Вы тут

«Кавалачак» Піцера з'явіцца ў Мінску


А ў Ка­лі­нінг­ра­дзе бе­ла­ру­сы, маг­чы­ма, бу­дуць бу­да­ваць ста­ды­ён для чэм­пі­я­на­ту све­ту па фут­бо­ле

Ці мож­на атры­маць іль­гот­ны крэ­дыт на бу­даў­ніц­тва ква­тэ­ры ў го­ра­дзе-спа­да­рож­ні­ку? Ча­му зды­ма­юць з чар­гі на па­ляп­шэн­не жыл­лё­вых умоў тых, хто атры­маў арэнд­нае жыл­лё? На­вош­та лік­ві­да­ва­лі аў­та­вак­зал «Мас­коў­скі»? На гэ­тыя і ін­шыя пы­тан­ні ад­каз­ваў пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра ар­хі­тэк­ту­ры і бу­даў­ніц­тва Аляк­сандр Кру­ча­наў пад­час ан­лайн-кан­фе­рэн­цыі на сай­це БЕЛ­ТА.

Два квар­та­лы

3Іс­нуе пра­ект, які пра­ду­гледж­вае бу­даў­ніц­тва Санкт-Пе­цяр­бург­ска­га квар­та­ла ў Мін­ску і Бе­ла­рус­ка­га квар­та­ла ў Санкт-Пе­цяр­бур­гу. Пры бу­даў­ніц­тве абод­вух бу­дуць за­дзей­ні­ча­ны бе­ла­рус­кія спе­цы­я­ліс­ты. «Пра­па­но­ву ўзвес­ці та­кія квар­та­лы агу­чыў гу­бер­на­тар Санкт-Пе­цяр­бур­га, ён за­ці­каў­ле­ны і га­то­вы аказ­ваць пад­трым­ку. Мін­бу­дар­хі­тэк­ту­ры так­са­ма за­ці­каў­ле­на ў пра­соў­ван­ні гэ­та­га пра­ек­та, — га­во­рыць на­мес­нік мі­ніст­ра. — Пра­ек­ці­роў­шчы­кі РУП «Ін­сты­тут Бел­дзярж­пра­ект» ужо рас­пра­ца­ва­лі пра­па­но­вы па Бе­ла­рус­кім квар­та­ле. Пры рэа­лі­за­цыі пра­ек­та ў Санкт-Пе­цяр­бур­гу аба­вяз­ко­ва па­він­на быць кам­па­нія, якая вы­сту­піць у якас­ці ін­вес­та­ра — гэ­та пра­ду­гле­джа­на ра­сій­скім за­ка­на­даў­ствам. Ін­вес­та­рам для рэа­лі­за­цыі на­ша­га пра­ек­та бу­дзе ра­сій­ская гру­па кам­па­ній «Эта­лон».

