Вы тут

У ССНУ — без эк­за­ме­наў


Вы­пуск­ні­кі ба­за­вай шко­лы змо­гуць па­сту­паць на асно­ве ад­знак у сва­ім па­свед­чан­ні

Учо­ра ў кра­і­не рас­па­чаў­ся пры­ём да­ку­мен­таў ва ўста­но­вы ся­рэд­няй спе­цы­яль­най аду­ка­цыі.

Абі­ту­ры­ен­ты, якія па­сту­па­юць у ССНУ на асно­ве ба­за­вай аду­ка­цыі (на бюд­жэт­ную і плат­ную фор­мы на­ву­чан­ня), па­він­ны за­ві­таць у пры­ем­ныя ка­мі­сіі не паз­ней за 31 лі­пе­ня.

Тэр­мі­ны па­да­чы да­ку­мен­таў абі­ту­ры­ен­та­мі, якія па­сту­па­юць на дзён­ную, вя­чэр­нюю, за­воч­ную фор­мы на­ву­чан­ня ў ССНУ на асно­ве агуль­най ся­рэд­няй і пра­фе­сій­на-тэх­ніч­най аду­ка­цыі, — з 15 лі­пе­ня па 6 жніў­ня. Гэ­та ты­чыц­ца як бюд­жэт­най, так і плат­най форм на­ву­чан­ня.

Да­ку­мен­ты на спе­цы­яль­нас­ці сель­скай гас­па­дар­кі і вод­на­га транс­пар­ту (на воч­ную і за­воч­ную фор­мы бюд­жэт­на­га і плат­на­га на­ву­чан­ня) бу­дуць пры­мац­ца з 1 каст­рыч­ні­ка па 30 ліс­та­па­да.

Трэ­ба мець на ўва­зе, што гэ­тым ле­там вы­пуск­ні­кі ба­за­вай шко­лы бу­дуць па­сту­паць у ся­рэд­нія спе­цы­яль­ныя на­ву­чаль­ныя ўста­но­вы ўво­гу­ле без эк­за­ме­наў (за вы­клю­чэн­нем спе­цы­яль­нас­цяў, дзе пра­ду­гле­джа­ны «твор­чы эк­за­мен»): кон­курс бу­дзе ажыц­цяў­ляц­ца па ся­рэд­нім ба­ле па­свед­чан­ня аб агуль­най ба­за­вай аду­ка­цыі. Праў­да, у га­лоў­ным аду­ка­цый­ным ве­дам­стве не вы­клю­ча­юць, што на асаб­лі­ва прэ­стыж­ных у мо­ла­дзі спе­цы­яль­нас­цях мо­жа склас­ці­ся на­пру­жа­ная сі­ту­а­цыя, ка­лі да­ку­мен­ты па­да­дуць толь­кі ад­ны вы­дат­ні­кі. І як у та­кім вы­пад­ку пры­ём­най ка­мі­сіі вы­зна­чыць з іх са­мых год­ных? «Зна­чыць, да­вя­дзец­ца за­дзей­ні­чаць да­дат­ко­выя кры­тэ­рыі. У пра­ві­лах пры­ёму пра­пі­са­на, хто мае пе­ра­важ­нае пра­ва на за­лі­чэн­не пры ад­ноль­ка­вай су­ме ба­лаў. Для пры­ём­най ка­мі­сіі гэ­та, вя­до­ма, бу­дзе вы­пра­ба­ван­нем. Але ні­хто не пе­ра­шка­джае ўста­но­ве аду­ка­цыі ўвес­ці і свае да­дат­ко­выя кры­тэ­рыі, ка­лі ў гэ­тым бу­дзе па­трэ­ба», — тлу­ма­чаць у га­лоў­ным аду­ка­цый­ным ве­дам­стве.

Абі­ту­ры­ен­ты, якія па­сту­па­юць на асно­ве ба­за­вай аду­ка­цыі на спе­цы­яль­нас­ці, дзе кон­курс ле­тась скла­даў 5 і больш ча­ла­век на мес­ца, па­він­ны мець у па­свед­чан­ні аб агуль­най ба­за­вай аду­ка­цыі ад­зна­кі не ні­жэй як 4 ба­лы па рус­кай мо­ве і бе­ла­рус­кай мо­ве, а так­са­ма па прад­ме­це, які ад­па­вя­дае про­філь­на­му іс­пы­ту.

Пры па­ступ­лен­ні на асно­ве агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі абі­ту­ры­ен­ты па­він­ны пра­да­ста­віць сер­ты­фі­ка­ты ЦТ з лю­бой су­май ба­лаў, акра­мя ну­ля.

