Вы тут

Як стаць аку­лай біз­не­су?


Ву­чэб­на-на­ву­ко­вы Цэнтр сіс­тэм­ных да­сле­да­ван­няў праб­лем мо­ла­дзі эка­на­міч­на­га фа­куль­тэ­та БДУ аб'­явіў на­бор у «Шко­лу прад­пры­маль­ніц­тва і ме­недж­мен­ту для мо­ла­дзі. Улас­ная спра­ва».

На на­ву­чан­не за­пра­ша­юц­ца школь­ні­кі, сту­дэн­ты і ма­ла­дыя спе­цы­я­ліс­ты. Пас­ля за­кан­чэн­ня кур­су вы­пуск­ні­кі шко­лы атры­ма­юць маг­чы­масць вы­яз­джаць у біз­нес-лет­ні­кі, удзель­ні­чаць у чэм­пі­я­на­тах па кі­раў­ніц­кіх па­ядын­ках StartUp Weekend, дзе яны змо­гуць знай­сці па­тэн­цы­яль­ных ін­вес­та­раў для сва­іх пра­ек­таў. А най­больш перс­пек­тыў­ныя ідэі зной­дуць пад­трым­ку та­кіх біз­нес-парт­нё­раў цэнт­ра, як гру­па кам­па­ній «Прэ­мія», «Су­пол­ка біз­нес-анё­лаў і вен­чур­ных ін­вес­та­раў «БА­ВІН», Га­рад­скі біз­нес-ін­ку­ба­тар, Еў­ра­пей­скі фонд аду­ка­цыі.

За­ня­ткі бу­дуць пра­хо­дзіць па су­бо­тах з каст­рыч­ні­ка па май. Пас­ля за­кан­чэн­ня на­ву­чан­ня слу­ха­чы атры­ма­юць сер­ты­фі­ка­ты БДУ.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Выпускнікі спадзяюцца на рэпетытараў, удачу і прыхільнасць настаўніка

Выпускнікі спадзяюцца на рэпетытараў, удачу і прыхільнасць настаўніка

У старшай школе да паслуг рэпетытараў звярталіся 81,4 % навучэнцаў.

Грамадства

Як захоўваецца спадчына Якуба Коласа ў яго сям'і

Як захоўваецца спадчына Якуба Коласа ў яго сям'і

92-гадовы Міхаіл Канстанцінавіч, нягледзячы на паважны ўзрост, мае надзвычайную памяць — падзеі і даты з уласнага і бацькавага жыцця памятае яскрава...

Грамадства

Сталічная сям'я выхоўвае восем дзяцей

Сталічная сям'я выхоўвае восем дзяцей

Таццяна Рамашка ўпэўнена, што для ўсяго існуе свой час, а з жыцця нельга прыбіраць дробязі, каб не рабіць яго стэрыльным.

Калейдаскоп

Станіслаў Ліпскі: Ні ў чым так добра не разбіраюся, як у спорце

Станіслаў Ліпскі: Ні ў чым так добра не разбіраюся, як у спорце

Вя­ду­ча­га пра­грам «Дзень спор­ту» і «Арэ­на» Ста­ні­сла­ва Ліп­ска­га на­зы­ва­юць шчас­лі­вым та­ліс­ма­нам бе­ла­рус­кай ка­ман­ды.