Вы тут

Як стаць аку­лай біз­не­су?


Ву­чэб­на-на­ву­ко­вы Цэнтр сіс­тэм­ных да­сле­да­ван­няў праб­лем мо­ла­дзі эка­на­міч­на­га фа­куль­тэ­та БДУ аб'­явіў на­бор у «Шко­лу прад­пры­маль­ніц­тва і ме­недж­мен­ту для мо­ла­дзі. Улас­ная спра­ва».

На на­ву­чан­не за­пра­ша­юц­ца школь­ні­кі, сту­дэн­ты і ма­ла­дыя спе­цы­я­ліс­ты. Пас­ля за­кан­чэн­ня кур­су вы­пуск­ні­кі шко­лы атры­ма­юць маг­чы­масць вы­яз­джаць у біз­нес-лет­ні­кі, удзель­ні­чаць у чэм­пі­я­на­тах па кі­раў­ніц­кіх па­ядын­ках StartUp Weekend, дзе яны змо­гуць знай­сці па­тэн­цы­яль­ных ін­вес­та­раў для сва­іх пра­ек­таў. А най­больш перс­пек­тыў­ныя ідэі зной­дуць пад­трым­ку та­кіх біз­нес-парт­нё­раў цэнт­ра, як гру­па кам­па­ній «Прэ­мія», «Су­пол­ка біз­нес-анё­лаў і вен­чур­ных ін­вес­та­раў «БА­ВІН», Га­рад­скі біз­нес-ін­ку­ба­тар, Еў­ра­пей­скі фонд аду­ка­цыі.

За­ня­ткі бу­дуць пра­хо­дзіць па су­бо­тах з каст­рыч­ні­ка па май. Пас­ля за­кан­чэн­ня на­ву­чан­ня слу­ха­чы атры­ма­юць сер­ты­фі­ка­ты БДУ.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Культура

Больш за 100 літаратараў з усіх рэгіёнаў краіны возьмуць удзел у мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства

Больш за 100 літаратараў з усіх рэгіёнаў краіны возьмуць удзел у мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства

Свята, якое ўжо традыцыйна ладзіцца ў першую нядзелю верасня, сёлета прымае Слонім.

Грамадства

Як працуюць сядзелкі

Як працуюць сядзелкі

Попыт на сядзелак ці медсясцёр, якія могуць даглядаць цяжка хворых людзей на даму, пастаянна расце.

Культура

Алесь Родзім: Рабілі «афармілаўку» для калгасаў, вярталіся ў свае падвалы і працягвалі маляваць

Алесь Родзім: Рабілі «афармілаўку» для калгасаў, вярталіся ў свае падвалы і працягвалі маляваць

Беларускаму складніку Тахелеса прысвечаны арт-фестываль «Міфалагема тысячагоддзя», што адкрыўся ў прасторы Ок16 15 жніўня.