Вы тут

Як стаць аку­лай біз­не­су?


Ву­чэб­на-на­ву­ко­вы Цэнтр сіс­тэм­ных да­сле­да­ван­няў праб­лем мо­ла­дзі эка­на­міч­на­га фа­куль­тэ­та БДУ аб'­явіў на­бор у «Шко­лу прад­пры­маль­ніц­тва і ме­недж­мен­ту для мо­ла­дзі. Улас­ная спра­ва».

На на­ву­чан­не за­пра­ша­юц­ца школь­ні­кі, сту­дэн­ты і ма­ла­дыя спе­цы­я­ліс­ты. Пас­ля за­кан­чэн­ня кур­су вы­пуск­ні­кі шко­лы атры­ма­юць маг­чы­масць вы­яз­джаць у біз­нес-лет­ні­кі, удзель­ні­чаць у чэм­пі­я­на­тах па кі­раў­ніц­кіх па­ядын­ках StartUp Weekend, дзе яны змо­гуць знай­сці па­тэн­цы­яль­ных ін­вес­та­раў для сва­іх пра­ек­таў. А най­больш перс­пек­тыў­ныя ідэі зной­дуць пад­трым­ку та­кіх біз­нес-парт­нё­раў цэнт­ра, як гру­па кам­па­ній «Прэ­мія», «Су­пол­ка біз­нес-анё­лаў і вен­чур­ных ін­вес­та­раў «БА­ВІН», Га­рад­скі біз­нес-ін­ку­ба­тар, Еў­ра­пей­скі фонд аду­ка­цыі.

За­ня­ткі бу­дуць пра­хо­дзіць па су­бо­тах з каст­рыч­ні­ка па май. Пас­ля за­кан­чэн­ня на­ву­чан­ня слу­ха­чы атры­ма­юць сер­ты­фі­ка­ты БДУ.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Прэзідэнт сустрэўся з Рамзанам Кадыравым

Прэзідэнт сустрэўся з Рамзанам Кадыравым

Кадыраў наведвае нашу дзяржаву ўпершыню.

Грамадства

Чым здзівіць турыстаў?

Чым здзівіць турыстаў?

Зялёнае кола, «дарожныя гісторыі» і сакрэты ваколіц.

Спорт

Штотыднёвы спартыўны агляд «Звязды»

Штотыднёвы спартыўны агляд «Звязды»

Пра выступленне беларускіх дзяўчат на чэмпіянаце Еўропы па валейболе і вынікі чарговага тура чэмпіянату краіны па футболе.

Грамадства

На працягу стагоддзя «Звязда» застаецца зоркай беларускай перыёдыкі

На працягу стагоддзя «Звязда» застаецца зоркай беларускай перыёдыкі

Пра гэта ўчора казалі высокія госці на ўрачыстым мерапрыемстве, прымеркаваным да юбілею газеты.