Вы тут

Вяр­ну­лі­ся з вай­ны


Но­выя проз­ві­шчы не­ўза­ба­ве з'я­вяц­ца на пом­ні­ку па­лег­лым пры аба­ро­не і вы­зва­лен­ні бы­хаў­скай вёс­кі Абі­да­ві­чы.

Ня­даў­на тут пе­ра­па­ха­ва­лі астан­кі 15 чыр­во­на­ар­мей­цаў, якія за­гі­ну­лі ў пер­шы ме­сяц Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Яны бы­лі зной­дзе­ны по­шу­ка­ві­ка­мі ма­гі­лёў­ска­га атра­да «ВІК­КРУ» і 52-га асоб­на­га спе­цы­я­лі­за­ва­на­га ба­таль­ё­на Мі­на­ба­ро­ны пад­час вах­ты па­мя­ці. Толь­кі ў трох з гэ­тых бай­цоў ака­за­лі­ся смя­рот­ныя ме­даль­ё­ны. Па іх уста­на­ві­лі, што ўсе яны ро­дам з Укра­і­ны.

— Іх род­ным бы­лі на­кі­ра­ва­ны элект­рон­ныя ліс­ты з пра­па­но­вай неш­та па­ве­да­міць пра сал­дат, — рас­па­вёў кі­раў­нік вай­ско­ва-по­шу­ка­ва­га атра­да «ВІК­КРУ» Мі­ка­лай Ба­ры­сен­ка. — На два­іх з за­гі­ну­лых мы атры­ма­лі фо­та. Зра­бі­лі фо­та­ка­ла­жы, якія збі­ра­лі­ся пе­ра­даць сва­я­кам, але тыя, на жаль, не пры­еха­лі. Та­му мы вы­ра­шы­лі па­кі­нуць іх у на­шым му­зеі.

Як ад­зна­чыў по­шу­ка­вік, усе тры чыр­во­на­ар­мей­цы бы­лі ра­да­вы­мі, адзін з іх — ку­ля­мёт­чык. На той мо­мант, ка­лі іх на­пат­ка­ла смерць, ста­рэй­ша­му споў­ні­ла­ся 30 га­доў. Па­куль дак­лад­на не­вя­до­ма, у якой ды­ві­зіі яны ва­я­ва­лі. У лі­пе­ні 41-га Дняп­роў­скі ру­беж па­між Бы­ха­вам і Ра­га­чо­вам аба­ра­ня­лі 187-я Чар­ні­гаў­ская страл­ко­вая ды­ві­зія і 102-я Пал­таў­ская.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Фо­та з ар­хі­ва атра­да «ВІК­КРУ».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.