Ра­ней мер­ка­ва­ла­ся па­чаць бу­даў­ніц­тва ў Мін­ску, а за­тым па ме­ры га­тоў­нас­ці пры­сту­піць да квар­та­ла ў Санкт-Пе­цяр­бур­гу, па­коль­кі на­ша за­ка­на­даў­ства да­зва­ляе хут­чэй пе­рай­сці да дзе­ян­ня. «Але за­раз мы пла­ну­ем, што ра­бо­ты ў двух га­ра­дах па­він­ны вес­ці­ся ад­на­ча­со­ва. Пры гэ­тым квар­та­лы не бу­дуць ад­ноль­ка­вы­мі — кож­ны з іх бу­дзе мець на­цы­я­наль­ную спе­цы­фі­ку. Так, у квар­та­ле, які па­бу­ду­юць у Санкт-Пе­цяр­бур­гу, з'я­вяц­ца кра­мы, дзе аба­вяз­ко­ва бу­дуць пра­да­вац­ца пра­дук­ты бе­ла­рус­кай вы­твор­час­ці. Мяр­ку­ец­ца, што там так­са­ма з'я­вяц­ца жы­лыя да­мы і дзі­ця­чыя сад­кі. Пры­чым ёсць за­ці­каў­ле­насць ра­сій­ска­га бо­ку ў тым, каб гэ­та бы­ло жыл­лё не эка­ном-, а кам­форт-кла­са. Для бу­даў­ніц­тва квар­та­ла ў Мін­ску ра­сій­ска­му бо­ку бы­ло пра­па­на­ва­на не­каль­кі ва­ры­ян­таў раз­мя­шчэн­ня, і ў вы­ні­ку быў вы­бра­ны ўчас­так у ра­ё­не ву­лі­цы Фі­лі­мо­на­ва. У Санкт-Пе­цяр­бур­гу для за­бу­до­вы нам пра­па­ну­юць ка­ля 10 га. Мы бы­лі га­то­выя па­чаць бу­даў­ніц­тва ўжо сё­ле­та, але ўчас­так у Санкт-Пе­цяр­бур­гу па­куль зна­хо­дзіц­ца ў фе­дэ­раль­най улас­нас­ці, пе­ра­вод яго ў му­ні­цы­паль­ную ўлас­насць зой­ме не­ка­то­ры час».

Экс­парт

«Сён­ня трэ­ба ду­маць на год-два на­пе­рад, каб за­дзей­ні­чаць бу­даў­ні­коў, па­тэн­цы­ял, які ство­ра­ны ў бу­даў­ні­чай га­лі­не (стра­тэ­гіч­ныя прад­пры­ем­ствы). Трэ­ба яго за­ха­ваць і за­гру­зіць. І адзін з кі­рун­каў — экс­парт. У гэ­тым на­прам­ку сё­ле­та мы ак­ты­ві­за­ва­лі пра­цу. Пра­пра­ца­ва­ны пы­тан­ні з Ка­лі­нінг­рад­скай воб­лас­цю. У пры­ват­нас­ці, па бу­даў­ніц­тве за­во­да па збор­цы аў­та­ма­бі­ляў «БМВ», «Опель». У рэ­гі­ё­не доб­ра за­рэ­ка­мен­да­ва­лі ся­бе 8-ы і 3-і будт­рэс­ты. За­раз мі­ніс­тэр­ства га­то­ва пра­па­на­ваць Ка­лі­нінг­ра­ду па­бу­да­ваць ста­ды­ён да пра­вя­дзен­ня чэм­пі­я­на­ту све­ту па фут­бо­ле 2018 го­да. Так­са­ма Бе­ла­русь за­ці­каў­ле­на ў па­стаў­ках жа­ле­за­бе­тон­ных кан­струк­цый і бу­даў­ніц­тве жыл­ля. Усе на­шы до­ма­бу­даў­ні­чыя за­во­ды ма­дэр­ні­за­ва­ны, трэ­ба за­дзей­ні­чаць іх ма­гут­нас­ці. У тым лі­ку за кошт экс­пар­ту», — лі­чыць Аляк­сандр Кру­ча­наў.

