Вы тут

На дзень на­ра­джэн­ня — 500 л са­ма­гон­кі!


Леп­шы па­да­ру­нак — той, які зроб­ле­ны сва­і­мі ру­ка­мі. Ма­быць, так раз­ва­жаў мін­ча­нін, які пад­рых­та­ваў да свай­го дня на­ра­джэн­ня 500 л са­ма­гон­кі.

Вар­та­вым па­рад­ку па­сту­пі­ла ін­фар­ма­цыя аб тым, што ў ад­ным з пры­ват­ных да­моў на ву­лі­цы Ма­лой за­хоў­ва­ец­ца спір­таз­мя­шчаль­ная пра­дук­цыя. Ту­ды для пра­вер­кі пры­бы­лі су­пра­цоў­ні­кі ад­дзе­ла ахо­вы пра­ва­па­рад­ку і пра­фі­лак­ты­кі РУ­УС. На мес­цы знай­шлі дзве боч­кі са­ма­гон­кі па 250 л кож­ная. Гас­па­дар жыл­ля за­явіў, што так пад­рых­та­ваў­ся спраў­ляць свой дзень на­ра­джэн­ня. Ад­нак мі­лі­цы­ян­еры яму не па­ве­ры­лі — са­ма­гон­ку кан­фіс­ка­ва­лі і зні­шчы­лі. А гас­па­да­ру до­ма ця­пер прый­дзец­ца за­пла­ціць штраф 1,5 млн руб­лёў. Яшчэ 650 л са­ма­гон­най бра­гі вы­яві­лі ў за­кі­ну­тым до­ме на ву­лі­цы Пят­роў­шчы­на.

«Мінск — На­ві­ны».

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Што рабіць нашым хатнім гадаванцам, у якіх таксама бываюць дэпрэсіі?

Што рабіць нашым хатнім гадаванцам, у якіх таксама бываюць дэпрэсіі?

Адказ на гэтыя і іншыя пытанні ведае наша гераіня.

Грамадства

Ад стагоддзя да стагоддзя. «Чырвонка. Чырвоная змена» святкуе свой стагадовы юбілей

Ад стагоддзя да стагоддзя. «Чырвонка. Чырвоная змена» святкуе свой стагадовы юбілей

Якой сёння павінна быць маладзёжная газета? Пра што і як размаўляць з моладдзю?

Грамадства

«Верагоднасць угадвання на ЦТ зніжаецца»

«Верагоднасць угадвання на ЦТ зніжаецца»

15 новых спецыяльнасцяў, у тым ліку чатыры абсалютна новыя, па якіх падрыхтоўка раней нідзе не вялася, адкрыюцца сёлета ў беларускіх ВНУ.