэ­тай кра­і­ны, на­браў ба­лаў больш, чым яго кан­ку­рэн­ты.

1Учо­ра пад­час цы­ры­мо­ніі ўзна­га­родж­ван­ня аба­яль­ны Рад­ры­га дэ ла Ка­дэ­на (на фота) атры­маў Гран-пры (20 ты­сяч до­ла­раў). І прэ­мію (15 ты­сяч до­ла­раў) жу­ры пры­су­дзі­ла спе­ва­ку з Мал­до­вы Ві­та­ліе Не­гру­ца. ІІ прэ­мію (10 ты­сяч до­ла­раў) — падзялілі ўкра­ін­ка Ве­ра­ні­ка До­раш і вы­ка­наў­ца з Хар­ва­тыі, які вы­сту­пае пад твор­чым псеў­да­ні­мам Дзі­на; ІІІ прэ­мію (5 ты­сяч до­ла­раў) — Дыяна Голбі з Ізраіля і Мархаба Сабіева з Казахстана. Прад­стаў­нік Бе­ла­ру­сі, 23‑га­до­вы Ар­тур Мі­хай­лаў, стаў уладальнікам спецыяльнага прыза Парламенцкага Сходу Беларусі і Расіі. Такую ж узнагароду атрымаў і расійскі выканаўца Злат, у якога, дарэчы, учора нарадзілася дачка.

Без­умоў­на, та­лент з да­лё­кай Мек­сі­кі год­ны «га­лоў­на­га сла­на». Дзве пес­ні, вы­ка­на­ныя ў фі­на­ле, — рус­кая «Калинка» і мек­сі­кан­скі хіт «Besame Mucho», па­ка­ры­лі як жу­ры, так і гле­да­чоў.

Пас­ля вы­ка­нан­ня «Besame Mucho» Рад­ры­га на сцэ­не ам­фі­тэ­ат­ра, ад­каз­ва­ю­чы на пы­тан­ні вя­ду­чых кон­курс­най пра­гра­мы, ска­заў, што ён, хоць знеш­не і па­доб­ны да Сан­ча Пан­са, але з ду­шой Дон Кі­хо­та.

У свае 26 га­доў та­лент з Мек­сі­кі да­сяг­нуў мно­га­га. Ён — спя­вак, кам­па­зі­тар, аран­жы­роў­шчык, му­зыч­ны прад­зю­сар, тэ­ле-і ра­дыё­вя­ду­чы. Во­сем га­доў быў арт-ды­рэк­та­рам тэ­ат­ра «Esperanza Іrіs». Да та­го ж ён яшчэ і мас­тац­кі кі­раў­нік і ўла­даль­нік за­баў­ляль­на­га клу­ба «La Cueva». Пі­ша му­зы­ку і вер­шы. Дзя­ку­ю­чы су­пра­цоў­ніц­тву з ра­дыё­ка­на­ла­мі Мек­сі­кі спры­яе за­ха­ван­ню і рас­паў­сюдж­ван­ню му­зыч­на­га жан­ру ба­ле­ро, а так­са­ма ра­ман­тыч­най му­зы­кі за­ла­то­га ста­год­дзя.

Вы­сту­паў на фес­ты­валь­ных і кон­курс­ных пля­цоў­ках кра­ін Аме­ры­кі і Еў­ро­пы. Рад­ры­га — двой­чы ула­даль­нік «За­ла­то­га мік­ра­фо­на» На­цы­я­наль­най аса­цы­я­цыі ра­дыё­вя­шчан­ня Мек­сі­кі. Па вер­сіі вы­дан­ня «The Mexіcan Sun» пры­зна­ны «Пер­со­най го­да-2010». Мае ме­даль ура­да Эк­ва­до­ра за ар­тыс­тызм, ме­даль Аў­гус­ты­на Ла­ра і На­цы­я­наль­ную ўзна­га­ро­ду ра­дыё­вя­шчан­ня Мек­сі­кі. За­пі­саў аж сем сту­дый­ных аль­бо­маў.

Па­вод­ле слоў Кі­ма Брэй­тбур­га, стар­шы­ні жу­ры кон­кур­су, за­слу­жа­на­га дзея­ча мас­тац­тваў Ра­сіі, кам­па­зі­та­ра, прад­зю­са­ра, каб пе­ра­маг­чы ў кон­кур­се, трэ­ба не толь­кі ва­ло­даць доб­рым го­ла­сам:

— У мя­не ёсць сваё мер­ка­ван­не, стаў­лен­не да кан­кур­сан­таў. Я ацэнь­ваю іх па не­каль­кіх па­ра­мет­рах: не толь­кі за го­лас, але і за ар­тыс­тызм, тэм­пе­ра­мент. Кон­кур­саў шмат у све­це пра­во­дзіц­ца, але адзін­кі з тых, хто атры­маў ней­кія мес­цы, пры­зы, дып­ло­мы, ста­но­вяц­ца са­праўд­ны­мі ар­тыс­та­мі. І я лі­чу, што за­да­ча жу­ры, асаб­лі­ва на та­кіх буй­ных між­на­род­ных фес­ты­ва­лях, — да­па­маг­чы рэа­лі­за­вац­ца най­больш та­ле­на­ві­тым, перс­пек­тыў­ным. Кон­курс у нас не спар­тыў­ны. І мне не важ­на, якую но­ту сён­ня ўда­ла ўзяў кан­кур­сант, на­коль­кі гуч­на вы­ка­наў. А вось ці здо­леў ён зра­біць уз­дзе­ян­не на мя­не на эма­цы­я­наль­ным уз­роў­ні, ка­лі вы­сту­паў на сцэ­не, — ін­шае пы­тан­не. Ка­лі не за­ча­піў, не ма­гу яму па­ста­віць вы­со­кую ацэн­ку, для мя­не пус­тое мес­ца ўсе яго ва­каль­ныя да­ныя. Га­лоў­нае — су­куп­насць якас­цяў: ін­тэ­лект, вы­со­кая куль­ту­ра (ад­ра­зу ві­даць па ча­ла­ве­ку, хто пе­рад на­мі, ці знай­шоў кан­такт з за­лай), умен­не мець зно­сі­ны, аба­ян­не, ад­кры­тасць.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.