Вы тут

У «Бел­наф­та­хі­ма» но­вы кі­раў­нік


Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка даў зго­ду на на­зна­чэн­не стар­шы­нёй Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га кан­цэр­на па на­фце і хі­міі Іга­ра Ля­шэн­кі, які да гэ­та­га ча­су зай­маў па­са­ду пер­ша­га на­мес­ні­ка стар­шы­ні «Бел­наф­та­хі­ма», па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

Ад­па­вед­нае ра­шэн­не кі­раў­нік дзяр­жа­вы пры­няў учо­ра па вы­ні­ках ра­бо­чай су­стрэ­чы з Іга­рам Ля­шэн­кам, дзе так­са­ма пры­сут­ні­чаў кі­раў­нік Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Анд­рэй Ка­бя­коў. Прэ­зі­дэн­та перш за ўсё ці­ка­ві­ла эфек­тыў­насць ра­бо­ты пад­ве­дам­ных прад­пры­ем­стваў «Бел­наф­та­хі­ма», пы­тан­ні кад­ра­ва­га па­тэн­цы­я­лу, асаб­лі­ва ў пры­мя­нен­ні да кі­раў­ніц­тва гэ­тых прад­пры­ем­стваў. Пры гэ­тым кі­раў­нік дзяр­жа­вы на­га­даў, што пра­дук­цыя, якая вы­пус­ка­ец­ца ага­ні­за­цы­я­мі кан­цэр­на, фар­мі­руе знач­ную част­ку ВУП Бе­ла­ру­сі. Анд­рэй Ка­бя­коў да­ла­жыў, што «Бел­наф­та­хім» у асноў­ным спраў­ля­ец­ца з за­дан­ня­мі па вы­ка­нан­ні асноў­ных эка­на­міч­ных па­каз­чы­каў. Па­вод­ле яго слоў, рэн­та­бель­насць кан­цэр­на скла­дае 13,5 пра­цэн­та пры за­дан­ні на ўвесь 2014 год 9,8 пра­цэн­та. Су­ад­но­сі­ны за­па­саў га­то­вай пра­дук­цыі і ся­рэд­ня­ме­сяч­на­га аб'­ёму вы­твор­час­ці скла­да­юць кры­ху больш як 21 пра­цэнт пры за­дан­ні 24 пра­цэн­ты. У той жа час кан­цэрн па­куль кры­ху не­да­бі­рае па экс­пар­це вы­раб­ле­най пра­дук­цыі, які ў пер­шым паў­год­дзі скла­дае 99 пра­цэн­таў да ана­ла­гіч­на­га пе­ры­я­ду мі­ну­ла­га го­да пры за­дан­ні 102,6 пра­цэн­та.

Учо­ра ж Анд­рэй Ка­бя­коў прад­ста­віў ка­лек­ты­ву «Бел­наф­та­хі­ма» но­ва­га кі­раў­ні­ка.

Выбар рэдакцыі

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.

Грамадства

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Настаўнікі ўпэўнены: ці будуць вучні чытаць, у многім залежыць ад іх саміх. 

Эканоміка

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Однако наша страна надеется, что это временные трудности.

Грамадства

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Дзяржаўным органам і іншым арганізацыям даручана кіравацца палажэннямі канцэпцыі ў практычнай дзейнасці.