Вы тут

Раз­во­ды час­цей зда­ра­юц­ца ў сем'­ях з доч­ка­мі


Звест­кі пра тое, што па­ры з доч­ка­мі час­цей раз­вод­зяц­ца, на­во­дзі­лі мно­гіх да­след­чы­каў на дум­ку, быц­цам са­мі дзяў­чын­кі пра­ва­ку­юць раз­вод баць­коў. Ад­нак пры­чы­на мо­жа быць зу­сім не ў гэ­тым, па­ве­дам­ляе Nеws Mеdісаl.nеt.

Вы­ні­кі да­сле­да­ван­ня Уні­вер­сі­тэ­та Дзю­ка па­каз­ва­юць: дзяў­чын­кі мо­гуць быць больш ця­га­ві­ты­мі, чым хлоп­чы­кі, на ста­дыі ўнут­ры­вант­роб­на­га раз­віц­ця. «Дзяў­чын­кі здоль­ны вы­жы­ваць у стрэ­са­вых сі­ту­а­цы­ях, вы­клі­ка­ных кан­флік­та­мі ў сям'і, у якіх хлоп­чы­кі не ў ста­не вы­жыць. Та­кім чы­нам, дзяў­чын­кі час­цей на­ра­джа­юц­ца ў шлю­бах, якія ўжо да­лі трэ­шчы­ну», — га­во­рыц­ца ў спра­ва­зда­чы. Ра­ней на­ву­коў­цы лі­чы­лі, што муж­чы­ны больш лю­бяць сы­ноў, та­му яны час­цей сы­хо­дзяць з сем'­яў, ка­лі на­ра­джа­ец­ца дач­ка.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

З 2000 года ў Беларусі выяўлена 4421 злачынства, звязанае з гандлем людзьмі.

Эканоміка

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Пра што абавязкова трэба падумаць перад тым, як браць на сябе фінансавыя абавязацельствы перад банкам?

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.