«Ус­ход­ні» па­куль за­ста­ец­ца

Ад­на жан­чы­на па­ці­ка­ві­ла­ся лё­сам мінск­ага аў­та­вак­за­ла «Ус­ход­ні» ў су­вя­зі з дэ­ман­та­жом бу­дын­ка аў­та­вак­за­ла «Мас­коў­скі» для бу­даў­ніц­тва там комп­лек­су ААТ «Газп­рам». Аляк­сандр Кру­ча­наў ад­ка­заў, што «Ус­ход­ні» мае ўда­лае мес­ца­зна­хо­джан­не і сён­ня ён до­сыць за­па­тра­ба­ва­ны. «Ра­шэн­ня аб тым, ці бу­дзе бу­ды­нак зно­сіц­ца або рэ­кан­стру­я­вац­ца, сён­ня ня­ма. У бу­ду­чы­ні яно мо­жа быць пры­ня­та, але зай­мац­ца гэ­тым бу­дзе Мін­гар­вы­кан­кам, — за­явіў на­мес­нік мі­ніст­ра. — Срод­кі на дэ­ман­таж бу­дын­ка аў­та­вак­за­ла «Мас­коў­скі» ў свой час вы­дзе­ліў за­меж­ны ін­вес­тар. Бу­даў­ніц­тва ў кра­і­не но­ва­га аб'­ек­та з пры­цяг­нен­нем за­меж­ных ін­вес­ты­цый заў­сё­ды з'яў­ля­ец­ца доб­рым па­каз­чы­кам. Бо што б ні зда­ры­ла­ся, бу­ды­нак за­ста­нец­ца на тэ­ры­то­рыі рэс­пуб­лі­кі, бе­ла­рус­кія гра­ма­дзя­не змо­гуць атры­маць у ім пра­цоў­ныя мес­цы і за­раб­ляць, а суб'­ек­ты прад­пры­маль­ніц­кай дзей­нас­ці бу­дуць пла­ціць па­да­ткі. Хі­ба ўсё гэ­та не з'яў­ля­ец­ца да­бром?»

Чар­гі не зай­маць...

За­раз у Бе­ла­ру­сі ак­тыў­на бу­ду­ец­ца арэнд­нае жыл­лё. Але тыя, хто атрым­лі­вае яго, аў­та­ма­тыч­на вы­клю­ча­юц­ца з чар­гі ма­ю­чых па­трэ­бу ў па­ляп­шэн­ні жыл­лё­вых умоў. Ці спра­вяд­лі­ва? Аляк­сандр Кру­ча­наў лі­чыць, што без­умоў­на: «Дзяр­жа­ва ў нас не вель­мі ба­га­тая, і за­бяс­пе­чыць кож­на­га чар­га­ві­ка ўлас­ным жыл­лём не ўяў­ля­ец­ца маг­чы­мым. Пры гэ­тым за­ўва­жу, што ва ўсім све­це до­ля арэнд­на­га жыл­ля пе­ра­ва­жае над до­ляй пры­ват­на­га. Звяр­ні­це ўва­гу на тое, што на чар­гу сён­ня ста­вяць толь­кі па па­каз­чы­ку не­да­хо­пу пло­шчы, але ні­як не ўліч­ва­юц­ца бя­гу­чыя да­хо­ды гра­ма­дзян. Та­му на чар­зе ста­яць час­та на­ват тыя, хто мае маг­чы­масць з крэ­ды­там, хай на­ват і ка­мер­цый­ным, па­леп­шыць жыл­лё­выя ўмо­вы. Ад­нак раз­ва­жа­юць гра­ма­дзя­не так: на­вош­та на­пруж­вац­ца, ка­лі праз не­каль­кі га­доў па­бу­ду­ем тан­на, без роз­ных аб­ця­жа­ран­няў і з 5-пра­цэнт­ным пры­быт­кам за­бу­доў­шчы­ка. Ме­на­ві­та та­му пра­па­на­ва­на аль­тэр­на­ты­ва: аль­бо жы­ві ў арэнд­ным жыл­лі і зды­май­ся з чар­гі тых, хто мае па­трэ­бу, аль­бо ча­кай сва­ёй чар­гі на бу­даў­ніц­тва не­да­ра­го­га жыл­ля. Як па­каз­вае ана­ліз, тых, хто хо­ча жыць у арэнд­ным жыл­лі ця­пер, а не ча­каць бу­даў­ніц­тва сва­ёй ква­тэ­ры, да­стат­ко­ва шмат». Да­рэ­чы, пы­тан­не на­конт вы­ку­пу арэнд­на­га жыл­ля не раз­гля­да­ец­ца. «Яно бу­ду­ец­ца за дзяр­жаў­ныя гро­шы і бу­дзе пра­да­стаў­ляц­ца толь­кі па да­га­во­ры най­му», — удак­лад­ніў на­мес­нік мі­ніст­ра ар­хі­тэк­ту­ры і бу­даў­ніц­тва.

