Вы тут

Па медалі на кожнага


Збор­ная бе­ла­рус­кіх сту­дэн­таў у скла­дзе ча­ты­рох ча­ла­век за­ва­я­ва­ла ча­ты­ры ме­да­лі роз­най вар­тас­ці на ХХІ Між­на­род­най сту­дэнц­кай алім­пі­я­дзе па ма­тэ­ма­ты­цы ІМС—2014.

З за­ла­ты­мі ўзна­га­ро­да­мі вяр­ну­лі­ся з Бал­га­рыі сту­дэн­ты фа­куль­тэ­та пры­клад­ной ма­тэ­ма­ты­кі і ін­фар­ма­ты­кі БДУ чац­вёр­та­курс­нік Ула­дзі­слаў Са­та­неў­скі і пя­ці­курс­нік Аляк­сандр Каз­лоў. «Брон­за» — у сту­дэн­та ФПМІ БДУ Аляк­санд­ра Не­кра­шэ­ві­ча і сту­дэн­та Го­мель­ска­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та імя Ф. Ска­ры­ны Вя­ча­сла­ва Му­раш­кі.

Рых­та­ваў бе­ла­рус­кую збор­ную да­цэнт ка­фед­ры функ­цы­я­наль­на­га ана­лі­зу ме­ха­ні­ка- ма­тэ­ма­тыч­на­га фа­куль­тэ­та БДУ Алег Яб­лон­скі, які ўжо пра­цяг­лы час трэ­ні­руе сту­дэн­таў для ўдзе­лу іх у роз­ных між­на­род­ных спа­бор­ніц­твах.

У гэ­тым го­дзе ІМС—2014 са­бра­ла больш як 320 сту­дэн­таў з 73 уні­вер­сі­тэ­таў све­ту. Ма­ла­дым да­след­чы­кам трэ­ба бы­ло прай­сці два раў­нды пра­цяг­лас­цю па 5 га­дзін кож­ны. За­да­чы ахоп­лі­ва­лі та­кія раз­дзе­лы вы­шэй­шай ма­тэ­ма­ты­кі, як ма­тэ­ма­тыч­ны і функ­цы­я­наль­ны ана­ліз, тэ­о­рыя функ­цый комп­лекс­най пе­ра­мен­най, лі­ней­ная і аб­стракт­ная ал­геб­ра, геа­мет­рыя і кам­бі­на­то­ры­ка. Але, акра­мя ма­тэ­ма­ты­кі, сту­дэн­там трэ­ба бы­ло яшчэ і ве­даць анг­лій­скую мо­ву, па­коль­кі ўсе за­да­чы бы­лі сфар­му­ля­ва­ны на ёй.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як пенсіянерка з Гомеля купіла набор каструль па цане патрыманай іншамаркі

Як пенсіянерка з Гомеля купіла набор каструль па цане патрыманай іншамаркі

Усё, як у казцы: прыгожая зала, музыка, пачастункі. Абаяльныя людзі распавядаюць аб правільным харчаванні і рэкламуюць свой тавар...

Грамадства

714 тысяч тон адходаў для перапрацоўкі сабралі летась беларусы

714 тысяч тон адходаў для перапрацоўкі сабралі летась беларусы

Гэта адходы шкла, паперы, пластыку, шын, батарэек, машыннага масла...

Грамадства

​Дзе прызначалі спатканні ў даваенным Мінску?

​Дзе прызначалі спатканні ў даваенным Мінску?

Атрымаць падказкі вам дапаможа экскурсія «Рамантыка мінскіх дворыкаў».