Вы тут

Па медалі на кожнага


Збор­ная бе­ла­рус­кіх сту­дэн­таў у скла­дзе ча­ты­рох ча­ла­век за­ва­я­ва­ла ча­ты­ры ме­да­лі роз­най вар­тас­ці на ХХІ Між­на­род­най сту­дэнц­кай алім­пі­я­дзе па ма­тэ­ма­ты­цы ІМС—2014.

З за­ла­ты­мі ўзна­га­ро­да­мі вяр­ну­лі­ся з Бал­га­рыі сту­дэн­ты фа­куль­тэ­та пры­клад­ной ма­тэ­ма­ты­кі і ін­фар­ма­ты­кі БДУ чац­вёр­та­курс­нік Ула­дзі­слаў Са­та­неў­скі і пя­ці­курс­нік Аляк­сандр Каз­лоў. «Брон­за» — у сту­дэн­та ФПМІ БДУ Аляк­санд­ра Не­кра­шэ­ві­ча і сту­дэн­та Го­мель­ска­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та імя Ф. Ска­ры­ны Вя­ча­сла­ва Му­раш­кі.

Рых­та­ваў бе­ла­рус­кую збор­ную да­цэнт ка­фед­ры функ­цы­я­наль­на­га ана­лі­зу ме­ха­ні­ка- ма­тэ­ма­тыч­на­га фа­куль­тэ­та БДУ Алег Яб­лон­скі, які ўжо пра­цяг­лы час трэ­ні­руе сту­дэн­таў для ўдзе­лу іх у роз­ных між­на­род­ных спа­бор­ніц­твах.

У гэ­тым го­дзе ІМС—2014 са­бра­ла больш як 320 сту­дэн­таў з 73 уні­вер­сі­тэ­таў све­ту. Ма­ла­дым да­след­чы­кам трэ­ба бы­ло прай­сці два раў­нды пра­цяг­лас­цю па 5 га­дзін кож­ны. За­да­чы ахоп­лі­ва­лі та­кія раз­дзе­лы вы­шэй­шай ма­тэ­ма­ты­кі, як ма­тэ­ма­тыч­ны і функ­цы­я­наль­ны ана­ліз, тэ­о­рыя функ­цый комп­лекс­най пе­ра­мен­най, лі­ней­ная і аб­стракт­ная ал­геб­ра, геа­мет­рыя і кам­бі­на­то­ры­ка. Але, акра­мя ма­тэ­ма­ты­кі, сту­дэн­там трэ­ба бы­ло яшчэ і ве­даць анг­лій­скую мо­ву, па­коль­кі ўсе за­да­чы бы­лі сфар­му­ля­ва­ны на ёй.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Першае працоўнае месца: чым вабіць і чым палохае?

Першае працоўнае месца: чым вабіць і чым палохае?

Вясной у ВНУ традыцыйна пачынаецца размеркаванне.

Культура

Як жылі беларусы-сакуны на Старадарожчыне

Як жылі беларусы-сакуны на Старадарожчыне

Дом без падмурка, печ — на драўляным фундаменце.

Грамадства

Як «Звязда» пісала гісторыю (1946 — 1953)

Як «Звязда» пісала гісторыю (1946 — 1953)

Аднаўленне разбуранай у гады Вялікай Айчыннай вайны народнай гаспадаркі стала беспрэцэдэнтным подзвігам мірнага часу.

Грамадства

Як будзе развівацца беларуская фармацэўтыка

Як будзе развівацца беларуская фармацэўтыка

Залежнасць краіны ад імпарту павінна быць зніжана пры захаванні якасці і эфектыўнасці лекавых прэпаратаў.