Між ін­шым, за пер­шае паў­год­дзе ў Бе­ла­ру­сі ўве­дзе­на ў экс­плу­а­та­цыю 96,9 ты­ся­чы кв.м агуль­най пло­шчы жы­лых да­моў арэнд­на­га ты­пу (30,3% да за­дан­ня на год) на 1754 ква­тэ­ры, у тым лі­ку ў Мін­ску амаль 20,3 ты­ся­чы кв .м (19,8% да за­дан­ня) на 388 ква­тэр, у Мін­скай воб­лас­ці — больш за 4,1 ты­ся­чы кв.м (11,1%) на 80 ква­тэр, у Брэсц­кай — 12,3 ты­ся­чы кв.м (30,6%) на 232 ква­тэ­ры, у Ві­цеб­скай — 6,4 ты­ся­чы кв.м (26%) на 120 ква­тэр, у Го­мель­скай — ка­ля 21,2 ты­сяч кв.м (60,8%) на 401 ква­тэ­ру, у Гро­дзен­скай — 22,6 ты­ся­чы кв.м (41,2%) на 372 ква­тэ­ры, у Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці — 10 ты­сяч кв.м (39,2%) на 161 ква­тэ­ру.

Спа­да­рож­ні­кі

У Бе­ла­ру­сі пла­ну­ец­ца ак­тыў­на раз­ві­ваць га­ра­ды-спа­да­рож­ні­кі. Ад­нак ка­лі ча­ла­век, які мае па­трэ­бу ў па­ляп­шэн­ні жыл­лё­вых умоў, па­го­дзіц­ца на бу­даў­ніц­тва жыл­ля ме­на­ві­та ў та­кім го­ра­дзе, а не ў ста­лі­цы, ці мо­жа ён раз­ліч­ваць на атры­ман­не льгот­на­га крэ­ды­ту? «Іль­гот­ныя крэ­ды­ты пры бу­даў­ніц­тве жыл­ля ў га­ра­дах-спа­да­рож­ні­ках бу­дуць да­вац­ца ў аба­вяз­ко­вым па­рад­ку гра­ма­дзя­нам, якія ма­юць у ад­па­вед­нас­ці з за­ка­на­даў­ствам пра­ва на та­кі крэ­дыт, — ад­ка­заў Аляк­сандр Кру­ча­наў. — Ука­зам №13 пра­ду­гле­джа­на, што тым, хто мяр­куе бу­да­ваць жыл­лё ў га­ра­дах-спа­да­рож­ні­ках, крэ­ды­ты пра­да­стаў­ля­юц­ца тэр­мі­нам на 20 га­доў. Пра­цэн­ты за ка­ры­стан­не гэ­ты­мі крэ­ды­та­мі скла­дуць 10% стаў­кі рэ­фі­нан­са­ван­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка, якая дзей­ні­чае на да­ту за­цвяр­джэн­ня спі­саў, але не менш за 3% га­да­вых. На­прык­лад, сён­ня гэ­та 3%».

На­га­да­ем, што га­ра­ды-спа­да­рож­ні­кі Мін­ска — гэ­та Дзяр­жынск, За­слаўе, Ла­гойск, Ру­дзенск, Сма­ля­ві­чы, Фа­ні­паль; го­рад-спа­да­рож­нік Брэс­та — Жа­бін­ка, спа­да­рож­нік Грод­на — Скі­дзель.

Пад­рых­та­ваў
Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ

У 2015 го­дзе ў кра­і­не бу­дзе па­бу­да­ва­на 5 млн кв.м жыл­ля

Пра гэ­та па­ве­да­міў мі­ністр ар­хі­тэк­ту­ры і бу­даў­ніц­тва Ана­толь Чор­ны.

