Вы тут

Па медалі на кожнага


Збор­ная бе­ла­рус­кіх сту­дэн­таў у скла­дзе ча­ты­рох ча­ла­век за­ва­я­ва­ла ча­ты­ры ме­да­лі роз­най вар­тас­ці на ХХІ Між­на­род­най сту­дэнц­кай алім­пі­я­дзе па ма­тэ­ма­ты­цы ІМС—2014.

З за­ла­ты­мі ўзна­га­ро­да­мі вяр­ну­лі­ся з Бал­га­рыі сту­дэн­ты фа­куль­тэ­та пры­клад­ной ма­тэ­ма­ты­кі і ін­фар­ма­ты­кі БДУ чац­вёр­та­курс­нік Ула­дзі­слаў Са­та­неў­скі і пя­ці­курс­нік Аляк­сандр Каз­лоў. «Брон­за» — у сту­дэн­та ФПМІ БДУ Аляк­санд­ра Не­кра­шэ­ві­ча і сту­дэн­та Го­мель­ска­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та імя Ф. Ска­ры­ны Вя­ча­сла­ва Му­раш­кі.

Рых­та­ваў бе­ла­рус­кую збор­ную да­цэнт ка­фед­ры функ­цы­я­наль­на­га ана­лі­зу ме­ха­ні­ка- ма­тэ­ма­тыч­на­га фа­куль­тэ­та БДУ Алег Яб­лон­скі, які ўжо пра­цяг­лы час трэ­ні­руе сту­дэн­таў для ўдзе­лу іх у роз­ных між­на­род­ных спа­бор­ніц­твах.

У гэ­тым го­дзе ІМС—2014 са­бра­ла больш як 320 сту­дэн­таў з 73 уні­вер­сі­тэ­таў све­ту. Ма­ла­дым да­след­чы­кам трэ­ба бы­ло прай­сці два раў­нды пра­цяг­лас­цю па 5 га­дзін кож­ны. За­да­чы ахоп­лі­ва­лі та­кія раз­дзе­лы вы­шэй­шай ма­тэ­ма­ты­кі, як ма­тэ­ма­тыч­ны і функ­цы­я­наль­ны ана­ліз, тэ­о­рыя функ­цый комп­лекс­най пе­ра­мен­най, лі­ней­ная і аб­стракт­ная ал­геб­ра, геа­мет­рыя і кам­бі­на­то­ры­ка. Але, акра­мя ма­тэ­ма­ты­кі, сту­дэн­там трэ­ба бы­ло яшчэ і ве­даць анг­лій­скую мо­ву, па­коль­кі ўсе за­да­чы бы­лі сфар­му­ля­ва­ны на ёй.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Як абараняцца ад рыэлтараў, якія не хочуць працаваць па законе

Як абараняцца ад рыэлтараў, якія не хочуць працаваць па законе

Лiцэнзiя агенцтва «Гатовыя рашэннi» скасавана, «Iмперыi нерухомасцi» — прыпынена, а «Тваёй сталiцы» выпiсана прадпiсанне.

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка: Гэта адна з самых складаных выбарчых кампаній

Аляксандр Лукашэнка: Гэта адна з самых складаных выбарчых кампаній

Кіраўнік дзяржавы прагаласаваў на выбарах Прэзідэнта.

Палітыка

У Рэспубліцы Беларусь прайшоў асноўны дзень выбараў Прэзідэнта

У Рэспубліцы Беларусь прайшоў асноўны дзень выбараў Прэзідэнта

Сёлетнія выбары кіраўніка дзяржавы — шостыя па ліку.

Грамадства

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

А наведвальнiкаў крамы кансультуе выява спецыялiста.