Вы тут

Не­да­хоп сну па­ру­шае па­мяць і па­гра­жае хва­ро­ба­мі


Су­пра­цоў­ні­кі ўні­вер­сі­тэ­таў Ка­лі­фор­ніі і Мі­чы­га­на вы­свет­лі­лі: ка­лі ча­ла­век не­дасы­пае, у яго зні­жа­ец­ца якасць па­мя­ці. Да та­го ж у моз­гу па­чы­на­юць фар­мі­ра­вац­ца пад­ман­ныя ўспа­мі­ны пра па­дзеі, якія ні­ко­лі не зда­ра­лі­ся. Чым больш ча­ла­век не спаў, тым мац­ней вы­яў­ляў­ся не­га­тыў­ны эфект. І ка­лі ча­ла­век на пра­ця­гу доў­га­га ча­су ма­ла спіць, ён аба­вяз­ко­ва зні­зіць са­бе якасць па­мя­ці. Тут дзей­ні­чае на­за­па­шваль­ны эфект. У нор­ме ча­ла­век па­ві­нен спаць па 7–8 га­дзін. Між тым боль­шасць лю­дзей спіць не­да­стат­ко­ва. У перс­пек­ты­ве гэ­та так­са­ма па­гра­жае дыя­бе­там, гі­пер­та­ні­яй, хва­ро­бай Аль­цгей­ме­ра.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Кіраўнік Мінскай вобласці — аб тым, чаго рэгіён дасягнуў за дваццаць пяць гадоў

Кіраўнік Мінскай вобласці — аб тым, чаго рэгіён дасягнуў за дваццаць пяць гадоў

 Міншчына — самы цэнтр краіны, яна нават сваімі абрысамі нагадвае сэрца. 

Грамадства

Як пад Мінскам сартуюць смецце

Як пад Мінскам сартуюць смецце

Аператар другасных матэрыяльных рэсурсаў і рух за перапрацоўку адходаў «Мэта 99» далі людзям магчымасць на свае вочы пабачыць, як выглядаюць «смеццевыя могілкі».