Плюс 35


Блі­жэй­шыя вы­хад­ныя будуць надзвычай спякотнымі

«Згод­на з клі­ма­тыч­ным ана­лі­зам лет­ня­га се­зо­на, «ма­куш­ка ле­та» ў Бе­ла­ру­сі звы­чай­на пры­па­дае на ка­нец лі­пе­ня — па­ча­так жніў­ня. Усе эк­стрэ­маль­ныя зна­чэн­ні ле­та на­зі­ра­лі­ся ме­на­ві­та ў гэ­ты пе­ры­яд», — паведаміла БЕЛ­ТА га­лоў­ны сі­ноп­тык Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­ме­тэа­цэнт­ра Люд­мі­ла Па­ра­шчук. Са­мы га­ра­чы лі­пень­скі дзень быў за­рэ­гіст­ра­ва­ны 30 чыс­ла 1936 го­да ў Го­ме­лі, ка­лі тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра да­сяг­ну­ла плюс 37,9 гра­ду­са, са­мы га­ра­чы дзень жніў­ня з тэм­пе­ра­ту­рай у раз­гар дня 38,9 гра­ду­са быў ад­зна­ча­ны ў гэ­тым жа го­ра­дзе 8‑га чыс­ла 2010 го­да.

Як і ча­ка­ла­ся, са­мыя га­ра­чыя дні пры­па­лі ме­на­ві­та на дру­гую па­лову лі­пе­ня — пер­шыя чыс­лы жніў­ня. «Га­лоў­най пры­чы­най та­кой сі­нап­тыч­най сі­ту­а­цыі стаў шы­ро­кі цёп­лы скан­ды­наў­скі ан­ты­цык­лон, які, пе­ра­мяс­ціў­шы­ся на тэ­ры­то­рыю Па­вол­жа, па­кі­нуў Бе­ла­русь на сва­ёй за­ход­няй част­цы. І ця­пер ра­зам з паў­днё­вы­мі па­то­ка­мі ў рэс­пуб­лі­ку па­сту­пае тра­піч­нае па­вет­ра», — рас­ка­за­ла Люд­мі­ла Па­ра­шчук. Ва ўмо­вах не­вя­лі­кай воб­лач­нас­ці і ўсё яшчэ вя­лі­кай пра­цяг­лас­ці свет­ла­во­га дня па­вет­ра доб­ра пра­гра­ва­ец­ца.

Да кан­ца лі­пе­ня ў мно­гіх ра­ё­нах Бе­ла­ру­сі дзён­ная тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ча­ка­ец­ца ў ме­жах плюс 30–35 гра­ду­саў. Не так го­ра­ча бу­дзе толь­кі ноч­чу. Жні­вень стар­туе так­са­ма га­ра­чым на­двор'­ем. У пят­ні­цу тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ноч­чу скла­дзе плюс 16–22 гра­ду­сы, днём па­вет­ра пра­грэ­ец­ца ад 30 да 35 гра­ду­саў, па паў­ноч­ным за­ха­дзе, дзе ча­ка­ец­ца больш воб­лач­нас­ці, праг­на­зу­ец­ца 27–29 гра­ду­саў са зна­кам плюс. Мес­ца­мі па паў­ноч­ным за­ха­дзе рэс­пуб­лі­кі прой­дуць ка­рот­ка­ча­со­выя даж­джы, пра­гры­мяць на­валь­ні­цы.

У вы­хад­ныя тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ноч­чу скла­дзе плюс 16–22 гра­ду­сы, у дзён­ныя га­дзі­ны па­вет­ра пра­грэ­ец­ца да 30–35 гра­ду­саў цяп­ла. У асоб­ных ра­ё­нах прой­дуць ка­рот­ка­ча­со­выя даж­джы, маг­чы­мы на­валь­ні­цы.

У су­вя­зі з га­ра­чым і ў асноў­ным су­хім на­двор'­ем у ля­сах Бе­ла­ру­сі рэз­ка па­вя­ліч­ва­ец­ца па­жа­ра­не­бяс­печ­насць.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Як жывуць спартсмены, якія выступяць на Еўрапейскіх гульнях?

Як жывуць спартсмены, якія выступяць на Еўрапейскіх гульнях?

Карэспандэнты «Звязды» пабывалі ў Вёсцы атлетаў.

Культура

Адэльск: турыстычная Мекка на прыграніччы

Адэльск: турыстычная Мекка на прыграніччы

Адэльск — унікальнае месца. Ціхая вёска на самым ускрайку заходняй мяжы становіцца з кожным годам усё больш знакамітай.

Грамадства

Як хутка людзі змогуць стаць менш агрэсіўнымі?

Як хутка людзі змогуць стаць менш агрэсіўнымі?

 Псіхолаг Раман Кручкоў упэўнены, што на самай справе агрэсія ўласціва ўсім людзям.  

Грамадства

Археалагічны комплекс «Бярэсце» стане першай пляцоўкай святкавання тысячагоддзя

Археалагічны комплекс «Бярэсце» стане першай пляцоўкай святкавання тысячагоддзя

Археалагічны музей «Бярэсце» і навакольная тэрыторыя перажываюць вялікае абнаўленне.