«Гэ­та як­раз той аб'­ём, які сён­ня не­аб­ход­ны Бе­ла­ру­сі. Ён да­зва­ляе за­бяс­печ­ваць нар­ма­тыў па 1 кв.м на ду­шу на­сель­ніц­тва і быць па гэ­тым па­каз­чы­ку леп­шы­мі ся­род кра­ін СНД, а так­са­ма да­зва­ляе ба­лан­са­ваць з ты­мі маг­чы­мас­ця­мі эка­но­мі­кі, якія сён­ня ёсць у кра­і­ны. Та­му мы пла­ну­ем у 2015 го­дзе аб'­ёмы жыл­лё­ва­га бу­даў­ніц­тва па­кі­нуць у ме­жах
5 млн кв.м», — ад­зна­чыў мі­ністр.

Пры гэ­тым кі­раў­нік ве­дам­ства пад­крэс­ліў, што ма­гут­нас­ці бу­даў­ні­чых ар­га­ні­за­цый Бе­ла­ру­сі па жыл­лё­вым бу­даў­ніц­тве знач­на боль­шыя. «Пас­ля ма­дэр­ні­за­цыі толь­кі да­моў буй­на­па­нэль­на­га до­ма­бу­да­ван­ня мы мо­жам вы­пус­каць 2,5 млн кв.м — а гэ­та па­ло­ва пра­гра­мы. Ма­гут­нас­цяў са­праў­ды на­пра­ца­ва­на знач­на больш, та­му бу­дзем ары­ен­та­вац­ца на экс­парт», — рас­тлу­ма­чыў ён.

Так­са­ма Ана­толь Чор­ны ад­зна­чыў, што 2015 год ста­не зна­ка­вым у пла­не но­вых па­ды­хо­даў да крэ­ды­та­ван­ня і фі­нан­са­ван­ня бу­даў­ніц­тва жыл­ля. «Бу­дуць функ­цы­я­на­ваць та­кія ме­ха­ніз­мы, як іпа­тэч­нае крэ­ды­та­ван­не і бу­даў­ні­чыя збе­ра­жэн­ні. Сён­ня Нац­банк ак­тыў­на гэ­тым пы­тан­нем зай­ма­ец­ца, рых­ту­юц­ца да­ку­мен­ты, якія да кан­ца го­да бу­дуць пры­ня­ты. Гэ­та бу­дзе но­вы ім­пульс для да­лей­ша­га раз­віц­ця бу­даў­ніц­тва жыл­ля», — ска­заў мі­ністр.

Кар. «Звяз­ды».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Так цёпла, як у першым паўгоддзі, бывае адзін раз у 30 год

Так цёпла, як у першым паўгоддзі, бывае адзін раз у 30 год

За апошнія 30 гадоў у нас у краіне ў параўнанні з нормай 1961—1990 гадоў, якая ўжываецца як апорная пры ацэнцы значэнняў змены клімату, пацяплела на 1,3 градуса.

Грамадства

Ці прапаноўвае прыдарожны сэрвіс беларускую кухню?

Ці прапаноўвае прыдарожны сэрвіс беларускую кухню?

Міністэрства транспарту і камунікацый цяпер распрацоўвае генеральную схему развіцця прыдарожнага сэрвісу да 2025 года.

Грамадства

Гісторыя пра тое, як партызаны пайшлі па соль, а выратавалі дзевяць чалавек

Гісторыя пра тое, як партызаны пайшлі па соль, а выратавалі дзевяць чалавек

Гэты аповед даслаў нам у рэдакцыю наш даўні чытач з Вялікай Бераставіцы Міхаіл Маскальчук.

Грамадства

Што паглядзець у Хоцімску?

Што паглядзець у Хоцімску?

У Хоцімску нават ёсць кола агляду.