Сён­ня ў сіс­тэ­ме ся­рэд­няй спе­цы­яль­най аду­ка­цыі функ­цы­я­ну­юць 132 дзяр­жаў­ныя і 12 пры­ват­ных уста­ноў ся­рэд­няй спе­цы­яль­най аду­ка­цыі, у тым лі­ку 6 ка­ле­джаў Бел­ка­ап­са­ю­за. Акра­мя та­го, пад­рых­тоў­ку спе­цы­я­ліс­таў з ся­рэд­няй спе­цы­яль­най аду­ка­цы­яй ажыц­цяў­ля­юць 70 пра­фе­сій­на-тэх­ніч­ных ка­ле­джаў. Сё­ле­та ва ўста­но­вы ся­рэд­няй спе­цы­яль­най аду­ка­цыі пла­ну­ец­ца пры­няць 43 ты­ся­чы ча­ла­век, у тым лі­ку ка­ля 25 ты­сяч — для на­ву­чан­ня за кошт бюд­жэт­ных срод­каў.

У но­вым на­ву­чаль­ным го­дзе ў ССНУ рас­пач­нец­ца на­ву­чан­не па но­вых спе­цы­яль­нас­цях. На­прык­лад, у Мін­скім ар­хі­тэк­тур­на-бу­даў­ні­чым ка­ле­джы ад­кры­ва­ец­ца спе­цы­яль­насць «Аб­слу­гоў­ван­не і экс­плу­а­та­цыя жы­лых да­моў». У Мін­скім дзяр­жаў­ным вы­шэй­шым ра­дыё­тэх­ніч­ным ка­ле­джы — спе­цы­яль­насць «Мік­ра- і на­на­элект­рон­ныя тэх­на­ло­гіі і сіс­тэ­мы». У Мін­скім по­лі­тэх­ніч­ным ка­ле­джы — «Элект­ро­ні­ка ме­ха­ніч­ных транс­парт­ных срод­каў». У Ма­гі­лёў­скім тэх­на­ла­гіч­ным ка­ле­джы пач­нуць рых­та­ваць ме­хат­ро­ні­каў 5 раз­ра­ду, якія бу­дуць спе­цы­я­лі­за­вац­ца на вы­твор­час­ці ха­ла­дзіль­на­га аб­ста­ля­ван­ня.

А ў Мін­скім ме­ды­цын­скім ка­ле­джы ўпер­шы­ню ад­кры­ва­ец­ца вя­чэр­няя фор­ма на­ву­чан­ня па спе­цы­яль­нас­ці «Сяст­рын­ская спра­ва». Пла­ну­ец­ца на­браць гру­пу ў 30 ча­ла­век. Тэр­мін на­ву­чан­ня на вя­чэр­няй фор­ме скла­дзе 3 га­ды і 9 ме­ся­цаў. Праў­да, на­ву­чан­не па­куль толь­кі на плат­най асно­ве. Як лі­чыць кі­раў­ніц­тва вы­шэй­на­зва­най уста­но­вы, гэ­тая пра­па­но­ва па­він­на за­ці­ка­віць най­перш ма­лод­шы ме­ды­цын­скі пер­са­нал, па­коль­кі мно­гія пра­цэ­ду­ры ў кас­ме­та­ла­гіч­ных са­ло­нах мо­гуць пра­во­дзіць толь­кі спе­цы­я­ліс­ты з ся­рэд­няй спе­цы­яль­най ме­ды­цын­скай аду­ка­цы­яй. Да та­го ж ме­ды­цын­ская аду­ка­цыя — аба­вяз­ко­вая ўмо­ва для атры­ман­ня лі­цэн­зіі на ад­крыц­цё кас­ме­та­ла­гіч­на­га са­ло­на. Да­рэ­чы, за­пы­ты ад кас­ме­та­ла­гіч­ных са­ло­наў па­ста­ян­на па­сту­па­юць…

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Хворым на фенілкетанурыю могуць палепшыць забяспячэнне прадуктамі харчавання

Хворым на фенілкетанурыю могуць палепшыць забяспячэнне прадуктамі харчавання

Міністэрства аховы здароўя адказала на публікацыю «Звязды».

Палітыка

На пасяджэнні ЦВК зарэгістраваны 56 членаў Савета Рэспублікі сёмага склікання

На пасяджэнні ЦВК зарэгістраваны 56 членаў Савета Рэспублікі сёмага склікання

Выбары прайшлі ў прыўзнятай атмасферы, дастойна і з яркімі выступленнямі.

Калейдаскоп

«Звязда» пабывала на здымках «Талента краіны»

«Звязда» пабывала на здымках «Талента краіны»

Ужо ў гэту суботу на АНТ вялікая прэм'ера.

Культура

У Беларусі будзе стварацца археалагічная карта

У Беларусі будзе стварацца археалагічная карта

Калі Скарына прыехаў у Кракаў, і як выглядаў малы Рагвалодавіч.